Вы здесь

Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки

Автор: 
Волощук Іван Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U001347
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

2.1. Вибір показників оцінки конкурентоспроможності банку

Оцінка рівня конкурентоспроможності - це надскладна робота, оскільки по-перше, в конкурентоспроможності фіксуються усі показники якості та ресурсомісткості роботи усього персоналу на всіх стадіях життєвого циклу об'єкта і, по-друге, на сьогодні відсутні міжнародні документи, методичні розробки з оцінки конкурентоспроможності різних об'єктів, і зокрема банків ?105?.
Для управління процесом оцінки конкурентоспроможності банку, на нашу думку, найбільш доцільним може бути застосування структурного підходу [150] - визначення пріоритетності серед факторів в їх сукупності з метою встановлення раціональності співвідношення та підвищення обґрунтованості розподілу складових ( ресурсів) конкурентоспроможності.
Значущість складової конкурентоспроможності (якості конкуренто-спроможності) може бути визначена експериментальним шляхом із застосуванням як індивідуального, так і колективного методу проведення експертизи. З метою підвищення достовірності експертних оцінок [52] і систематизації процедури експертизи доцільно, в даному випадку, застосувати метод розміщення пріоритетів, який полягає в наступному:
* експерти складають матрицю (табл. 2.1) і визначають пріоритети функції знаками " > ", " * знаки, які застосовуються, замінюють числовими значеннями (коефіцієнтами, яким віддано перевагу) (табл. 2.2, 2.3);

Таблиця 2.1
Матриця для означення пріоритетності показників
конкурентоспроможності умовними знаками
F1 F2 F3 ... Fn F1 ... F2... F3... ... ... ... ...... ... Fm...
Таблиця 2.2
Матриця для означення числових коефіцієнтів пріоритетності
F1F2F3...Fn?iPi?iF1А11А12А13...А1n?1P1?1F2A21А22A21А2n?2P2?2F3A31A32А33А3n?3P3?3............FmnАm1Аm2Аm3Аmn?mPm?m
* обчислюємо суму кількісних значень переваг по кожному рядку таблиці за формулою:
, i = 1, m, (2.1)
де m - кількість рядків (показників);
n - кількість стовпчиків (експертів);
Аij - переваги j-го експерта по i-го показнику.
Таблиця 2.3
Приклад числових значень (коефіцієнтів) пріоритетності показників конкурентоспроможності
F1F2F3F4F5F6F7?iрангРi?iF11,000,670,671,330,670,671,336,34443,290,129F21,331,000,671,331,330,671,337,66351,660,154F31,331,331,001,331,331,001,338,65159,680,178F40,670,670,671,001,331,330,676,34443,340,129F51,330,670,670,671,000,670,675,68538,890,116F61,331,331,000,671,331,001,337,99255,490,166F70,670,670,671,331,330,671,006,34442,860,128
* визначаємо абсолютні пріоритети, як добуток кількісного значення переваги за рядком ?i на суму кількісних значень ?j за cтовпчиком:
, (2.2)
* визначаємо значущість характеристики (відносні пріоритети):
, (2.3)
Колективну експертизу проводять за такою ж методикою в декілька етапів:
1) формування експертної групи;
2) визначення компетентності експертів (коефіцієнт компетентності);
3) розрахунок репрезентативності (представництва) експертної групи;
4) отримання індивідуальних суджень експертів за значимістю характеристик;
5) визначення узагальненої думки групи експертів;
6) оцінка ступеня узгодженості думок експертів.
У даному дослідженні в ролі експертів виступили шість керівників (представники усіх трьох ланок управління в системі різних київських банків), які оцінили значущість запропонованих показників до визначення конкуренто-спроможності банку.
Результати опитування експертів наведено в табл. 2.4.
Таблиця 2.4
Підсумкова таблиця думок експертів
123456SjGjRj10,0880,0220,0660,1100,1100,1210,0860,13520,1430,1320,1320,1210,1320,1320,1320,20230,1320,1430,1430,1320,1430,1430,1390,21140,0330,1210,0660,0440,0330,0330,0550,08650,1100,1210,1100,1430,0990,1430,1210,18360,0440,0550,0110,0330,0220,0330,0330,05770,0770,0880,0880,0880,0880,0990,0880,13480,0110,0220,0110,0110,0110,0110,0130,028
Середньоарифметична величина оцінки експертів:
, j = 1, m (2.4)
де n - кількість експертів;
m - кількість показників;
Pij - переваги і-го експерта щодо j-го показника.
Абсолютна величина значимості j-показника:
, j = 1, m (2.5)
де Ki - коефіцієнт компетентності і-го експерта (прийнятий за 0,67).
, j = 1, m (2.6)
За абсолютним значенням Gj - визначається Rj - ранг показника.
Коефіцієнт узгодженості думок експертів за кожним показником визначається як величина, зворотна середньоквадратичному відхиленню оцінок:
, j = 1, m (2.7)
де Dj - дисперсія оцінок даних j-го показника.
Середня величина ступеня узгодженості думок групи n-експертів за оцінкою m-показників визначається:
, (2.8)
В нашому випадку при даному складі експертної групи V =0,94 (94 %).
Таким чином, якості для оцінок конкурентоспроможності банку за рангом розмістилися так:
1.Менеджмент банку0,212.Інформаційні технології в управлінні банком0,203.Якість послуг0,184.Управління ризиками0,135.Маркетинг банку0,136.Формування корпоративної культури та рівень компетенції персоналу0,087.Внутрішній аудит0,058.Гарантійний сервіс0,02 Для кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності банку усі зазначені якості повинні бути вимірювані певними показниками і вимагають розробок чи застосування наявних методик, які були б адаптовані до специфічних характеристик та умов діяльності такої складної організаційно