Вы здесь

Економетричні моделі зовнішньоекономічної дфяльності економіки України

Автор: 
Корнієнко Євгенія Станіславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002616
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОБУДОВИ МАКРОЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНШИМИ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ОСНОВІ КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
2.1.1.Макроекономічна модель Манделла-Флемінга та її розширення
Модель Манделла-Флемінга описує основні макроекономічні залежності відкритої економіки, виходячи з кейнсіанських передумов, і перш за все з передумови жорсткості цін. Дана модель є спрощеним виразом кейнсіанських поглядів на короткострокові макроекономічні коливання, або її інша назва модель IS-LM для малої відкритої економіки [35-38].
Основні припущення моделі:
Рівновага на ринку товарів та послуг визначається рівністю попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг в моделі IS-LM:
Y = C + I + G + NX.
Де Y - це пропозиція товарів та послуг в економіці ВВП. Вираз, що стоїть справа в рівнянні визначає сукупний попит. Складається з споживання домашніх господарств (С), інвестицій (І ), державних видатків (G), чистого експорту (NX).
обсяг споживання прямо пропорційний величині доходу у розпорядженні та обернено пропорційний сумі податків.
Інвестиції мають обернену залежність з відсотковою ставкою.
в) державні видатки та податки (G та T) це змінні державної політики, по відношенню до моделі вони є екзогенними.
г) NX - чистий експорт, поки що розглядаємо теж як екзогенну змінну.
Графік даної залежності отримав назву кривої IS (investment-saving), одночасна рівновага між заощадженнями та інвестиціями запишеться, як: S = I + NX = I - NFI. Де S=Y-I-G - це національні заощадження, а (I - NFI) - це внутрішні інвестиції мінус чисті закордонні інвестиції.
Рівновага на грошовому ринку в моделі визначається як рівновага між пропозицією реальних грошових залишків М/Р та попитом на гроші Мd/Р, що прямо пропорційний ВВП та обернено пропорційний відсотковій ставці:
Рівняння рівноваги визначає залежність між i та Y виходячи з умов рівноваги на фінансовому ринку. Графічне зображення цієї залежності називають кривою LM (liquidity money). Змінна М - номінальна пропозиція грошей, Р - рівень цін, вважається незмінним в короткостроковому періоді.
ПБ та міжнародні взаємозв'язки визначають третє рівняння в моделі. Всі міжнародні економічні операції країни відображаються в платіжному балансі. Статті платіжного балансу розділені на дві частини: 1) рахунки поточних операцій (CA); 2) рахунки руху капіталу (NFI).
Рахунок поточних операцій записується, як :
CA = EX - IM + NTr +NI,
де EX - обсяг експорту, IM - обсяг імпорту, NTr - чисті трансферти з-за кордону, NI - чистий дохід від іноземних інвестицій.
Рахунок руху капіталу: NFI = CI - CO, де СІ - притік капіталу в країну, СО - відтік капіталу. Сума рахунку поточних операцій та рахунку руху капіталу складають ПБ країни : BP = CA + NFI.
обсяг експорту прямо залежить від РЕОК. Отримуємо таку залежність: чим більше обезцінюється національна валюта, тим дешевші вітчизняні товари для іноземців і тим більший попит на наші товари з їх сторони.
Обсяг імпорту додатньо залежить від обсягу ВВП:
Тим самим функція чистого експорту є функцією від Y та e: NX = NX(e,Y). Далі дещо спрощуючи вважається, що NX=CA рахунок руху капіталу додатньо залежить від різниці відсоткової ставки на вітчизняні активи та відсоткової ставки на активи за кордоном.
Отже, можемо записати модель Манделла-Флемінга, що включає три сектори економіки - ринок товарів та послуг, фінансовий ринок, зовнішній сектор економіки :
Y = C(Y,T) + I(i) + G + CA(e,Y) (2.1.1.1)
M/P=L(i,Y) (2.1.1.2)
BP = NX(e,Y) + NFI(i-i*) = 0 (2.1.1.3)
Модель (2.1.1.1-2.1.1.3) розглядається в чотирьох варіантах: 1) відсутність мобільності капіталу; 2) низька мобільність капіталу; 3) висока мобільність капіталу; 4) абсолютна мобільність капіталу. У випадку української економіки слід розглядати варіанти моделі 2) та 3). Фінансові кризи 1997 та 1998 року показали, що мобільність капіталу України досить висока, отже, потоки капіталу чутливі навіть до невеликих змін відсоткових ставок. Невеликі зміни (i-i*) можуть викликати значні наслідки для рахунку руху капіталу. Але деякі обмеження на рух капіталу все ж таки залишаються, тому процентна ставка в середині країни все ще відрізняється від іноземної.
В цілому модель Манделла-Флемінга достатньо точно ілюструє особливості здійснення економічної політики у відкритій економіці. Треба пам'ятати, що фіскальна та/або грошова політика як засоби досягнення повної зайнятості чинять значний вплив на ПБ і обмінний курс, які, у свою чергу, мають зворотній ефект щодо внутрішньої економіки.
Модель, що розглядалася вище має ряд недоліків, особливо в умовах української економіки. Перш за все це те, що дана модель побудована в припущенні жорсткості цін, тобто в даних припущеннях інфляція має незначний вплив на економіку. Як показав досвід останніх 10 років, інфляція впливала значною мірою на всі події в національній економіці. Гіперінфляція 1992-1993 років знецінила заощадження людей у банківській системі [39]. В середині 1994 року, усвідомивши ціну інфляції, уряд поступово відмовився від фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ і почав покривати дефіцит за рахунок позик. Інфляція знизилася з гіперінфляційних рівнів у 1992 і 1993 роках до скромних 10% у 1997 році. Номінальний обмінний курс національної валюти, який за період між ІІІ-м кварталом 1992 року і груднем 1994 року знизився більше ніж у 400 разів, починаючи з середини 1995 року був більш-менш стабільним. В 1998 році інфляція продовжувала зростати, одночасно скорочувався ВВП. Лише в 2000 році вдалося зламати цю тенденцію і досягти позитивного значення