Вы здесь

Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство

Автор: 
Бойко Галина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U002158
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ПІДЛІТКІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА ДО ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО

2.1. Організація, умови і методи дослідження

Дослідження проводилось протягом семи років - із 1996 по 2002 рік. У дослідженні брали участь 29 підлітків із синдромом Дауна. Експериментальну групу склали особи віком від 10 до 15 років у кількості 12 чоловік; контрольну - 17 досліджуваних того ж віку. Розподіл учасників експерименту за віком і статтю наводимо в табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Розподіл учасників експерименту за віком і статтю

Вік учасників експерименту
(років)Кількість (n) учасників експерименту; їх стать; відношення до експерименту (групи)контрольнаекспериментальнавсьогочоловічажіночавсьогочоловічажіночавсього101122135113141126121231-14131232136142-2112415213-114Всього10717751229
Нормативи розумового, емоційного, психофізичного, соціального розвитку визначаються не тільки для кожного віку, але і для кожної вікової групи (С.Ю. Головін [150]). Підлітки із синдромом Дауна, які були залучені нами до експериментального дослідження з метою підготовки до психосоціальної інтеграції в суспільство, знаходились у межах паспортного віку від 10 до 15 років, що дозволяє нам, у відповідності до вікової періодизації (С.Ю. Головін [150]), класифікувати учасників експерименту як підлітків.
Враховуючи положення Л.С. Виготського [54] про те, що психічний розвиток дітей із аномаліями відбувається за тими ж закономірностями, що і здорових дітей, ми розподілили учасників експерименту на вікові групи (табл. 2.2.).
Таблиця 2.2.
Розподіл учасників експерименту на вікові групи
Вікова група учасників експериментуВіковий діапазон учасників експерименту (років)Кількість (n) учасників експерименту у вікових групах підлітків; їх відношення до експериментуконтрольнаекспериментальнамолодша10 - 1165 середня12 - 1364 старша14 - 1553
Учасники експерименту були виявлені за даними Полтавського обласного ( 18 чоловік) та Одеського обласного ( 11 чоловік) психоневрологічних диспансерів. Усі учасники експериментального дослідження знаходяться на домашньому утриманні через відмову їхніх батьків направити дітей до закладів соціального забезпечення. До складу контрольної групи увійшли підлітки із синдромом Дауна у кількості 17 чоловік, які проживають у м.Кременчуці Полтавської області (6 чоловік) та м. Одесі ( 11 чоловік). Вибір складу експериментальної групи обумовлений основним місцем проведенням експерименту, тому до експериментальної групи увійшли 12 підлітків із синдромом Дауна, які проживають у м. Полтаві.
Базою дослідження виступала Полтавська обласна дитячо-юнацька реабілітаційно-спортивна школа інвалідів, а також її регіональне відділення у м. Кременчуці та обласна федерація "Спеціальної Олімпіади" у м. Одеса. Експериментальним дослідженням було охоплено 29 підлітків із синдромом
Дауна, з них у формуючому експерименті взяли участь 12 осіб.
Дослідження проводилось у чотири етапи. На першому етапі здійснювалось вивчення літератури для з'ясування причин виникнення та особливостей прояву синдрому Дауна, можливостей психічного, фізичного, соціального розвитку та навчання таких осіб.
Із метою визначення базальних показників готовності підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство, вибору психодіагностичних методик, розробки методик для з'ясування рівня їх соціального розвитку було здійснено пілотажне дослідження.
На другому етапі проведено констатуючий експеримент. З'ясовано зони актуального психофізичного та соціального розвитку підлітків із синдромом Дауна, здійснено проектування зони найближчого та перспективного розвитку. Виконана розробка: системи психолого-педагогічної підготовки підлітків із синдромом Дауна до інтеграції в сучасне суспільство з використанням психологічних методів і прийомів, засобів фізичної культури та спортивної діяльності, як соціальної; критеріїв оцінки рівнів соціального розвитку за комплексом основних соціально значущих показників;
На третьому етапі проведено формуючий психолого-педагогічний експеримент у відповідності до алгоритму практичного використання системи психолого-педагогічної підготовки підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство.
У ході експерименту здійснювався контроль за змінами рівнів сформованості базальних показників готовності досліджуваних до психосоціальної інтеграції в суспільство.
На четвертому етапі виконана систематизація, узагальнення та статистична обробка отриманих у процесі експерименту даних, встановлено взаємозв'язок між базальними показниками готовності підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство, зміни інтеграційних рівнів готовності до даного виду інтеграції, визначена значущість занять спортивною діяльністю для формування психосоціальної готовності до інтеграції в суспільство.
Кожен із етапів нашої роботи логічно пов'язаний як з попереднім, так і наступним і передбачав реалізацію завдань дослідження.
Із метою з'ясування рівня психічного розвитку учасників експерименту було проведено дослідження психічних функцій, яке відбулося за допомогою діагностичної батареї, розробленої Т.П. Вісковатовою [48]. Отримані результати порівнювались із нормативними показниками виконання тестових завдань дітьми п'яти років без відхилень у психічному розвитку (додаток А). Такий вибір критеріїв оцінки базувався на даних пілотажного дослідження за результатами якого було встановлено, що стан сформованості досліджуваних нами психічних функцій у підлітків із синдромом Дауна знаходиться в межах п