Вы здесь

Державне регулювання іноземного інвестування

Автор: 
Захарін Сергій Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U001014
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТАН І УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2.1. Стан інвестиційної діяльності
Не дивлячись на помірну макроекономічну стабілізацію та деяке економічне пожвавлення, трансформаційний процес в Україні має в цілому затяжний, непослідовний і суперечливий характер, тому й ситуація в економіці все ще залишається складною.
Кризові явища в економіці набули системного характеру. З 1990 по 1995 рр. валовий внутрішній продукт падав катастрофичними темпами, потім темпи падіння дещо уповільнилися, і лише у 2000 році показник зміни ВВП досяг позитивної величини. Але більшість дослідніків доводять, що економіч-не зростання пов'язано не з вирішенням низки внутрішніх проблем господа-рювання, а з сприятливою зовнішньою кон'юнктурою, яка може у будь-який момент змінитися. Не можна визнати й оптимальною і структуру економіки, яка історично була зорієнтована не на підвищення добробуту населення та зміцнення економічної безпеки держави (зокрема, зниження імпортозалежності), а на задоволення занадто високих і науково необгрунтованих запитів мілітаризованого народногосподарського комплексу СРСР. Природньо, що така економіка після проголошення державою Незалежності відчула гострий дефиціт інвестиційних ресурсів.
Протягом 1992-1997 рр. обсяг інвестицій в основні фонди, тобто капітальних вкладень, зменшувався, причому досить високими темпами до 30% і вище). В 1998-1999 рр. негативна тенденція змінилася на позитивну, хоча темпи зростання вкладених у основні фонді коштів ще недостатні (табл.2.1).
Таблиця 2.1
Динаміка валового внутрішнього продукту й капітальних вкладень
за 1990 - 1999 рр.
Найменування показників1990 1995 1996 1997 1998 1999млрд.руб.трлн. крб.млн. грн.млн. грнмлн. грнмлн. грн ВВП (у факт. цінах), ... 5452 81,593,4102,6127,1Індекс ВВП (% до попер. року) ...87,890,097,098,199,6Капвкладення (у факт.цінах)31,1937,812,612,414,017,6Частка кап.вкладень у ВВП, %...17,215,513,313,613,8Індекс кап.вкладень (% до попер. року)101,971,578,0 91,2106,1100,4 За даними Статистичного щорічника України за 1999 р., сс. 37, 40, 217; Статистичного щорічника України за 1996 р., сс.12, 14, 225.
З наведених даних можна зробити висновок, що до 1998 р. номінальний ВВП зростав швидшими темпами, ніж номінальні капітальні вкладення (інвестиції у основний капітал). Отже, частка капітальних вкладень у ВВП з кожним роком падала.
Якщо динаміка загального обсягу капітальних вкладень в Україні в 1998 р. змінилася з негативної на позитивну (табл. 2.1), то у динаміці капітальних вкладень у промисловість значних позитивних змін не спостерігається. (табл. 2.2). Аналіз статистичних даних дає змогу зробити висновок, що протягом 90-х рр. обсяг інвестицій знижувався і у 1999 р. порівняно з 1990 р. скоротився у п'ять разів. Як видно з даних таблиці 2.2, єдиною галуззю промисловості, де обсяг капітальних вкладень збільшувався, є нафтова й газова промисловість. Її частка у загальному обсязі зросла з 10% у 1995 р. до 17% у 1999 р.
Таблиця 2.2
Капітальні вкладення у галузі промисловості, у порівнянних цінах 1996 р.
Галузі промисловості1996 р.1997 р.1998 р.1999 р.млрд.грн% до підс.млрд. грн% до підс.млрд. грн% до підс.млрд. грн% до
підс.Вся промисловість5,11004,61004,51004,6100У тому числі: Електроенергетика
0,8
16
0,7
15
0,7
15
0,8
17Вугільна1,0200,9190,8180,817Нафтова й газова0,7140,7150,8180,817Металургія0,8160,7150,7160,817Хімічна0,360,370,240,12Машинобудування0,370,370,370,37Будматеріалів0,120,120,120,12Легка0,120,120,010,01Харчова0,9170,7150,7160,715Інші0,110,110,130,25 За даними Статистичного щорічника України за 1999 р., с.224.
За оперативними даними Держкомстату, у 2000 р. закріпилася позитивна тенденція щодо нарощування обсягів інвестицій в основний капітал (капітальних інвестицій). За січень-грудень 2000 р. підприємствами і забудовниками (замовниками) усіх форм власності за рахунок усіх джерел інвестування освоєно 19,5 млрд.грн. капітальних вкладень, що на 11,2 % більше, ніж у попередньому році. Обсяги інвестування зросли у більшості регіонів, найбільш суттєво - у промислово розвинутих регіонах та м. Севастополі. Слід зазначити, що в останні роки більш високими темпами освоювались інвестиції в основний капітал забудовниками державної та комунальної форм власності. Більше двох третин усіх коштів вкладено у будівництво об'єктів виробничої сфери.
У недержавному секторі економіки у 2000 р. освоєно 9,5 млрд.грн. капітальних вкладень, з них майже 12% становили кошти громадян, використані ними на будівництво власного житла.
За рахунок Державного бюджету освоєно 1,2 млрд.грн., що становить лише 6,1% усіх інвестицій у будівництво.
Основним джерелом капітальних вкладень (інвестицій у основний капітал) є амортизаційні відрахування підприємств. Тому апарат держави до розробки амортизаційної політики має підходити особливо уважно.
Суттєвим упущенням попередніх років можна визнати зволікання з реформуванням амортизаційної політики. Порядок і норми амортизації не відповідали (і не відповідають зараз) визнаним світовим стандартам. В Україні амортизаційна складова капітальних вкладень є головною, а почина-ючи з 1997 р. значна частина амортизаційних відрахувань, за даними М.Герасимчука, використовується не за своїм економічним призначенням. [27,сс.17-18]. Тобто суб'єкти господарювання витрачають кошти амортизацій-ного фонду не на відтворення основного капіталу, а на поповнення обігового капіталу (некапітальні інвестиції) і на споживання. І з кожним роком ця негативна тенденція посилюється.
Прибуток - також потужне джерело інвестицій. Проте прибутковість української економіки знижується і лише у 1999 р. зросла (порівняно з попереднім роком). Обсяг прибутку (за вирахуванням збитків) зменшився з 18,8 млрд.грн. у 1995 р. до 7,4 млрд. грн. у 1999 р. (3,