Вы здесь

Адаптивні моделі вибору і формування портфеля акцій

Автор: 
Стрижиченко Костянтин Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001616
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
МОДЕЛІ ВИБОРУ ВИДУ ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ
2.1. Вибір макроекономічних чинників, що впливають на вибір виду портфеля акцій
У умовах економіки, що трансформується фондовий ринок виступає в ролі індикатора, що відображає її загальний стан. Важелі фондового ринку дозволяють акумулювати інвестиційний капітал і перерозподіляти його з одних галузей в інші. Цей перерозподіл сприяє рівномірному розвитку всіх галузей економіки. Акумулювання капіталу і його перерозподіл здійснюється за допомогою інвестування капіталу в цінні папери (ЦП) і грошові кошти, а також формування інвестиційних портфелів (IП), окремим різновидом яких є портфелі цінних паперів (ПЦП). ПЦП є додатковим джерелом отримання прибутку, і, отже, правильний вибір виду ПЦП дозволяє збільшити фінансову стійкість суб'єкта господарської діяльності. У сучасній літературі і практиці формування портфелів виділяють наступні його типи (рис. 2.1) [30, 46, 71, 72, 82, 102, 103, 137, 145-148]:
Рис. 2.1. Види портфелів цінних паперів
1. Портфель зростання. Метою формування такого типу ПЦП є отримання капіталу переважно не за рахунок отримання дивідендів і відсотків, а за рахунок зростання курсової вартості ЦП. Основні вкладення при формуванні цього портфеля робляться в акції. У залежності від співвідношення очікуваного зростання капіталу і ризику можна виділити наступні його різновиди:
- портфель агресивного зростання. Даний портфель орієнтуються на максимальний приріст капіталу. Цей портфель складається з акцій молодих компаній, що швидко зростають. Він пов'язаний з великим ризиком, але при сприятливому розвитку підприємств емітентів може принести високий прибуток;
- портфель консервативного зростання містить в основному акції великих, добре відомих компаній ("блакитних фішок"). Ризик такого портфеля невеликий;
- портфель середнього зростання. Цей портфель володіє одночасно властивостями портфелів агресивного і консервативного росту.
2. Портфель прибутку. Метою формування даного типу ПЦП є отримання прибутку у вигляді дивідендів і відсотків. До нього відносяться:
- конвертований портфель, що складається з конвертованих привілейованих акцій і облігацій. Такий портфель може принести додатковий прибуток за рахунок обміну ЦП, що становлять портфель, на звичайні акції, якщо цьому сприяє ринкова кон'юнктура. У іншому випадку даний вид портфеля забезпечує прибуток при мінімальному ризику
- портфель грошового ринку. Метою цього є повне збереження капіталу. У його склад включаються активи, що швидко реалізуються і грошові кошти;
- портфель облігацій формується за рахунок облігацій і приносить середній прибуток.
Крім того, при формуванні ПЦП істотну роль відіграє мета подібного формування. Існують дві основні цілі:
- Володіння ЦП. При наявності такої мети інвестор придбаває ЦП і формує ПЦП для отримання прибутку у вигляді дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях. Даний вигляд портфеля також можна визначити як стратегічний або довгостроковий портфель.
- Розпорядження ЦП. Інвестор формує ПЦП, прибуток по якому являє собою різницю між купівлею-продажем ЦП. Даний вид портфеля є тактичним і направлений на короткострокову роботу з ЦП.
Аналіз ринкової кон'юнктури фондового ринку України (див. 1.1.) дозволив зробити висновок, що найбільш привабливим з точки зору українського і зарубіжного інвестора є портфель, що складається з акцій (портфель зростання). Це пов'язано з недостатньою стабільністю української економіки, динамічністю зміни її законодавства, а також певним недовір'ям до дій уряду (обсяг торгів облігаціями в ПФТС за 2000 р. - менше за 1%). У зв'язку з цим в дисертацiйнiй роботі пропонується наступна класифікація портфеля акцій (ПА) (рис. 2.2.) [114].
Рис. 2.2. Види портфелів акцій
Розглянемо зміст даної класифікації.
Агресивний портфель акцій (АПА) - портфель акцій, що складається з спекулятивних акцій (акцій молодих фірм і підприємств, що розвиваються ). Даний вид портфеля орієнтований на фондову гру.
Агресивно-консервативний портфель акцій (АКПА) - портфель акцій, велика частина якого складається з спекулятивних акцій, однак існує невелика частка акцій "блакитних фішок" - "blue chips" і підприємств, що стабільно розвиваються.
Консервативний портфель акцій (КП) - портфель акцій, що складається з акцій "блакитних фішок". Даний вид портфеля спрямований на стабільне отримання дивідендів від володіння акціями підприємств-лідерів галузі
Консервативно-агресивний портфель акцій (КАПА) - портфель акцій, значна частка якого складається з акцій "блакитних фішок", але є частка спекулятивних акцій.
Кожний вид портфеля, що має агресивну частину, ділиться на: портфель для гри на підвищення і портфель для гри на пониження.
Описані вище види ПА призначені для певної економічної ситуації, яка відбивається, передусім, на діловій активності фондового ринку. Основним показником ділової активності фондового ринку України є індекс ПФТС [56, 99]. Структуру індексу ПФТС формують ЦП найбільших, найбільш фінансово стійких підприємств України. Тому індекс ПФТС, по праву, розглядається аналітиками як індикатор ділової активності фондового ринку і є основним інструментом національних і іноземних інвесторів при формуванні своєї поведінки на українському фондовому ринку [56, 62, 63, 124].
Індекс ПФТС розраховується за принципом ринкового зважування, в основу якого встановлений метод середньої арифметичної і при його розрахунку враховуються усі угоди, що зареєстровані в ТIС ПФТС. Формула розрахунку індексу має наступний вигляд

де - поточне та базове значення індексу відповідно;
, - сума ринкової капіталізації всіх акцій, внесених в список акцій індексу за базовий (t-1) період.
Базове значення індексу ПФТС дорівнює 100. Капіталізація розраховується за формулою:

де - кількість звичайних акцій, випущених i-м емітентом;
- ціна останньої угоди або ціна акції в поточному періоді, якщо вона відповідає наступній умові , де - значення н