Вы здесь

Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики).

Автор: 
Передерій Аліна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U003807
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Загальна характеристика напрямку та методів дослідження

Аналізом результатів фундаментальних наукових досліджень встановлено, що в основі формування рухових навичок лежить рухова пам'ять, а процес оволодіння рухами залежить від діяльності сенсорних систем та здатності відтворювати різні параметри рухів [2,15,16,61,62 та ін.].
Процес технічної підготовки спортсменів з наслідками церебрального паралічу суттєво ускладнюється порушенням функцій, що визначають ефективність навчання руховим діям.
Враховуючи специфічність технічної підготовки спортсменів з ДЦП, вважається доцільним впровадження методичних прийомів навчання техніці спортивних вправ, що грунтувались би на особливостях запам'ятовування та відтворення різних характеристик руху.
Для розв'язання завдань дослідження використовувалися:
1. Загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, синтез, узагальнення, аналогія.
2. Методи емпіричного рівня: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, динамометрія, комп'ютерне моделювання, метод експертних оцінок, аналіз документальних матеріалів.
3. Методи математико-статистичної обробки результатів.

2.2. Методи теоретичного рівня

Використання методів теоретичного рівня дозволило чітко визначити проблему дослідження, конкретизувати об'єкт і предмет дослідження, сформулювати його гіпотезу, мету і завдання.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив визначити: закономірності формування рухових вмінь та навичок; особливості запам'ятовування різних характеристик руху спортсменами різної спеціалізації та кваліфікації; особливості технічної підготовки в різних за характером змагальної діяльності групах видів спорту; особливості моторики спортсменів з ДЦП, що впливають на ефективність тренувальної і змагальної діяльності; наявні засоби і методи навчання техніці фізичних вправ спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп, в т.ч. і спортсменів з наслідками церебрального паралічу.
В зв'язку з обмеженістю літературних даних щодо методики технічної підготовки спортсменів з наслідками церебрального паралічу було використано аналогізацію, що дало підстави для спроби специфічного застосування традиційних і апробованих в підготовці здорових спортсменів методів навчання техніці спортивних вправ.
Можливість даної аналогії грунтується на відсутності принципових відмінностей цільово-результативних відносин та структури системи підготовки спортсменів-інвалідів з пошкодженням опорно-рухового апарату та спортсменів в олімпійському спорті.

2.3. Методи емпіричного рівня

В процесі наукового дослідження використовувався метод педагогічного спостереження з метою визначення арсеналу засобів і методів технічної підготовки спортсменів з наслідками церебрального паралічу, які спеціалізуються у спринті та стрибках в довжину. В протоколах спостереження фіксувалося використання загальнопедагогічних та специфічних методів навчання, підвідних, імітаційних вправ та інших засобів технічної підготовки.
Пошуковий педагогічний експеримент проводився для визначення особливостей рухової пам'яті спортсменів з наслідками церебрального паралічу.
У якості експериментальних факторів виступали:
1. Вибірковий вплив на різні параметри рухів.
2. Зміна кількості повторення вправ у процесі їх вивчення.
3. Використання додаткових методів навчання.
Пошуковий педагогічний експеримент включав: використання контрольних вправ для визначення якості запам'ятовування та відтворення різних (кінематичних, ритмічних, динамічних) параметрів рухів; комп'ютерне моделювання тривалості та ритмічної структури рухів, що вивчалися; відеофіксацію з подальшим аналізом і визначенням часових характеристик рухів; динамометрію.
Комп'ютерне моделювання здійснювалося з використанням модуля "Ритмік" апаратно-програмного комплексу "Лідер" (Ю.А.Бріскін, В.Г.Сивицький, 1997, Свідоцтво ДААСП України про державну реєстрацію прав автора ПА № 794). Програма призначена для дослідження та вдосконалення темпо-ритмових характеристик ідеомоторних образів. Може бути застосована для оцінки "відчуття часу", "відчуття ритму". Програма дозволяє аналізувати кількісні показники темпо-ритмової структури моделі руху, відтворювати записаний ритм та повторювати його зі звуковим "лідером" та візуальною корекцією. Програма використовується в тренувальному та контролюючому режимах [27].
Аналіз темпо-ритмових характеристик образів (моделей) руху дозволяє оцінити ступінь засвоєння руху та готовність до його виконання, швидкість та динаміку засвоєння нових за тривалістю та ритмом рухів.
Основний педагогічний експеримент проводився з метою визначення ефективності розроблених методичних прийомів врахування особливостей рухової пам'яті спортсменів з наслідками церебрального паралічу. Основний педагогічний експеримент є за типом перехресний, що обумовлено специфічністю та обмеженістю контингенту піддослідних. Цей тип експерименту має складнішу побудову, але незаперечною перевагою його є можливість поставити у майже рівні умови групи спортсменів, що задіяні в експерименті. Це особливо важливо тому, що за інших умов досягнути повного зрівняння контингентів експериментальної та контрольної групи практично неможливо. Перехресний експеримент не вимагає спеціального створення контрольної групи через те, що кожна з двох груп почергово виступають контрольною та експериментальною. Спортсмени однієї групи спочатку вивчали запропоновані вправи за програмою, запозиченою з системи підготовки Олімпійського спорту (в подальшому - "традиційна програма навчання"), а потім - за авторською програмою. В спортсменів іншої групи програми навчання застосовувалися у зворотній послідовності. . Схематично побудову цього експерименту зображено у таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Побудова педагогічного експерименту
Етапи експериментуГрупа 1Група 2Перший Традиційна програма навчанняАвторська програма навчанняДругийА