Вы здесь

Оцінка та добір бугаїв різних генотипів молочної худоби за комплексом ознак при міжпорідному схрещуванні

Автор: 
Херсонець Людмила Костянтинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U000813
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2
дисертаційної роботи).
Для встановлення впливу бугаїв на формування племінного стада корів нами
здійснено оцінку плідників за молочною продуктивністю та екстер'єром їхніх
дочок (табл. 13,14). Аналіз отриманих даних показав, що кращими за показниками
продуктивності є дочки бугая Сегмента 405542. Середній їхній надій становить
6534 ±349,6 кг молока жирністю 3,72 ±0,05 та вмістом молочного жиру 243±11,1
кг. Сам плідник виявився поліпшувачем і має такі показники племінної цінності:
ПЦ=+410кг,-0,01%,+34,3кг.
У практичній селекції, спрямованій на вдосконалення породних і продуктивних
якостей сільськогосподарських тварин, широко використовують їх зовнішні ознаки
— тип, екстер'єр і конституцію.
Оцінку екстер'єру дочок дослідних плідників проводили шляхом взяття промірів
тулуба, визначенням індексів будови тіла, побудови графіків екстер'єрного
профілю. У табл. 14 викладені показники основних промірів тіла дочок різних
плідників. Вони свідчать про достовірну різницю типу будови тіла. Так, плідник
Сегмент 405542, дочки якого характеризуються порівняно високими показниками
молочної продуктивності, за основними промірами тіла дещо поступалися
середньому стада. Це говорить про те, що не завжди тварини з високою молочною
продуктивністю мають відмінний екстер'єр.
У зв'язку із цим була поставлена мета вивчити закономірності зміни показників
надою в залежності від висоти в холці. Для цього нами згруповані дочки оцінених
бугаїв залежно від величини проміру висоти в холці на три групи (табл. 15 ).
З даних табл.15 видно, що спостерігається така тенденція. У корів першої
лактації із збільшенням висоти в холці підвищується надій. Наприклад, у
корів-первісток із середньою висотою в холці до 130 см надій становить
5723±285,2 кг, а в корів 140 см і вище — 6458+224,9 кг молока. При порівнянні
змін показників надою в корів за третю лактацію встановлена зворотна
закономірність. Тобто у високоросліших корів продуктивність знижується. На нашу
думку, це пояснюється тим, що для таких тварин упродовж усього періоду їх
продуктивного використання необхідно підтримувати високий рівень годівлі.
Таблиця 15
Характер зміни показників надою від висоти в холці корів (Х±m)
Висота в холці
І лактація
ІІІ лактація
надій, кг
надій, кг
Нижче 130 см
21
5723±285,2
13
5693±354,8
130-139 см
72
6035±164,9
43
5478±109,8
140 см і вище
35
6458±224,9
30
5369±275,3
В табл. 16 представлено індекси будови тіла бугаїв різних порід. Аналіз
отриманих даних показав, що показники індексів змінюються як в розрізі окремих
бугаїв однієї породи, так і в порівнянні різних порід між собою. За більшістю
врахованих індексів, кращими є дочки плідників української червоно-рябої
молочної породи (Діалог 2009, Май 5573). Вони відрізняються від дочок
голштинських бугаїв краще вираженими формами будови тіла.

Таблиця 13
Молочна продуктивність дочок бугаїв різних порід (Х±m)
Кличка, номер бугая
Порода
Продуктивність дочок за 305 днів лактації
Племінна цінність бугая за
дійних корів
надій, кг
жир
надоєм, кг
жиром
кг
кг
Сегмент 405542
ЧРГ
13
322±14,4
6534±349,6
3,72±0,05
243±11,1
+410
-0,01
+34,3
Інтул 84
ЧРГ
14
312±13,2
5493±419,9
3,79±0,03
208±15,3
-106
+0,07
-4,8
Сем 389647
ЧРГ
14
311±17,4
5192±340,5
3,68±0,03
191±13,2
-259
-0,05
-24,2
Атом 390527
ЧРГ
24
290±8,4
5729±232,9
3,75±0,02
215±9,6
+18,5
+0,03
+2,9
Діалог 2009
УЧРМ
18
316±13,3
5471±312,9
3,68±0,03
201±11,8
-438
-0,05
-13,1
Май 5573
УЧРМ
38
333±11,8
5775±237,5
3,73±0,02
215±0,4
+68
+0,00
+4,3
У середньому по стаду
УЧРМ
341
329±9,5
5574±273
3,72±0,02
217±9,8
Таблиця 14
Проміри тулуба дочок різних бугаїв (Х±m)
Кличка, номер бугая
Проміри, см
Жива маса дочок, кг
висота в холці
ширина грудей
глибина грудей
обхват грудей
Коса довжина тулуба
ширина в маклоках
обхват п'ястка
Сегмент 405542
135,6±1,8
44,9±1,9
62,4±2,8
204,7±2,2
171,2±3,92
45,3±1,92
20,4±0,24
438±17,5
Інтул 84
134,6±1,4
43,1±0,9
63,5±1,2
202,8±1,9
176,6±1,87
41,1±0,96
20,4±0,23
426±12,0
Сем 389647
136,1±1,3
44,5±0,9
68,5±1,7
205,1±1,4
165,4±2,0
49,4±2,17
20,9±0,30
430±13,1
Атом 390527
135,8±2,9
44,0±0,6
70,7±1,0
207,5±1,5
169,4±2,1
49,7±1,37
20,7±0,22
459±8,9
Діалог 2009
134,9±0,9
44,3±0,7
70,2±1,1
205,8±1,5
167,0±1,9
51,0±1,50
20,6±0,18
423±12,6
Май 5573
136,3±1,1
43,9±0,8
66,6±1,2
206,0±1,6
174,4±1,8
45,1±1,19
20,4±0,15
435±9,6
У середньому по стаду
135,9±0,3
44,8±0,6
69,5±1,1
206,0±1,0
172,2±2,1
49,7±1,1
20,3±0,13
432±8,7
Таблиця 16
Індекси (%) будови тіла дочок бугаїв плідників
Індекси будови тіла
Кличка, інвентарний номер бугая
Сегмент 405542
Інтул 84
Сем 389647
Атом 390527
Діалог 2009
Май 5573
Довгоногості
53,9
52,8
49,7
47,9
48,0
51,1
Розтягнутості
126,2
131,2
121,5
124,7
123,8
127,9
Тазогрудний
99,1
104,8
90,1
88,5
86,9
97,3
Грудний
71,9
67,8
64,9
62,2
63,1
65,9
Збитості
119,6
114,8
124,0
122,5
123,2
118,1
Костистості
15,0
15,2
15,4
15,2
15,3
14,9
Кращими із них є дочки бугая Діалога 2009. За більшістю індексів (довгоногості,
тазогрудний, грудний, збитості) вони схиляються до формування спеціалізованого
молочного напряму продуктивності. Що стосується дочок голштинських плідників,
то для них характерними є дещо кутасті форми окремих ознак, які передбачають
формування комбінованого (молочно-м'ясного напрямку продуктивності). Ми
схиляємось до думки про те, що для прояву спадковості в більшій мірі на
формування типу будови тіла потомства бугаїв мають вплив умови середовища в
період вирощування. Цей висновок підтверджується і даними графіку екстер'єрно