Вы здесь

Медико - економічне обгрунтування оптимізації лікувально-діагностичного процесу у хворих на пневмонію в умовах реформування галузі

Автор: 
Рудика Любов Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000607
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Програма, обсяги та методи дослідження
Об’єктом дослідження є медико-економічне обгрунтування оптимізації
лікувально-діагностичного процесу в сучасних умовах перебудови галузі.
Предмет дослідження – це лікувально-діагностичні технології при лікуванні
хворих на негоспітальну пневмонію. медико-економічні параметри лікування
негоспітальної пневмонії. Ціноутворення в медицині.
Програму дослідження було розроблено з огляду на поставлену мету та завдання
(рис.1).
До неї увійшли взаємопов’язані етапи роботи:
1-й. Вибір напрямку дослідження, патентно – інформаційний пошук,
формування мети та завдань, обгрунтування методів та обсягу
дослідження.
2-й. Вивчення та проведення аналізу лікувально-діагностичного процесу у хворих
на пневмонію. Проведення аналізу витрат на придбання медикаментів та обстеження
хворих в кожному випадку окремо. Медико-економічна оцінка оптимізації
лікувально-діагностичного процесу у хворих на негоспітальну пневмонію.
3-й. Аналіз та синтез отриманого матеріалу з даного наукового дослідження.
4-й. Розробка заходів та методичних рекомендацій щодо оптимізації
лікувально-діагностичного процесу у хворих на негоспітальну пневмонію.
Проведене нами дослідження охоплює як соціально-медичні аспекти (оптимізація
лікувально-діагностичного процесу у хворих на негоспітальну пневмонію,
використовуючи сучасні методи та класифікацію), а також економічні, що
визначають фактичні витрати на придбання медикаментів та обстеження хворих.
На першому етапі, згідно програми дослідження, нами проведено
патентно-інформаційний пошук, визначена мета та завдання дослідження,
обгрунтовані методи та обсяги.
1 етап
Вибір напрямку дослідження, патентно-інформаційний пошук формування мети та
завдань, обгрунтування методів і обсягу дослідження.
2етап
завдання
досліджень
Методи
Одиниця
спостереження
Інструмен-тарій
Джерело
інфор-
мації
Обсяг
1.Вивчити та провести аналіз
лікувального процесу у хворих на пневмонію
Історичний
Статистичний
Економічний
Метод багатофак-торного кореляційно-регресійного аналізу
Функціо-нуюче терапев-тичне відділення
Дані річних звітів ЛПЗ. по Україні та по м. Києву
Звіти по терапев-тичній службі клінічної лікарні №1.
м. Києву. по Україні
Кількість хворих пролікованих за місяць протягом 1996-2000 рр.
2. Провести підрахунки витрат, в кожному випадку окремо, у хворих на пневмонію
.
Статистичний
Експертних
оцінок
Математичний
Багатофакторний аналіз ефективності
Хворі проліковані в терапевтич-ному стаціонарі
Ф-003/у хворих пролікованих в т.від. стаціонару
за місяць протягом 1996-2000 рр.
Ф-003/у
1.Ф- 003/у
(викопію-вання)
2.Карти підрахунків
витрат.
3. Дати медико-економічну оцінку оптимізації лікувально-діагностичного процесу
у хворих на пневмонію.
Метод системного підходу та аналізу
Математичний
Економічний:
Індексного та вартісного
аналізу
Карти підрахунків витрат
Листи призначення
Таблиці проведе-них підрахун-ків
161 хворих,
проліко-ванних в терапевт-тичному відділенні стаціонару та 100 хворих,
пролікованих під наглядом дільничного лікаря
3 етап
Аналіз та синтез отриманого матеріалу з даного наукового дослідження
4 етап
Розробка заходів та методичних рекомендацій щодо оптимізації
лікувально-діагностичного процесу у хворих на пневмонію
Рис 1. Програма організації та виконання наукового дослідження
Питання методології вивчення економічних явищ в охороні здоров’я
недостатньо висвітлено в літературі. В проведеному нами дослідженні застосовані
методичні рекомендації Виноградова Н.А. (1994, Головтеева В.В., Корчагіна В.П.,
Шиленко Ю.В. (1998), але вони в повній мірі не можуть бути використані при
вивченні медико-економічних закономірностей в умовах ринкових відносин.
Економіка охорони здоров’я, як наука, дуже молода, тому на сьогоднішній день не
існує єдиних методичних рекомендацій з вищевказаного дослідження.
Для вивчення ефективності альтернативних форм надання медичної допомоги
(стаціонарної та амбулаторної) нами застосовані методичні рекомендації Шеймана
І.М., Исаковой Л.Є., Окушко Н.Б., Лебедевой Н.Н. (2001) [102,103,104].
В основу розробок всіх методик нами був застосований системний аналіз, який
дозволив цілеспрямовано та ефективно провести пошук закономірностей питань, які
досліджуються.
Сутність використання системного аналізу при виборі альтернативного направлення
розвитку окремих елементів, економічних відносин в охороні здоров’я полягає у
наступному: насамперед, спочатку визначалась проблема і визначались цілі, потім
збиралась інформація (конкретні витрати на придбання медикаментів та
діагностику у хворих на негоспітальну пневмонію) для аналізу функціонуючого
терапевтичного відділення, нами проведено наукове обгрунтування шляхів
удосконалення економічного механізму при наданні медико-санітарної допомоги
хворим.
На завершальному етапі визначено ефект кожної альтернативної форми надання
медико-санітарної допомоги у хворих на негоспітальну пневмонію з точки зору
поставлених цілей і дослідувалась різниця ефективності при розвитку первинної
медико-санітарної допомоги.
В процесі дослідження нами застосовано самостійно, або в різних комбінаціях
комплекс сучасних загальноприйнятих методів: (історичний, викопіювання,
системного аналізу, вивчення документації, колективних дискусій, економічного,
функціонального вартісного аналізу, індексного та порівнювального аналізу,
багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу).
Економічний аналіз, або економічна оцінка – це визначення та порівняння витрат
при наданні альтернативних форм надання медичної допомоги. Використання методу
економічного аналізу було направлено на вибір пріоритетного напрямку розвитку
охо