Вы здесь

Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси.

Автор: 
Красніков Дмитро Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000391
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Моделювання впливу податкової політики на економічні процеси в період
трансформації економіки України
Аналіз, проведений в розділі 1, підтверджує думку теоретиків економічної науки
та економістів-практиків про те що, податкова політика здійснює істотний вплив
на всі економічні процеси і на динаміку показників економічного розвитку та
потребує реформації на сучасному етапі трансформації економічних відносин в
Україні. Експериментальний шлях пошуку оптимальних напрямків удосконалення
податкової системи є неприйнятним – проведення експериментів у відношенні цілої
країни неприпустимо. Копіювання податкових систем розвинутих країн ускладнене
через різний рівень соціально-економічного розвитку. Отже вкрай важливим є
теоретичне дослідження можливості державного регулювання економіки по засобам
податкової політики в державі шляхом моделювання впливу податкової політики на
економічні процеси.
У розвинутих країнах моделюванню бюджетно-податкової системи з метою її
оптимізації приділяється велика увага [34, 91, 127, 128]. У той же час,
застосування подібних моделей у країнах з перехідною економікою потребує
істотної доробки, яка б враховувала особливості економіки перехідного періоду.
В Україні значну увагу теоретичним дослідженням в галузі оподаткування
приділяє П. Мельник. Їм запропоновано аналіз регулятивного потенціалу податків
за допомогою кривих байдужості споживача та проведено кореляційний аналіз
залежності між внутрішнім валовим продуктом та основними податками [7, 129].
Такі підходи дозволяють проаналізувати залежність між окремими податками та
динамікою макроекономічних показників, зробити загальні висновки щодо впливу
окремих податків на суспільне споживання та корисність споживачів. Однак
використання кривих байдужості споживача не дає змогу визначити оптимальний
рівень податкового навантаження на платників податків, а використання
регресійного та кореляційного аналізів ускладнено нестачею статистичного
матеріалу та складністю економічних процесів, які притаманні перехідному етапу
розвитку економіки України.
Іншим напрямком моделювання у галузі оподаткування є прогностичне моделювання
доходів та витрат бюджету, яке спирається, перш за все, на методи математичної
статистики [130]. Такі підходи дозволяють частково вирішувати питання наукового
передбачення та оцінки впливу, з одного боку, різних варіантів
податково-бюджетної політики на макроекономічну ситуацію у країні в цілому та
на стан державних фінансів зокрема, а з іншого боку, різних варіантів
загальноекономічних заходів на стан державних фінансів.
Найбільш широкого застосування при роз­робці прогнозів доходів бюджету на
практиці знайшли наступні методи [34, 129, 130, 131]:
— метод деталізованого моделювання, в основу якого закладена мо­дель на базі
представницької вибірки реальних податкових декларацій;
— метод використання фактичної ставки оподаткування, згідно з яким прогноз
надходжень отримується внаслідок простого множення спрогнозованої бази
оподаткування на оціночну величину фактичної, а не норма­тивної ставки
оподаткування;
— метод визначення еластичності податків, в якому "еластичність" по­датку щодо
бази визначається як відношення відсоткової зміни обсягу подат­кових надходжень
до відсоткової зміни податкової бази. За умови незмінної податкової структури
за усталений проміжок часу наближене значення елас­тичності визначається як
наближене співвідношення середньої величини про­центної зміни податкових
надходжень з процентною зміною ВВП;
— метод пропорційного коригування, заснований на перерахунку да­них фактичних
податкових надходжень залежно від розрахункового рівня впливу дискретних
заходів на їх величину;
— метод "часткової рівноваги" (економетричного моделювання), який дає
можливість обрахувати доходи на основі функцій, що будуються для різних видів
податків, виходячи з прогнозних оцінок відповідних баз опо­даткування.
Недоліками вище згаданих підходів до моделювання впливу податкової політики на
економічні процеси є недостатня мікроекономічна база, відсутність аналізу
впливу податків на економічну поведінку індивідів у виробничій сфері та нестача
якісного матеріалу для статистичної обробки.
Таким чином виникає необхідність розробки теоретичної моделі впливу податкової
політики на економічні процеси, яка б, з одного боку, враховувала особливості
перехідної економіки України на сучасному етапі, а з іншого боку, враховувала
вплив податків на поведінку економічних суб’єктів на мікрорівні. Слід
зазначити, що побудова математичної моделі, яка всебічно відображала б
взаємозалежність між податковою політикою та економікою країни, є дуже складною
задачею через нестачу статистичних даних та відсутність загальних теорій, які
точно та однозначно описують макроекономічні залежності та процеси.
На сучасному етапі здається доцільним проаналізувати, за допомогою
математичного моделювання, перш за все, вплив загального рівня оподаткування на
обсяг суспільного виробництва та рівень суспільного добробуту. За допомогою
такої моделі можна було б визначити оптимальні, з точки зору добробуту громадян
країни, рівень податкового навантаження та структуру розподілу податків між
різними групами у суспільстві.
Для вирішення цієї задачі у розділі 2 проведений критично-порівняльний аналіз
найбільш поширених існуючих моделей податкової політики, можливості їх
використання в умовах перехідної економіки та розроблена на базі цього аналізу
математична модель державного регулювання поведінки економічних суб’єктів через
зміну загального рівня оподаткування з урахуванням особливостей сучасного етапу
трансформації економіки У