Вы здесь

Моделювання підсистем в автоматизованих системах управління будівництвом

Автор: 
Беспалова Алла Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U003003
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТРУКТУРА ПІДСИСТЕМ
2.1. Системи заходів стабілізації проекту
Як відзначалося вище, автоматизовані системи управління будівництвом - це складні системи з великою кількістю вхідних елементів та численними внутрішніми і зовнішніми зв'язками. У зв'язку з цим проектування АСУ неможливо здійснити без попереднього поділу на окремі частини - підсистеми. За визначенням [108] підсистемою називається "частина автоматизованої системи управління, виділена за функціональною чи структурною ознакою, що відповідає конкретним цілям і завданням".
Розглянемо можливі заходи стабілізації у підсистемах інтегрованої АСУ будівництвом. Самі підсистеми АСУ повинні управляти системами заходів , що можуть бути потенційними чи діючими з можливою появою дестабілізуючих факторів. Методика управління складним виробничим процесом, наприклад інтегрованою АСУ будівництвом [109], повинна передбачати попереднє проектування систем забезпечення стабілізації процесу, зокрема процесу зведення будівельного об'єкта [110, 111]. Таких систем може бути декілька: система забезпечення безпеки і сприятливих умов праці (СЗБУП) [107, 112]; система забезпечення ефективності капвкладень (СЗЕК) [70, 71, 113]; система забезпечення якості будівництва (СЗЯБ) [114]; система екологічної безпеки будівництва (СЕББ) [33] і ін. (див. рис. 2.1 і 2.2).
Кожна із систем забезпечення як елемент інтегрованої АСУБ може складатися з комплексу заходів щодо стабілізації процесу будівництва, здійснюваного за КУСГ і календарними планами ППР. Характер їх залежить

АСУ
БУДІВНИЦТВОМ

Завершений об'єкт

Рис. 2.2. Структурна схема функціонування інтегрованої АСУ будівництвом
від підмножин дестабілізуючих факторів. Однак і самі системи в залежності від їхніх розмірів і складності об'єкта, що зводиться, можуть поєднуватися. Так, наприклад, при будівництві щодо нескладних і невеликих об'єктів СЗЕК і СЗЯБ можуть бути об'єднані в одну систему забезпечення ефективності будівництва СЗЕБ.
При інтегруванні систем забезпечення в АСУБ вони стають автоматизованими підсистемами, удосконалюючи при цьому основну, управляючу функцію загальної автоматизованої системи.
Комплекс заходів щодо стабілізації СБП є множиною заходів і засобів, що забезпечують попередження появи факторів дестабілізації чи оперативне їхнє усунення, і вплив на хід процесу з метою його стабілізації.
Підмножинами служать заходи, спрямовані проти можливих впливів конкретних видів дестабілізуючих факторів .
У будівельному виробництві виділяють [59] такі групи можливих дестабілізуючих факторів:
- множина факторів , що знижують нормативний рівень безпеки і сприятливих умов праці робітників при зведенні і наступній експлуатації споруд;
- множина факторів , що підвищують екологічну небезпеку;
- множина факторів , що знижують надійність і безпеку споруджуваних об'єктів;
- множина факторів , що знижують заплановану довговічність об'єктів, що зводяться;
- множина дестабілізуючих факторів , що підвищують майбутні експлуатаційні витрати споруджуваних об'єктів;
- множина факторів , здатних знизити архітектурно-художню і функціонально-цільову цінність споруд при наступній їхній експлуатації;
- множина факторів , що збільшують капітальні витрати на будівництво.
Такі класифікації дестабілізуючих факторів можуть бути створені подібно класифікації небезпечних і шкідливих виробничих факторів у системі стандартів безпеки праці [115, 116] для різних специфічних напрямків виробництва.
2.2. Функціонально-цільові і причинно-наслідкові зв'язки
У будь-яких системах управління якість моделювання об'єкта, яким управляють, має особливе значення. Тому в даний час усе зростаюча увага приділяється завданням дослідження складних систем на основі імітаційних моделей.
Ефективність управління безпосередньо залежить від ступеня адекватності моделі самому об'єкту моделювання. При управлінні процесом здійснення проекту будівельного об'єкта важливо установити границі його функціонування.
Сферою такого функціонування є всі заходи основної і субпідрядних будівельних організацій щодо виконання БМР і, головне, самі роботи і події, визначені сітковим графіком календарного плану будівництва, виконуваним строго за робочими кресленнями і вимогами проекту.
У даному міркуванні під адекватністю моделі розуміється (за теорією пізнання) вірне відтворення в мисленні (і, отже, у моделі) зв'язків і відносин об'єктивного світу.
При виконанні процесу щодо зведення будівельних об'єктів управління (в основному) як функція організованої системи генеральної будівельної організації, спрямована на дотримання технологічної послідовності БМР, узгодження дій субпідрядників, своєчасне постачання на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій і т.д.
Однак на складний будівельний процес (СБП) впливають безліч дестабілізуючих факторів, які неможливо передбачити при розробці сіткових графіків календарних планів. Їх необхідно виявляти, статистично враховувати і досліджувати перед розробкою інтегрованих АСУБ [53, 55].
Кожна з підсистем (наприклад, СЗЕБ, див. рис. 2.3) інтегрованої АСУБ може бути представлена як основна ланка у ланцюзі причинно-наслідкових відносин: зовнішнє середовище - СЗЕБ - зовнішнє середовище [117 - 120]. При цьому можна буде виділити моделі систем управління СЗЕБ - , - зовнішнього середовища на виході і - зовнішнього середовища на вході, а також моделі - зв'язків зовнішнього середовища із системою на вході і - зв'язків зовнішнього середовища на виході.
Сукупність цих моделей утворить укрупнену розширену модель управління системою забезпечення ефективності будівництва (чи складного виробничого процесу):
У модель зовнішнього середовища на вході включаються всі множини незалежних перемінних показників впливів середовища на систему управління СЗЕБ. До такої інформації відноситься:
-