Вы здесь

Ліквідність та платоспроможність комерційного банку

Автор: 
Перешибкін Максим Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
3402U003077
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
2.1. Тенденції розвитку комерційних банків в Україні й основні задачі забезпечення їх ліквідності та платоспроможності
Для всебічного дослідження ліквідності та платоспроможності комерційних банків потрібен попередній аналіз загальних тенденцій розвитку банківської системи. Це пов'язано з тим, що комплексний аналіз банківської діяльності сприяє розробці стратегії та тактики розвитку кожного банку окремо, виявленню резервів підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, що, вв кінцевому рахунку, позитивно відіб'ється на ліквідності та платоспроможності комерційних банків. У той же час проведення всебічного аналізу розвитку банківської системи України, дослідження окремих детермінант, які впливають на ліквідність та платоспроможність комерційних банків, дозволять визначити шляхи вирішення поставленої задачі, виявити слабкі та сильні сторони в діяльності банків.
Таким чином, аналіз розвитку системи комерційних банків України є основою ефективного управління, базою прийняття управлінських рішень на всіх рівнях банківського менеджменту.
При цьому розгляд основних тенденцій розвитку сукупності комерційних банків обумовлено і тим, що вирішення задач фінансового характеру, до яких повною мірою можна віднести завдання підтримки необхідної ліквідності банку та забезпечення його платоспроможності, точні настільки, наскільки хороша й об'єктивна інформаційна база (Додаток Ж). Тому для проведення такого аналізу доцільне дослідження як усієї системи банків, так і розвитку комерційних банків в окремих регіонах. Інакше кажучи, для розробки різних напрямків розв'язання задачі варто знати не тільки особливості, властиві банківській системі в цілому, але й тенденції розвитку її окремих регіонів, враховувати специфіку функціонування окремих комерційних банків. Разом з тим при розгляді загальних тенденцій розвитку банківської системи потрібно звернути увагу на динаміку таких її складових, як:
активи системи комерційних банків та окремих банків;
зобов'язання системи комерційних банків та окремих банків;
загальна сума капіталу та статутний капітал системи комерційних і окремих банків;
кредити системи комерційних банків та окремих банків.
Це обумовлено тим, що ці дані є основою аналізу ліквідності та платоспроможності комерційних банків, а динаміка їх зміни знаходиться під постійним контролем НБУ [1, 2].
Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу системи комерційних банків в Україні, варто відзначити, що грошово-кредитна політика, однією з основних задач якої є підвищення ефективності функціонування банківської системи [110], нерозривна з розвитком економіки в цілому. Тому в цьому плані необхідно відзначити ті позитивні зрушення, які відбуваються в економіці країни протягом останніх двох років, і насамперед те, що вдалося подолати негативну тенденцію спаду внутрішнього валового продукту (ВВП) (рис. 2.1) [36, 37, 137, 138, 152], намітилося збільшення темпів приросту обсягів промислового виробництва (рис. 2.2) [36, 37, 137, 138, 152].
Сприяла розвитку банківської системи України також політика, що проводиться НБУ, яка була спрямована на подальшу капіталізацію комерційних банків, нарощування статутного та резервного фондів комерційних банків, резервів на покриття кредитних ризиків [1, 3, 4, 5].
Так, загальна сума капіталу всієї банківської системи станом на 01.01.2001 року складала 6449,6 млн. грн., що на 572,0 млн. грн. більше, ніж на початок 01.01.2000 року. Нормативний капітал комерційних банків відповідно складав 4943,3 млн. грн., що на 635,8 млн. грн. більше, ніж на 01.01.2000 року [119].
При цьому варто зауважити, що на відміну від звичайних промислових та комерційних підприємств, де частка власного капіталу становить, як правило, в середньому 40-60% від загальних активів, комерційні банки працюють в основному із залученими ресурсами, а власний капітал використовується для своєрідного захисту інтересів вкладників і кредиторів та покриття збитків від банківських операцій. Отже, зріст власного капіталу є одним із чинників забезпечення ліквідності та платоспроможності як окремих комерційних банків, так і всієї банківської системи.
Втім вважається припустимим, якщо розмір власного капіталу становить не менше 4% від загальних активів банку [20]. Цей показник по системі комерційних банків України станом на кінець 1999 року становив 16,8%, а станом на кінець 2000 року - 13,4%. При цьому протягом 2000 року, на відміну від попередніх років, спостерігалася тенденція більшого зростання активів, ніж капіталу (рис. 2.3) [119].
У той же час, як видно з табл. 2.1 [37, 124], велику частку капіталу системи комерційних банків України складає статутний капітал. Поряд з цим, як показують розрахунки, тенденція зростання статутного капіталу випереджає тенденцію зростання капіталу, яка склала відповідно в 1999 році 129,71% і 121,73%, а в 2000 році - 126,71% і 109,73%. Іншими словами, зростання капіталу системи комерційних банків України обумовлено переважно зростанням статутного капіталу банків, що цілком відповідає підвищеним вимогам НБУ щодо капіталізації банківської системи.
Втім наведені у табл. 2.1 розрахунки підтверджуються даними і по окремих комерційних банках (табл. 2.2). (Тут і далі всі дані щодо конкретних банків приведені на основі аналізу їхніх балансів й інших форм звітності).
Таблиця 2.1
Динаміка капіталу та статутного капіталу
системи комерційних банків УкраїниПоказникстаном на 01.011999 рік2000 рік2001 рікКапітал, млн. грн.4828,25877,66449,6Статутний капітал,
млн. грн.2230,32893,13666,0Частка статутного капіталу в загальній сумі капіталу, %46,1949,2256,84
Вирішуючи проблему капіталізації, Національний банк України сприяв посиленню довіри до комерційних банків з боку населення й організацій (табл. 2.3). Як видно з табл. 2.3, по всіх досліджуваних комерційних банках спостерігається збільшення зобов'язань