Вы здесь

Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

Автор: 
Негребецька Любов Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002314
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

2.1. Загальні тенденції розвитку кредитних спілок

Методологія аналізу та прогнозування діяльності кредитної спілки базується на загальних законах розвитку і функціонування систем. До основних відносяться закон циклічного розвитку, уповільненої ефективності еволюційного вдосконалення систем, переходу до малоопераційних процесів, зростання необхідної різноманітності та складності систем [67, с.68-93]. Проводити економічний аналіз діяльності можна лише при глибокому розумінні процесів, які відбуваються на основі загальних законів розвитку систем. Теорія S-подібних кривих розвитку застосовна і повністю розповсюджується на діяльність кредитної спілки.
Кредитну спілку можна розглядати як модель соціально-економічної системи, що утворюється, діє і розвивається згідно із загальними економічними законами суспільства. Її розвиток у часі можна представити у вигляді S-подібної кривої, зображеної на рис. 2.1.

Рис.2.1.Загальний вигляд S-подібної кривої
При кількісному аналізі діяльності кредитної спілки розглядають групу показників, серед яких виділяють фінансові та нефінансові. Характерними нефінансовими показниками є кількість членів станом на певну дату та кількість наданих позичок за певний період (як правило, місяць, квартал, рік). Серед фінансових показників найбільше значення має загальна сума активів.
Загальний вигляд зростання активів аналітично можна задавати у вигляді S-подібних кривих, серед яких виділяють криву Гомпертца, аналітично її можна представити як
Y t = k a b t ,
де а, b - додатні параметри, причому b ? 1, k - асимптота функції.
В кривій Гомпертца виділяють чотири ділянки ? на першій приріст функції незначний, на другій приріст збільшується, далі приріст приблизно однаковий, на четвертому відбувається сповільнення темпів приросту і функція необмежено наближається до значення k. Логарифм функції Гомпертца є експоненційна крива, логарифм відношення першого приросту до самої ординати функції ? лінійна функція часу .
Світова практика дозволяє стверджувати, що кредитна спілка у своєму розвитку проходить декілька етапів. Першим є організаційний період, коли створюється установа, що надає ощадно-позичкові послуги, відбувається її реєстрація у органах державної влади, податковій інспекції, відкривається розрахунковий рахунок та вирішуються інші організаційні питання. Точкою відліку для графіка цього етапу треба обрати початок координат числової координатної системи. З моменту утворення спілка починає свою діяльність, але в силу ряду причин (відсутність необхідного персоналу, невеликі суми оборотних коштів, незначна кількість членів, і т.д.) розвиток організації відбувається повільно.
При досягненні певного рівня суми активів, значної кількості членів, наявності працівників виконавчого рівня, спостерігається збільшення темпів зростання в порівнянні з попередніми періодами часу. Можна твердити, що стрімке зростання плавно переходить у період стабільного зростання.
Розвиток на наступному етапі можна описати так: при незначному зростанні кількості членів у порівнянні з їх загальною кількістю вібувається незначний приріст активів у відносному порівнянні із загальною їх сумою.
Охарактеризувати цей період можна як рух графіка функції до асимптопи, коли тендеція спостерігається, але асимптота залишається недосяжною. При правильному проведенні кредитної політики функціонування організації є прогнозованим, стабільним, стійким. У подальшому, як показує світовий досвід, з метою якісного зростання такі кредитні спілки об?єднуються, стаючи фінансовими установами з великим спектром надання фінансових послуг і розгалудженою структурою.
Ці періоди мають місце для установ, що працюють в країнах з ринковою економікою. Врахувати в даному дослідженні всі аспекти розвитку економічної системи в масштабах держави неможливо. Але досвід кредитних спілок України, що починали свою діяльність у період бурхливої інфляції, розвивались у періоди економічної кризи та знаходяться в екстремальних умовах з невизначеним характером функціонування економіки, доводить життєздатність, економічну ефективність та фінансову надійність кредитних спілок.
Дослідження діяльності кредитних спілок у значному часовому проміжку в масштабах неможливе з об'єктивних причин. Зокрема, це молодість українських кредитних спілок порівняно з іншими в світі, складність в отриманні об'єктивної інформації про фінансову діяльність кожної окремої організації, неможливість врахувати всі складові діяльності та встановити взаємозв'язки між ними.
Хоча кредитні спілки утворюються, діють і розвиваються згідно із загальними економічними законами суспільства, вони повинні мати чітко визначене місце на фінансовому ринку та необхідно вивчити їх особливості та відмінності від інших установ, що надають аналогічні послуги.
Кредитна спілка, займаючись фінансовою діяльністю по залученню коштів своїх членів для взаємного кредитування, має чітко виражну соціальну природу. Тоді необхідно з'ясувати, чи існує зв'язок між сферами загального і фінансового розвитку і який характер він носить.
Аналізу і прогнозування вимагає загальний розвиток кредитних спілок та фінансова діяльність, тому моделювання діяльності необхідно здійснювати у двох напрямках, що відображено на рис. 2.2.

Рис. 2.2.Схема моделювання діяльності кредитних спілок

Моделями, що описують загальний розвиток системи, можуть бути економіко-статистичні моделі, побудовані для динамічних рядів, зокрема, для кількості членів кредитної спілки.
Кредитна спілка надає ощадні та позичкові послуги для своїх членів. Тому фінансова діяльність диференціюється на ощадну та позичкову, уникнути дисбалансу між якими дозволяє оптимально визначена величина відсоткової ставки за користування позичками, що схематично зображено на рис. 2.3.

Фінансова діяльність