Вы здесь

Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві

Автор: 
Пітель Ніна Якимівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U003188
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АналІтиЧне дослІдженнЯ продуктивностІ працІ в сІльськоГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ
ЧеркаськоЇ областІ
2.1. Загальний рівень і динаміка продуктивності праці в сільськогосподарських
підприємствах
Вирішальною умовою розвитку аграрного виробництва, більш ефективного
використання земельних, матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,
покращення добробуту народу є ріст продуктивності праці. Він залишається
головним джерелом соціально-економічного розвитку сільського господарства та
скорочення затрат живої праці.
Проте в останні роки склалась негативна тенденція – річна продуктивність праці
знижується з року в рік. По Україні обсяг одержаної валової продукції
сільського господарства (в порівнянних цінах 1996 року) в розрахунку на
середньорічного робітника в 1999 р. склав 4107 грн., що на 16,6% менше, ніж у
1997 р. (4923 грн.) і на 5,8% - порівняно із показником 1998 р. (4358 грн.)
[11, с. 202]. Лише у 2000 р. намітилась тенденція до покращення - рівень
продуктивності праці зріс до 4343 грн., що на 5,7% вище, ніж у 1999 р.
Схожа ситуація спостерігається і в аграрному секторі Черкащини. Річна
продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах (без особистих
підсобних господарств населення) у 1999 році знизилась до 4369 грн., або майже
на 10% порівняно із 1997 р. (4842 грн.), і на 12% проти рівня 1998 р. (4974
грн.); у 2000 р. спостерігається ріст показника на 10,7 % проти 1999 р.
Скорочення обсягів виробництва продукції на одиницю трудовитрат обумовлено
рядом об’єктивних причин, серед яких спад виробництва в усіх галузях сільського
господарства, недостатня зацікавленість працівників у кінцевих результатах
праці.
Зважаючи на це, підвищення продуктивності праці є однією з основних економічних
проблем, що стоять перед галуззю і потребують невідкладного вирішення.
Річна продуктивність праці характеризує співвідношення між розміром виробленої
продукції і середньорічною чисельністю зайнятих. Зменшення показника в останні
роки було зумовлене скороченням обсягів виробництва валової продукції (табл.
2.1).
Таблиця 2.1
Валова продукція (в порівнянних цінах 1996 р.)
в сільськогосподарських підприємствах, 2000 р.
Показники
Україна
Черкаська область
Валова продукція сільського господарства, всього, млн. грн.
8056,9
544,0
в % до 1990 р.
23,5
32,8
в т.ч. рослинництва, млн. грн.
5557,1
379,4
в % до 1990 р.
30,4
40,9
тваринництва, млн. грн.
2499,9
164,6
в % до 1990 р.
15,6
22,5
Так, у 2000 р. по Україні виробництво продукції сільського господарства (в
порівнянних цінах 1996 р.) в сільськогосподарських підприємствах знизилось на
76,5% порівняно з 1990 р., а в Черкаській області – на 67,2%. При цьому в
галузі тваринництва зменшення обсягів виробництва продукції було більш значним
(84,4% по Україні і 77,5% по Черкаській області), порівняно із рослинництвом.
Аграрна праця має свої специфічні особливості, які впливають на рівень її
продуктивності. “В Україні протягом 1913-2000 рр. склалась стійка тенденція
зменшення наявного сільського населення. Абсолютна кількість селян за цей
період скоротилась на 12,5 тис. чол., або у 1,8 рази, а їх частка у загальній
кількості населення – в 2,5 рази” [11, с. 183]. В результаті цього
спостерігається систематичне зниження чисельності зайнятих в
сільськогосподарському виробництві (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Динаміка середньорічної кількості працівників сільськогосподарських
підприємств, у % до 1995 р. [1 розраховано за даними [195]Статистичного
щорічника України за 2000 р., с. 363.]
Об’єкти дослідження
1996 р.
1997 р.
1998 р.
1999 р.
2000 р.
Україна
91,2
82,7
73,4
68,8
65,1
Черкаська область
92,3
86,3
76,9
73,6
71,4
Зокрема, по Україні у 2000 р. середньорічна кількість працівників
сільськогосподарських підприємств скоротилась на 1326 тис. чоловік (34,9%)
проти рівня 1995 р., а в Черкаській області – на 52 тис. чоловік (28,6%).
Більш детальний аналіз чисельності зайнятих в сільськогосподарських
підприємствах Черкаської області засвідчує, що за період із 1971 по 2000 рр.
чисельність працюючих зменшилась більше, як удвічі (із 258 тис. чоловік у
1971р. до 118,8 тис. чоловік у 2000 р.). Динаміка середньорічної кількості
працівників та валової продукції сільськогосподарських підприємствах області
представлена в табл. 2.3.
Аналіз наведених даних показує, що чисельність зайнятих постійно зменшувалась
протягом всього періоду досліджень, і в середньому за 1999-2000 рр. показник
скоротився в 2,1 рази порівняно із середнім значенням за 1971-1974рр.
Аналогічна тенденція спостерігається як у недержавних формуваннях, так і в
держгоспах (додаток Д).
Отже, в сільському господарстві відбувається постійне зменшення кількості
працівників, що зумовлюється несприятливими як економічними, так і соціальними
умовами, які склалися на селі.
Таблиця 2.3
Динаміка середньорічної чисельності працюючих та валової продукції в
сільськогосподарських підприємствах Черкаської області (без особистих підсобних
господарств населення)
Роки
Середньорічна чисельність робітників
Валова продукція сільського господарства *
тис. чол.
тис. крб., тис. грн.
1971-1974
254,1
100
1329,3
100
1975-1978
244,0
96
1446,3
109
1979-1982
226,1
89
1438,6
108
1983-1986
213,1
84
1610,9
121
1987-1990
185,0
73
1732,8
130
1991-1994
165,5
65
1166,8
100
1995-1998
140,0
55
742,7
64
1999-2000
119,8
47
551,2
47
* 1971-1990 рр. - у порівнянних цінах 1983 р., 1990-2000 рр. - у цінах 1996 р.
На рівень продуктивності праці негативно впливає скорочення обсягів виробленої
валової продукції (табл. 2.3). В сільськогосподарських підприємствах вартість
вал