Вы здесь

Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України.

Автор: 
Легуша Сергій Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U002565
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Система, організація та ефективність правового виховання курсантів
2.1. Засоби, форми і методи правового виховання курсантiв

Для дослідження процесу правового виховання як складної категорії першочергове значення має його розгляд як системно пов'язаних частин цілого. Система (від грецького systema) - ціле, об'єднання певного різноманіття в єдине і чітко виражене ціле, елементи якого щодо цілого та інших частин займають відповідні їм місця [205].
Правове виховання курсантів необхідно розглядати як складне явище, яке об'єднує в певну систему ряд елементів:
- суб'єкти - державні органи, організації, установи, начальники, командири, вихователі, інші учасники правовиховного процесу, в тому числі самі курсанти;
- об'єкти - свідомість, воля та поведінка курсантів;
- зміст, мету, завдання, принципи і функції правового виховання;
- сукупність правовиховних заходів;
- засоби, форми та методи правового виховання;
- ефективність правовиховного процесу, результати, контроль;
- умови, взаємодію, організацію тощо.
Отже, система правового виховання - сукупність основних частин (елементів) правовиховного процесу, що забезпечує його визначений порядок і організацію [206].
Вона, з одного боку, характеризується цілісністю, всі елементи якої розташовані в певному встановленому порядку, який залежить передусім від важливості і значення, кожного конкретного елементу системи, а з іншого - вона немає структурної ієрархії та чіткої внутрішньої підпорядкованості, тобто жоден елемент не може володіти беззаперечною перевагою щодо іншого. Вона надає можливість з'ясувати внутрішній механізм взаємодії та взаємовпливу її структурних елементів, їх специфічні риси, динамізм, ефективність та результати правовиховного процесу.
Таким чином, систему правового виховання курсантів необхідно розуміти як сукупність елементів, що перебувають у певних відносинах між собою, характеризуються цілісністю та єдністю, постійно взаємодіють та є тим необхідним чинником, який зумовлює її постійний розвиток та удосконалення, відповідно до мети та завдань даного напряму виховання.
Важливе місце в процесі правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України належить засобам, формам і методам правовиховної роботи. Дане розмежування є досить дискусійним та суперечливим, адже важливими чинниками, що впливають на цей процес є умови та позиції з яких воно розглядається.
Засоби виховання - це усне слово, методичні посібники, підручники, художня література, наука, мистецтво, музика, спорт, засоби масової інформації тощо, з їх допомогою вихователі формують і розвивають почуття, мотиви, якості, відносини [207].
Так існують різні підходи до визначення поняття "засіб".
С. І. Ожегов вважав, що засіб - це прийом, спосіб для досягнення чого-небудь [208].
Слід погодитися з думкою В. А. Балюка, який визначає, що засіб правового виховання - поняття більш широке, воно включає в себе всіляку педагогічно доцільну організацію методичних шляхів впливу на формування правової свідомості і досвіду правової поведінки, а також формування соціально-правової активності, найчастіше в процесі правоохоронної діяльності [209].
З точки зору М. І. Козюбри, В. В. Оксамитного, П. М. Рабіновича, як засоби можуть розглядатися також форми, методи і методика правового виховання. Засоби - це все те, що використовується для досягнення мети [210].
На нашу думку, засоби правового виховання курсантів - це організована методична система, яка об'єднує предмети, технічні можливості, а також різні шляхи передачі змісту правових норм, інформації, тобто все те, що використовується для реалізації та досягнення правовиховної мети.
До засобів правового виховання курсантів слід віднести різні шляхи передачі змісту правових норм, які забезпечують реалізацію мети правовиховної роботи, а саме формування необхідного рівня їх правової свідомості та правової і професійної культури, законослухняності, службової дисципліни та правомірної поведінки, а також значно підвищують правову активність даної категорії населення.
Впровадження цієї мети правового виховання курсантів вимагає від держави, її органів, установ, організацій, відповідних міністерств та відомств, керівників та начальників, вихователів та педагогів, інших учасників правовиховної діяльності ведення пошуку для більш широкого використання нових засобів правовиховної роботи, саме тому останнім часом пропонується використовувати сучасні міжнародні надбання, зокрема комп'ютерну систему "Інтернет". На жаль, скрутне економічне становище в державі не дає змоги в повному обсязі різним категоріям населення, в тому числі курсантам вищих навчальних закладів МВС України, мати широкий доступ до світового інформаційно-правового простору.
Безумовно, засоби правового виховання необхідно співвідносити з метою, адже, з одного боку, без необхідних засобів не реалізується мета, а з іншого - відсутність мети негативно впливає на засоби, але при цьому необхідно зазначити, що використання лише засобів у правовиховній роботі із курсантами не забезпечить досягнення бажаної мети. З часом кількість засобів збільшується, вони стають більш прогресивними, що дає змогу позитивно впливати на процес правового виховання, але водночас ускладнюється їх вибір на кожен конкретний випадок.
У правовиховній роботі з курсантами використовується багато різних засобів правового виховання, серед яких визначальними є:
? нормативно-правові акти, акти застосування норм права;
? засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети, журнали);
? культурно-освітні заклади (кінотеатри, театри, будинки культури, клуби);
? наукова і навчальна література.
Наприклад, одним із головних чинників, що надає можливість сформувати у курсантів повагу до Конституції України, законів держави, нормативно-правових актів та права в цілому, а також до статутів, наказів, настанов та керівних