Вы здесь

Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону

Автор: 
Чернова Наталя Леонідівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U001238
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНУ
2.1. Концептуальні основи оцінки і аналізу економічної безпеки регіону
Проведений аналіз[49,52,62] показав, що стратегія і тактика управління
економічною безпекою як України в цілому, так і окремих її регіонів повинні
ґрунтуватися на деяких загальноприйнятих теоретичних концептуальних положеннях.
Такого роду положення повинні відображати: понятійний апарат економічної
безпеки, склад і структуру об'єктів економічної безпеки, принципи забезпечення
економічної безпеки в системах різного рівня ієрархії, класифікацію загроз
економічної безпеки, основні принципи добору і оцінки показників економічної
безпеки, базові підходи до розробки і впровадження механізмів управління
економічною безпекою і ін. Нижче представлений зміст окремих положень, які є
основою концепції оцінки і аналізу економічної безпеки регіону, що
пропонується[92].
Положення 1. Про формування базових визначень концепції.
При рішенні проблеми забезпечення економічної безпеки виникає ряд труднощів,
частина яких обумовлена відсутністю загальноприйнятого визначення таких
ключових понять як "економічна безпека", "загроза економічної безпеки",
"система управління економічною безпекою", "процес управління економічною
безпекою" і деяких інших. Проведений аналіз дозволив виділити наступні підходи
до визначення економічної безпеки систем різного призначення і рівня ієрархії:
захищеність інтересів від різного роду внутрішніх і зовнішніх загроз;
відсутність небезпеки, загроз або утримання їх на безпечному рівні; властивість
економічної системи; стан економічної системи; специфічна діяльність і ін. Крім
того, визначення економічної безпеки системи залежить як від рівня ієрархії
самої системи, так і від рівня ієрархії суб'єкта управління. Тому поняття
економічної безпеки регіону формулюється для центральних загальнодержавних
органів управління – у цьому випадку регіон розглядається як частина
національної економіки, і для власне регіональних органів управління – у цьому
випадку регіон розглядається як відносно самостійна система.
Під економічною безпекою регіону як підсистеми національної економіки
розуміється сукупність його властивостей, що забезпечують досягнення
максимального внеску регіону в розвиток національної економіки і у забезпечення
економічної безпеки країни в цілому.
Під економічною безпекою регіону як самостійної економічної системи розуміється
сукупність її властивостей, що забезпечують її прогресивний розвиток в умовах
дестабілізуючого впливу різного виду загроз.
Варто розрізняти поняття стану «абсолютної економічної безпеки» і «відносної
економічної безпеки». Абсолютною економічною безпекою можуть характеризуватися
тільки ідеальні замкнуті детерміновані системи, для яких можна говорити про
можливість ліквідації всього спектра загроз. Реальні економічні системи є
відкритими, на них постійно здійснюють вплив різного роду перешкоди і
заворушення, вони характеризуються певною стохастичністю поведінки, що утрудняє
одержання достовірних прогнозів їх розвитку Тому для подібних систем усунення
всієї сукупності загроз економічної безпеки об'єктивно неможливо. Отже, у
відношенні таких систем доцільно використовувати термін «відносна економічна
безпека».
Положення 2. Класифікація загроз економічної безпеки регіону.
Під загрозою економічної безпеки розуміється сукупність умов і факторів, дія
яких здійснює дестабілізуючий вплив на функціонування і розвиток економіки
регіону.
При класифікації загроз здійснюється:
* визначення сукупності соціально-економічних показників, що характеризують
кожну окрему загрозу;
* формування класів загроз економічної безпеки регіону;
* ідентифікація джерел виникнення загроз;
* визначення причинно-наслідкових зв'язків загроз і втрат, що вони викликають;
* визначення переліку заходів щодо попередження і усунення загроз.
Положення 3. Про систему показників економічної безпеки регіону.
Для прийняття ефективних управлінських рішень по забезпеченню економічної
безпеки регіону необхідно мати не тільки інформацію про вид загроз економічної
безпеки і можливих джерел їхнього виникнення, але й отриманою певним чином
кількісною оцінкою рівня загроз. У свою чергу, це означає необхідність у
розробці відповідної системи показників економічної безпеки регіону.
Пропонується показники економічної безпеки регіону розглядати як кількісне
відображення загроз економічної безпеки, що виникають у відповідних елементах
регіональної економічної системи. У табл. 2.1 наведений приблизний перелік
показників, що характеризують основні загрози економічної безпеки регіону.
При формуванні системи показників ЕБР повинні враховуватися наступні вимоги:
* система формується з показників, що є кількісним відображенням зовнішніх і
внутрішніх загроз економічної безпеки регіону;
* склад системи показників повинний відбивати специфіку регіону і може мінятися
з часом; це пояснюється тим, що по закінченню певного періоду часу, насамперед,
змінюється склад загроз економічної безпеки регіону: частина загроз цілком
усувається, частина утримується на безпечному рівні, а також виникають нові,
невраховані раніше загрози;
* у системі повинні бути присутніми усі загальнодержавні показники економічної
безпеки, які можуть бути розраховані для регіону; це забезпечить зв'язок
загальнодержавного і регіонального рівнів економічної безпеки
* при проведенні порівняльного аналізу економічної безпеки регіонів, для
забезпечення об'єктивності і вірогідності результатів порівняння необхідно, щоб
використовувані вихідні показники були приведені до виду - «на душу
Таблиця 2.1
Система показників економічної безпеки