Вы здесь

Об'ємно-планувальна структура будівель багатопрофільних університетів(на прикладі Кіпру)

Автор: 
Колозалі Раїса Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000041
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
"СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СВОД ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 1866-1913" ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗЕМСЬКОЇ ДОБРОДІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
2.1 "Систематический Свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866-1913 гг." у колі інших губернських земських видань
Дослідження добродійності як і будь-якої іншої проблеми за матеріалами засідань Катеринославських губернських земських зборів вимагає їх певної попередньої обробки. По-перше, необхідно побудувати репрезентативну вибірку постанов Катеринославських губернських земських зборів за певний проміжок часу, і саме тих документів, які стосуються добродійності. По-друге, - формалізувати зміст постанов таким чином, щоб найповніше відобразити структуру і функції земської політики "Общественного Призрения" та добродійності, дослідити її зв'язки з іншими напрямками земської діяльності та представити матеріал у певній зручній формі (наприклад, у вигляді окремого друкованого видання, електронного тексту, або Бази Даних [91, 10-13; 126; 174, 182]). Спроби систематизувати матеріали засідань губернських земських зборів були здійснені Катеринославським Губернським Статистичним комітетом, які, в решті решт, привели до створення "Систематического свода постановленій Екатеринославскаго губернскаго земскаго собранія. 1866-1913 гг." ("Свода").
"Свод" є одним з найбільш цінних видань Катеринославського земства. Він містить у собі інформацію з історії Катеринославській губернії взагалі. З`ясувати особливості інформаційних можливостей "Свода" щодо історії добродійності у Катеринославській губернії можна через отримання відповідей на такі запитання: яке місце займає "Свод" в інформаційному просторі видань матеріалів земського Статистичного Комітету; які з них можна використовувати у дослідженні історії добродійності у Катеринославській губернії; якою була історія та цілі видання "Свода"; які особливості систематизації інформації у даному джерелі, недоліки та переваги, на нашу думку, визначають підхід до використання джерела в історичному дослідженні.
Катеринославським губернським земством, окрім "Свода", надруковано чимало інших видань, до складу яких входили матеріали земського діловодства, які можна використати для вивчення стану добродійності у Катеринославській губернії та з'ясування ролі земської організації. Серед них можна назвати такі: "Памятные Книги", "Обзоры Екатеринославской губернии и отчеты начальника Екатеринославской губернии", "Отчеты Екатеринославской губернской земской управы", видані постанови чергових та позачергових губернських земських зборів [40-45; 9-10; 12-39].
Одним з розповсюджених популярних видань Катеринославського земства були "Памятные Книги". Повна назва - "Памятная Книга и Адрес-календарь Екатеринославской губернии". Видавалися вони Губернським Статистичним Комітетом для широкого загалу читачів, тому їх матеріали, здебільше, мали популярний характер [40-45]. Головним редактором видання був секретар Губернського Статистичного Комітету (до 1889 року Н.С.Бистрицький, після - Я.Г. Гололобов). Почали виходити "Памятные Книги" ще у 1864 році і видавалися із змінною періодичністю до початку XX ст. Кількість сторінок та інформація видання не була фіксована і залежала від розміру асигнованих земством сум на видання. Як правило, "Памятные Книги" містили адрес-календар та інші довідкові відомості, статистичні дані з оглядів губернії, що додавалися до "Всеподданейшего отчета", та кілька змістовних статей щодо опису губернії [45, 5].
Метою "Памятных Книг" було всебічне висвітлення історії та опис тогочасного стану громадського життя Катеринославської губернії[45, 5-6]. Не обминули вони й такого боку громадського життя, як добродійність. Як правило, відомості про стан розвитку добродійності у губернії знаходяться у "Всеподданейшем отчете" і мають вигляд коротких статистичних заміток, які описують загальний стан "богоугодных заведений", "приютов" та інших добродійних закладів, які утримували на кошти земства, або у розділі "Адрес-Календарь", де подана довідкова інформація (адреса, склад правління) про добродійні організації, які діяли на території губернії.
Використані у "Памятных Книгах" статистичні дані оглядів губернії входили до "Обзора Екатеринославской губернии и отчета начальника Екатеринославской Губернии", який видавався протягом 1875-1915 років (всього 34 томи). Основу огляду складають кілька розділів: 1-"естественные и производственные силы губернии"; 2-"подати и повинности"; 3-"общественное благоустройство и благочиние"; 4-"народное здравие и общественное призрение"; 5-"народное просвещение"; 6-"ход крестьянского дела"; 7-"ведомости" (таблиці різноманітних даних по Катеринославській губернії). Обсяг видання був більш-менш сталим (у межах 40 сторінок). Більшість цих видань зберігаються у бібліотеках Москви та Санкт-Петербурга (як урядовець губернатор був забов'язаний надсилати до столиці рукописний та друковані звіти). Відомості про добродійність, за правило, зустрічаються у розділах "Народное здравие и общественное призрение" та "Народное просвещение" "Обзора Екатеринославской губернии"[10].
Катеринославське губернське земство мало й інші видання такі, як "Календарь-ежегодник Приднепровья", "Вестник Екатеринославского земства", але у них дані про роботу земства взагалі та участь земства в організації добродійної системи мали фрагментарний, епізодичний характер або обмежувалися короткими довідками[1; 4-6].
Окремий масив видань - "Отчеты Екатеринославской губернской земской управы" ("Отчеты") та "Постановления сессий екатеринославских губернских земских собраний" ("Постановления"). Навідміну від "Памятних Книг", вони мали обмежене коло читачів, являли собою видання офіційної документації, призначалися для губернських земських гласних, місцевих земських установ та обов'язково відправлялись до Міністерства Внутрішніх справ у Петербург [12-39; 46-64].
"Отчеты" видавалися щорічно до початку роботи губернських земських зборів для ознайомлення