Вы здесь

Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв'язків регіону (на прикладі Івано-Франківської області)

Автор: 
Ткач Олег Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000574
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ РЕГІОНУ,
АНАЛІЗ ТА ФОРМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
2.1. Рівень розвитку зовнішньоекономічних відносин регіону та його оцінка
Міжнародні економічні зв'язки є досить складною, багаторівневою системою. Її
найваж­ливішими сферами є міжнародна торгівля, міграція робочої сили, вивіз
капіталу і міжна­родний кредит, міжнародні валютні відносини, міжнародне
технічне і виробниче спів­товариство. Названі сфери тісно пов'язані і
взаємодіють одна з одною. Кожна з них нараховує десятки, а то і сотні
різноманітних форм зовнішньоекономічної співпраці, які широко використовуються
у світі. Законодавство України (Стаття 4 Закону України "Про
зовніш­ньоекономічну діяльність") окреслює такі види економічної співпраці із
зовнішнім світом:
— експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;
— надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземними
суб'єктами господарської діяльності, в тому числі:
1) виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних,
маркетин­гових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських,
консигнаційних, управлін­ських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних
та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
2) надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської
діяльності;
3) навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
— міжнародні фінансові і операції з цінними паперами, передбачені зако­нами
України;
— кредитні і розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України;
створення іноземними суб'єк­тами господарської діяльності зазначених установ на
території України у випадках, перед­бачених законами України;
— спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає
створення спільних під­приємств різних видів і форм, проведення спільних
господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так
і за її межами;
— підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням
ліцензій, па­тентів, "ноу хау", торговельних марок та інших нематеріальних
об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;
аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоеко­но­мічної діяльності за межами
України;
— організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів,
торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що
здійснюються на комер­ційній основі за участю суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності;
— організація та здійснення гуртової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на
тери­торії України за іноземну валюту у передбачених законами України
випадках;
— товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах
зуст­річної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та
іноземними суб'єктами господарської діяльності;
— операції по придбанню, продажу та обміну валют на валютних аукціонах,
валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
— роботи на конкретній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами
госпо­дарської діяльності як на території України, так і за її межами;
— інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо у виключній
формі законами України.
Чинне законодавство гарантує всім суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності
рівне право здійснювати всі її види, незалежно від форми власності та інших
ознак. Здійснення ж зовнішньоекономічної діяльності за межами України підлягає
регулюванню також закона­ми відповідних держав. Широке розмаїття потенціалів
регіонів України об’єктивно зумовлює різноманітність форм і рівнів
інтенсивності їх участі у світогосподарських зв’язках. Логічно припустити, що в
кожному з них отримали належний розвиток різні із визначених законами про
зов­нішньоекономічну діяльність форми економічних зв’язків із зарубіжними
країнами. В Івано-Франківській області їх перелік хоча і не великий, але
достатньо специфічний і потре­бує глибокого аналізу.
Одним з головних аспектів розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіону є
залу­чення в економіку області прямих іноземних інвестицій. Аналіз динаміки
інвестиційних потоків в Івано-Франківську область за 2001 рік свідчить про їх
позитивний ріст (табл. 2.1), що склало 2320,5 тис. дол. [51].
Таблиця 2.1
Прямі іноземні інвестиції в економіку Івано-Франківської області у 2001 році
тис. дол.США
Інвестиції
Всього
у тому числі
з країн СНД
з інщих країн світу
Сукупний капітал нерезидента в області
на 01.01.2001 року
34464,8
267,2
34197,6
Збільшення капіталу нерезидента — всього
у тому числі
купівля акцій
внесків у формі рухомого і нерухомого майна
інших форм здійснення інвестицій
5405,5
402,5
2379,7
43,2
2,5
2,5
5403,0
402,5
2377,2
43,2
Зменьшення капіталу нерезидента — всього
у тому числі
вилучення грошових, майнових та інших внесків
втрат капіталу
1495,5
1494,9
0,6
1495,5
1494,9
0,6
Курсова різниця
1589,5
7,9
1581,6
Сукупний капітал нерезидента в області на 01.01.2000
36785,3
261,8
36523,5
Нараховані дивіденди по інвестиціях — всього
у тому числі – інвестору
11,7
8,5
11,7
8,5
Загальна сума кредитів та позик, отриманих
від нерезидента
у тому числі - довгострокові
короткострокові
75,0
60,0
15,0
75,0
60,0
15,0
(За матеріалами Івано-Франківського обласного управління статистики і обласної
державної адміністрації)
Слід зауважити, що потік інвестицій з країн СНД та Балтії має хоча і невелику,
але від’ємну тенденцію