Вы здесь

Конституційні засади діяльності міліції України.

Автор: 
Пелих Наталія Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001295
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
2.1.Удосконалення нормативної бази діяльності міліції...................................106
2.2.Структурно-організаційні основи реформування діяльності міліції.........126
2.3.Наукове, матеріальне, технічне та фінансове забезпечення діяльності міліції.....................................................................................................................145
Висновки до розділу.............................................................................................168
ВИСНОВКИ...........................................................................................................171СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................176
ДОДАТКИ..............................................................................................................186

ВСТУП

Актуальність теми пояснюється тим, що автором вперше в національному праві на рівні дисертаційного дослідження розглядаються найістотніші конституційні засади діяльності міліції та конституційно-правові основи її реформування.
Сучасний етап розвитку суспільства і держави характеризується формуванням нових поглядів на конституційно-правовий статус державних органів, особливо правоохоронного спрямування. При цьому домінуючим є системний підхід щодо визначення їх природи, сутності, системи і структури, головних напрямків діяльності тощо.
Міліція, як і вся наша країна, на всіх етапах свого розвитку зазнавала значних труднощів, змін під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, які, до речі, по - різному впливали на підрозділи міліції. Звичайно, сьогодні Україна ще відносно молода держава і їй доводиться самотужки долати догми та стереотипи, що залишилися разом з правонаступництвом від колишнього Радянського Союзу. Але станом на нинішній день міліція за своєю організацією не відповідає основним вимогам сьогодення. Тому назріла гостра необхідність зміни напрямків удосконалення її професійної діяльності відповідно до сучасних перспектив становлення України, як справді суверенної, демократичної, соціальної та правової держави.
Цього можна досягти лише шляхом реформування органів внутрішніх справ з тим, щоб в підрозділах міліції швидше відбулися суттєві позитивні зміни з метою покращення ситуації, в якій вона знаходиться.
Сам процес проведення реформування в підрозділах міліції потребує сучасних та науково обґрунтованих пропозицій і коректив. Адже будь-які зміни в структурно-організаційному аспекті потрібно починати з керівних ідей, основ тощо.
Тому ми, з метою отримання науково обґрунтованих пропозицій, дослідили спочатку питання щодо поняття та змісту конституційних засад діяльності міліції, а вже потім, на основі отриманих результатів даної проблематики, подаємо власні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
Сам процес проведення реформування має знайти своє відображення, на нашу думку, в таких змінах: зміні назви міліції на поліцію; організаційному, нормативному та іншому удосконаленні діяльності міліції (поліції); прийнятті законів про структурно-складові підрозділи міліції (поліції), а також в удосконаленні вже діючих нормативно-правових актів; звільненні міліції від виконання невластивих їй функцій; приведенні вже діючого законодавства у відповідність з міжнародним; створенні нових органів міліції (поліції), зокрема муніципальної міліції; розробці принципово нових критеріїв оцінки діяльності міліції (поліції); створенні належних умов для забезпечення і визнання людини найвищою соціальною цінністю суспільства та держави; внесенні змін щодо самої структурно-організаційної основи діяльності міліції; суттєвому покращенні наукового, матеріального, технічного, фінансового забезпечення діяльності міліції.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане дисертаційне дослідження виконане в рамках планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України згідно з п.3.1 "Пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995 -2000рр". (Рішення колегії МВС України від 28 червня 1995 року № 4 КМ/2), включене до планів науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України і кафедри конституційного права цього закладу.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування конституційних засад діяльності міліції, а саме: виявлення їх загальних закономірностей та впливу на діяльність міліції, її реформування у відповідності з цими закономірностями на підставі науково обґрунтованої авторської Концепції.
Звідси: об'єкт дослідження - конституційні засади, що визначають місце і роль міліції, як органу суверенної, демократичної, соціальної і правової держави, як суб'єкта забезпечення і визнання людини найвищою соціальною цінністю суспільства і держави, як органу представницького народовладдя, вихідними принципами діяльності якого є верховенство права, закону та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Предмет дослідження - конституційно-правові основи вдосконалення нормативної бази діяльності міліції, структурно-організаційні основи її реформування, покращення наукового, матеріального, технічного та фінансового забезпечення.
Методи дослідження - обрані відповідно до мети і завдання дослідження, які поставлені в роботі з відповідним урахуванням специфіки об'єкта та предмета дослідження. В цілому у праці використано систему як загальнонаукових методів і прийомів пізнання, так і спеціальних ( історико-правовий, порівняльно-правовий, системного аналізу, статистичний, соціологічний, моделювання, прогнозування та ін.).
Перераховані вище методи дослідження використовувались:
- для з'ясування сутності та специфіки окремих конституційних засад діяльності міліції, а також дослідження різних позицій щодо зміни назв