Вы здесь

Формування і ефективність інтегрованих виробництв в молокопродуктовому підкомплексі АПК

Автор: 
Гарасим Адріан Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000912
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ
В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК
2.1. Характеристика молокопродуктового підкомплексу АПК
Львівської області
Молокопродуктові підкомплекси АПК, характерні риси їх структури і
територіальної організації значною мірою визначаються особливостями ве­ден­ня
тваринництва, зокрема товарного скотарства, наявністю відпо­відної кор­мової
бази.
Такі підкомплекси створюються з метою забезпечення найбільш раціо­нальної
системи постачання населення молочними продуктами та деякими видами сировини
для промисловості. Їх функціонування забезпечує ефективне використання
природних кормових угідь, відходів зернового господарства, фабричного
буряківництва, льонарства та інших галузей сільського госпо­дарст­ва. Крім
того, важливу роль молокопродуктові підкомплекси відігра­ють у пов­но­цінному
використанні трудових ресурсів, особливо жіночої статі.
У таких інтегрованих системах територіально тісно взаємопов’язані ве­ден­ня
рослинництва і тваринництва (молочне скотарство), польове кормо­ви­роб­ництво,
природні кормові угіддя, комбікормові та цукрові заводи, мате­ріально-технічні
служби, промислові підприємства з переробки молока та інших видів сировини, яку
забезпечує галузь скотарства.
Таким чином, молокопродуктовий підкомплекс АПК представляє собою об’єктивно
існуючу сукупність сільськогосподарського та промислового вироб­ництва, а також
сервісних видів діяльності, взаємопов’язаних і зорієнтованих на одержання
сільгоспсировини, її промислову переробку та реалізацію кін­цевої продукції.
Підкомплекс формується завдяки агропромисловій інтеграції за територіальним
принципом.
Значення територіального аспекту агропромислової інтеграції підкомп­лексу
полягає в тому, що товарне молочне виробництво диференційоване за
природно-економічними зонами та районами.
Як правило, регіональний (обласний) молокопродуктовий підкомплекс АПК
формується в межах діючої системи адміністративно-територіального поділу, тобто
на районні і цілісні одиниці, які є його територіальними части­нами. Але через
особливості розвитку конкретного району, які зумовлені природно-кліматичними
чинниками, традиціями виробництва і споживання мо­лоч­ної продукції, масштаби і
характер інтеграції галузей і виробництв кожного підкомплексу мають свою
специфіку.
Економічною передумовою територіального поділу праці в молоко­про­дуктовому
підкомплексі АПК є різний рівень продуктивності праці у ви­робництві одного й
того ж продукту через диференціацію умов і чинників. Тому при виборі напрямів
спеціалізації кожного підкомплексу необхідно виходити з економічної оцінки
місцевих природних та економічних умов і мож­ливостей обміну результатами
діяльності учасників агропромислової інтеграції.
Регіональний (обласний) молокопродуктовий підкомплекс АПК, як економічна
категорія, в умовах переходу до ринку залишається виразником сукупності
економічних відносин, які діють у формі міжгалузевих виробничих зв’язків і
виконують такі функції:
задовольняють потреби населення регіону у продуктах харчування і деяких
непродовольчих предметах споживання;
спрямовують потоки готової до споживання продукції агропромис­лового походження
в інші регіони, які не задовольняють потреб місцевого населення;
створюють спеціалізовані агропромислові райони експортної орієн­тації;
регулюють відносини власності в системі АПК;
організовують і регулюють відносини між різними формами господа­рювання в
регіоні;
створюють перспективну раціональнішу галузеву структуру агро­промислового
комплексу.
Розвиток молокопродуктового підкомплексу АПК Львівської області на кожній
конкретній території (низинній, передгірській, гірській) має свої особ­ливості,
які зумовлені відповідними природними та економічними чинниками, густотою
населення, наявністю промислових центрів, міст і селищ, приміських і
рекреаційних зон. У результаті відбувається процес удосконалення струк­турних
форм і видів молокопродуктових і промислових переробних підпри­ємств, їх
потужностей та постачання сировини. Виробничо-технологічна струк­тура
молокопродуктового підкомплексу АПК Львівської області показана на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Регіональна (обласна) молочнопромислова система АПК.
Молокопродуктовий підкомплекс АПК переживає дуже склад­ний період свого
розвитку. Аналіз стану молочного тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах показує, що за останні роки в Україні суттєво зменшилися обся­ги
виробництва і реалізації таких важливих видів про­дукції, як молоко, масло
тваринне, сири жирні та ін. Насамперед необхідно відзначити тенденцію до
скорочення поголів'я великої рогатої худоби і пого­лів'я корів зокрема. Як
видно з даних табл. 2.1, особливо зменшилось поголів’я великої рогатої худоби в
сільськогосподарських підприємствах України. У господарствах населення має
місце збільшення поголів’я великої рогатої худоби в цілому, особливо корів.
Відповідні тенденції склались і в рівні продуктивності молочного стада, що
разом зі зміною поголів’я відобразилось на тенденціях зміни виробництва
мо­лока. В цілому, як видно з результатів розрахунків, представлених в табл.
2.2, обсяги виробництва молока особливо зменшились в секторі колективних
сільськогосподарських підприємств.
Якщо в усіх категоріях господарств України за досліджуваний період темпи
зменшення поголів’я корів є дещо меншими, ніж темпи зменшення за­гального
поголів’я великої рогатої худоби, то у колективних сільськогоспо­дарських
підприємствах, включаючи фермерські господарства, за цей же період темпи
зменшення поголів’я корів були майже в два ра