Вы здесь

Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України.

Автор: 
Левицька Марина Борисівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U003424
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2.1. Проблеми теорії правового регулювання забезпечення національної безпеки України як одного із напрямів охорони правопорядку, укріплення законності, захисту прав, свобод та законних інтересів особи 108
2.2. Особливості правового регулювання забезпечення національної безпеки в
умовах надзвичайних ситуацій 129
2.3. Теоретичні питання правових форм взаємодії органів внутрішніх справ з
іншими суб'єктами системи забезпечення національної безпеки 146
2.4. Правові засади участі органів внутрішніх справ у міжнародних системах
безпеки та у забезпеченні безпеки інших країн 161
Висновки до другого розділу 180
В И С Н О В К И 184
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 190
Актуальність теми.
Проблема "безпеки" на початку ХХІ століття набула універсального змісту. Окрім традиційної військової та військово-політичної сфери, вона поширилася на області соціальних, економічних, правових, культурних, екологічних та інформаційних відносин. До того ж, існує тенденція до появи різноманітних видів безпеки: енергетичної, продовольчої, демографічної, епідеміологічної тощо, що зумовлено виникненням відповідних загроз як національного, так і глобального рівнів.
Для українського суспільства питання забезпечення національної безпеки стоять особливо гостро, що пояснюється наявністю таких проблем як: необхідність створення сприятливих умов для подальшого розвитку українського суспільства та держави; існування перманентної економічної кризи; порушення прав і свобод людини і громадянина в Україні та за її межами; зростання рівня злочинності та корупції; поширення загрози тероризму, неконтрольованого розповсюдження зброї та наркотиків; загрозливий стан довкілля; значне ускладнення демографічної ситуації.
Необхідною передумовою належного захисту національних інтересів та протидії зазначеним загрозам є створення та ефективне функціонування системи забезпечення національної безпеки. В цій системі значна роль належить органам внутрішніх справ, завданням яких є протидія певним внутрішнім загрозам, насамперед, боротьба із злочинністю, забезпечення громадської безпеки, участь у захисті населення в разі катастроф, стихійних лих тощо.
Відповідно в умовах сьогодення органи внутрішніх справ поступово перетворюються із державного органу, що виконує каральні функції, на орган, основним пріоритетом діяльності якого є захист інтересів суспільства, що зумовлює зміну їх місця та ролі в системі забезпечення національної безпеки.
Все це зумовлює гостру потребу в дослідженні проблем стану і розвитку системи забезпечення національної безпеки, її правових, організаційних та інших складових, нормативно-правового забезпечення організації та функціонування суб'єктів системи забезпечення національної безпеки України, зокрема, органів внутрішніх справ.
Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається також відсутністю теоретико-правових досліджень питань місця та ролі органів внутрішніх справ у системі забезпечення національної безпеки України, проблем правового регулювання їх діяльності по забезпеченню національної безпеки, правових форм взаємодії з іншими суб'єктами цієї системи.
Окрім того, важливість теми дисертаційного дослідження пояснюється необхідністю наукового осмислення в контексті сучасної державно-правової реформи шляхів вдосконалення системи органів внутрішніх справ, з тим, щоб вона була б здатна своєчасно адаптуватися до змін у суспільстві, передусім у разі виникнення чи наростання дестабілізуючих чинників у державі, тенденцій до зміни рівнів небезпеки існуючих загроз і ступеня важливості пріоритетних національних інтересів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Тематики пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002-2005 роки (затверджено наказом МВС України від 30 червня 2002 р. № 635), безпосередньо пов'язане з основними напрямками наукового забезпечення реалізації Концепції (основ державної політики) національної безпеки України та Концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх справ.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у вирішенні теоретико-правових проблем забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України.
Зазначена мета дослідження зумовила постановку та розв'язання таких завдань:
- проаналізувати й систематизувати основні теоретико-методологічні підходи до розуміння поняття і змісту національної безпеки та її місця в системі теоретичних конструкцій теорії держави та права, зокрема, таких як предмет цієї науки, функції держави, законність, правопорядок, правовий статус особи тощо;
- вивчити історичний генезис ідеї та практику становлення і розвитку національної безпеки як об'єктивного явища та поняття теорії держави і права;
- надати теоретичну характеристику загрозам національній безпеці, здійснити їх класифікацію, визначити коло існуючих на сучасному етапі державотворення загроз національним інтересам України із виокремленням тих, яким протистоять органи внутрішніх справ;
- розкрити теоретичні аспекти компетенції, методів, правових та організаційних форм діяльності органів внутрішніх справ при забезпеченні національної безпеки України;
- з'ясувати місце та значення інституту безпеки особи у порівнянні з іншими об'єктами національної безпеки (суспільство, держава), охарактеризувати особливості діяльності