Вы здесь

Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С.Ф. Русової.

Автор: 
Пшеврацька Олена Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U000995
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПРАЦЯХ С.Ф. РУСОВОЇ
2.1. Засадничі принципи організації українського дитячого садка в працях С.Ф. Русової
В Україні триває інтенсивна робота, спрямована на оновлення змісту, форм і методів освіти і виховання дітей дошкільного віку, утвердження принципів гуманізації та демократизації педагогічного процесу. В системі дошкільної освіти чимало проблем потребують найшвидшого розв'язання. Украй важливою, зокрема, є проблема пошуку шляхів виходу із ситуації унітарної системи. Сьогодні дошкільні заклади справедливо прагнуть віднайти і зберігати своє творче обличчя.
Цивілізована постановка проблеми розвитку суспільного дошкільного виховання передбачає пошук певних наукових орієнтирів, звернення до тих чи інших наукових концепцій, теорій, побудову програм і методів виховання відповідно до них - у більшій чи меншій строгості або в орієнтації на кілька теорій (так звані еклектичні концепції), - зазначає О.В. Проскура [3.211, 53].
Наприкінці 80-х - початку 90-х років виходять у світ концепції неперервної освіти, базової освіти, початкової школи, - пише О.Я. Савченко [3.235, 51-52; 3.236, 2-7], а також проекти концепцій дошкільного виховання [3.99] та концепція дошкільного виховання в Україні (проект) [3.98]. У 1993 році прийнято Державну національну програму "Освіта" (Україна ХХI століття), яка накреслила стратегічні завдання реформування змісту освіти в нашій державі наприкінці ХХ - початку ХХI ст. Законом України "Про дошкільну освіту" система суспільної дошкільної освіти була законодавчо визнана як обов'язкова частина системи освіти.
Що ж означає саме поняття "концепція"?
За "Українським педагогічним словником" С.У. Гончаренка:
"Концепція педагогічна (від лат. conception - сукупність, система) - система поглядів на те чи інше педагогічне явище, процес, спосіб розуміння, тлумачення якихось педагогічних явищ, подій; провідна ідея педагогічної теорії" [3.40, 177].
В історії педагогіки та психології відомими є авторські концепції освіти і виховання Ф. Фребеля, Й.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинського, М. Монтессорі, Я. Корчака, В.О. Сухомлинського, С. Френе тощо.
Ми ж ставимо собі за мету проаналізувати систему вимог до організації українського дитячого садка в працях С.Ф. Русової, які являються засадничими принципами концепції видатного педагога, зіставити концептуальні засади організації суспільного дошкільного виховання за С.Ф. Русовою та сучасні концепції дошкільного виховання, напрямки розвитку дошкільної освіти в Україні.
Проблема концепції українського дитячого садка, питання змісту його роботи, опрацьовані С.Ф. Русовою, аналізуються та обґрунтовуються в дослідженнях Л.В. Артемової, А.М. Богуш, О.Т. Губка, І.В. Зайченка, Н.П. Калініченко, Є.І. Коваленко, Н.Б. Копиленко, Н.В. Маліновської, М.І. Мельничук, З.І. Нагачевської, О.В. Проскури, Т.І. Поніманської, І.М. Пінчук, О.Я. Савченко, В.Ф. Сергеєвої, О.В. Сухомлинської та ін.
Аналіз психолого-педагогічної спадщини С.Ф. Русової засвідчив, що над концепцією українського дитячого садка вона працювала багато років. Це була основна ідея, що об'єднує більшу частину її творів.
Принципове значення має, зокрема, монографія "Дошкільне виховання" [2.66]. Її зміст склали лекції з педагогіки і психології, які С.Ф. Русова читала майбутнім педагогам у Фребелівському педагогічному інституті у м. Києві.
Перелік питань, висвітлених у книзі, викликає значний інтерес. А коли додати, зазначає О.В. Проскура, що кожне опрацьовується теоретично і доводиться до рівня практичних рекомендацій на тлі ґрунтовного огляду тогочасних вітчизняних досліджень, аналізу світової філософської і педагогічної думки, стане зрозумілим: педагогічна спадщина С.Ф. Русової допоможе сміливо й компетентно ставити і вирішувати сучасні проблеми національного виховання дошкільнят у сім'ї і в дитячому садку [3.208, 16].
Концепція українського дитячого садка С.Ф. Русової охоплює ряд складових: мета виховання і завдання дитячого садка, основні принципи, зміст роботи дитячого садка.
С. Русова глибоко усвідомлювала важливість чіткого визначення мети і завдань виховання як для розробки теоретичних основ педагогіки, так і для практичної діяльності педагогів, тому в ряді своїх праць [2.57; 2.60; 2.66; 2.67] вона приділила значну увагу аналізові цієї проблеми.
І.В. Зайченко, досліджуючи концепцію С.Ф. Русової, зазначає, що, проаналізувавши погляди на цю проблему багатьох вчених - філософів, педагогів, зокрема, Я.А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, Й.Г. Песталоцці, Й.Ф. Гербарта, Ф. Фребеля, А. Дістервега, Г. Спенсера, М. Монтеня, Д.І. Писарєва, К.Д. Ушинського, П.Ф. Лєсгафта та ін. і відзначивши, що в педагогіці історично утвердилися два напрямки в справі визначення мети виховання: один - це надання більшого значення розвиткові розуму, думки, мислення (Сократ, Д. Мілль, М. Монтень та ін.); другий - надання переваги розвиткові волі, характеру, почуття (І. Кант, Ж.-Ж. Руссо, О.І. Герцен, П.Ф. Лєсгафт та ін.) [3.71, 5], С.Ф. Русова зробила висновок, що мета виховання полягає в тому, щоб "допомогти вільній еволюції духовних і фізичних сил дитини" [2.66, 9]. Аналізуючи проблему мети виховання, С. Русова зазначала, що "тільки найпильніша увага до всіх виявів фізичного та духовного складу дитини може забезпечити досконалий розвиток духу і тіла" [2.57, 3].
С. Русова досить критично ставилась до позиції німецького філософа, психолога та педагога Й.Ф. Гербарта, який вимагав "порушити спокій дитячої душі, зв'язати її вірою й ласкою, щоб по бажанню, по волі вихователя викликати ті або другі змагання, хвилювати душевний спокій дитини" [2.66, 39-40]. "Це страшні поради, - писала С. Русова, до яких треба ставитись майже негативно. Не порушувати спокій дитини мусимо ми, а прислухатися, що саме лунає, що панує в цій чистій глибині, й усіма засобами задовольняти найкращі змагання, знаходити засоби, щоб потроху зникало усе таке, що шкодило б і самій дитині, і її оточенню" [2.66, 40].
Дошкільне в