Вы здесь

Удосконалення антигелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу

Автор: 
Тіщенко Вікторія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U000741
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Обґрунтування вибраного напрямку досліджень
ПВДПК залишається важливою медико-соціальною проблемою, що пов’язано, в першу
чергу, з досить високою захворюваністю та смертністю, а також значними
економічними втратами від цієї патології [5, 14, 36, 58]. Це обумовлює
актуальність подальшого вивчення особливостей перебігу ПВДПК та, тісно
пов’язаного з цим, питання раціональної терапії.
Проведене нами дослідження базується на концепції, згідно з якою ПВДПК — це
складний патологічний процес, в основі якого лежить запалення слизової оболонки
гастродуоденальної зони, в більшості випадків інфекційного походження, з
формуванням її локального пошкодження, як відповідь на порушення ендогенного
балансу місцевих факторів агресії та захисту [78], а встановлення діагнозу
Нр-асоційованої ПВДПК є безумовним показанням до призначення ерадикаційної
терапії.
Обсіменіння Нр слизової оболонки шлунка та його ступінь впливає на перебіг,
клінічні та морфологічні прояви ПВДПК. Тому виявлення інфікування Нр та
призначення антигелікобактерних засобів є основою сучасних схем діагностики та
лікування цієї патології [23, 71, 78, 103, 127, 133, 272, 277].
Поряд із пригніченням процесів життєдіяльності мікробних клітин, антибіотики є
потужними селективними агентами, які сприяють відбору і поширенню резистентних
до них мікроорганізмів. Антибіотикорезистентні мікроорганізми виникли і почали
поширюватися одразу після впровадження антибіотиків у клінічну практику. Тому
закономірною є необхідність періодичного перегляду тактики антибактеріальної
терапії з урахуванням розвитку резистентності Нр до антибіотиків [8, 13, 21,
78, 141, 222].
В зв’язку з важким економічним станом в Україні в останні роки спостерігається
тенденція до зменшення кількості досліджень наявності інфікування Нр слизової
оболонки шлунка у хворих на пептичну виразку. Не в меншій мірі це пов’язано з
досить частою відмовою пацієнтів від таких досліджень, так як використовувані
методи діагностики інфекції Нр інвазивні та потребують неодноразових біопсій
слизової оболонки шлунка. Позитивні результати неінвазивного серологічного
методу контролю ефективності антигелікобактерної терапії (визначення антитіл до
Нр) свідчать як про наявність інфекції в слизовій оболонці шлунка, так і можуть
мати слідовий характер.
В реальних умовах терапія хворих на Нр-асоційовану ПВДПК практично завжди має
емпіричний характер і базується на даних про підтверджену в контрольованих
клінічних дослідженнях ефективність тих чи інших схем антигелікобактерної
терапії без урахування вихідного ступеня обсіменіння Нр слизової оболонки
шлунка [8, 22, 65, 141, 192]. Тому до цього часу залишається актуальним
удосконалення методів діагностики обсіменіння Нр слизової оболонки шлунка та
тактики антигелікобактерної терапії у хворих на Нр-асоційовану ПВДПК. Подальша
обгрунтована раціоналізація тактики лікування з урахуванням ступеня обсіменіння
Нр слизової оболонки шлунка (вибір антибіотиків; амбулаторне чи стаціонарне
лікування; тривалість антибіотикотерапії) може сприяти підвищенню ефективності
терапії таких пацієнтів [273].
З метою оптимізації лікування хворих на Нр-асоційовану ПВДПК ми вивчали
клінічну та ерадикаційну ефективність, переносимість та віддалені результати
різних схем антигелікобактерної потрійної та квадротерапії з урахуванням
вихідного ступеня обсіменіння слизової оболонки шлунка, а також можливість
визначення ступеня інфікування Нр слизової оболонки шлунка за допомогою
неінвазивного 13С-сечовинного дихального тесту.
2.2. Загальна характеристика обстежених хворих
В дослідження включали хворих лише за умови їх добровільної згоди з метою та
об’ємом запланованих обстежень, необхідністю призначення антигелікобактерної
терапії та можливим ризиком виникнення її побічних ефектів. Основні критерії
включення пацієнтів у дослідження: наявність клінічних та ендоскопічних ознак
ПВДПК, Нр-генез якої доведений позитивними результатами дослідження слизової
оболонки антрального відділу шлунка за допомогою цитологічного методу;
відсутність супутньої патології зі схожою з пептичною виразкою симптоматикою та
прийому нестероїдних протизапальних препаратів.
Для вирішення поставлених нами задач дослідження обстежили та пролікували 342
пацієнти у віці від 17 до 70 років, у яких діагностували Нр-асоційовану ПВДПК в
фазі загострення. Обстеження, лікування та наступне спостереження хворих (на
протязі 18 міс) проводили за допомогою комплексного клініко-анамнестичного,
ендоскопічного, морфологічного, інструментального та лабораторного методу
дослідження в амбулаторних умовах в Українсько-німецькому гастроентерологічному
центрі “БІК-КИЇВ”, який заснований на базі кафедри факультетської терапії № 1
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Всіх хворих розподілили на 7 груп за умови повної співставності (р > 0,05) між
ними демографічних та основних анамнестичних даних, клінічних проявів ПВДПК, а
також вихідних значень показників комплексного клінічного, інструментального та
лабораторного досліджень. Для вивчення порівняльної ефективності 7-денної
потрійної антигелікобактерної терапії у хворих на ПВДПК з різним ступенем
обсіменіння Нр слизової оболонки антрального відділу шлунка сформували чотири
групи — 1-у (72 особи) та 2 – 4-у (по 60 осіб). Для дослідження порівняльної
ефективності антигелікобактерної 10- та 14-денної потрійної та квадротерапії у
хворих на ПВДПК з високим ступенем обсіменіння слизової оболонки антрального
відділу шлунка сформували три групи — 5 – 7-у (по 30 осіб).
У всіх хворих, яких включили в дослідження, спостерігали типові клінічні та
ендоскопічні прояви