Вы здесь

Формування позитивної емоційної орієнтації Я-образу засобами психокорекції.

Автор: 
Вереіна Людмила Вадимівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002700
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Організація моніторингового дослідження формування позитивної рефлексії емоційної орієнтації Я-образу
Основною методологічною вимогою до вивчення будь-якого психологічного феномену є всебічність і конкретність дослідження даного явища, вивчення його в розвитку і стосовно до практичної діяльності.
Характеризуючи сучасний стан теоретичного підходу до вивчення і формування емоційного компоненту Я-концепції, необхідно констатувати, що в різних дослідженнях він зв'язаний із сукупністю оцінних характеристик і пов'язаних з ними переживань [14,15,32,47,48, 49,70, 123,135]. Широке застосування в дослідженні афективної складової Я-концепції, у тому числі й у психотехнічній процедурі, знайшли методи прямого спостереження (екстраспекції й інтроспекції) і керованого спостереження (експерименту), тестування рівня самооцінки. Спираючись на ці відомості і з огляду на вищевказані дослідницькі тенденції, а також на визначення Я-образу як уявлення індивіда про самого себе, що містять сукупність характеристик, установок, спрямованих на самого себе, теоретичною основою моніторингового дослідження позитив тої емоційної орієнтації Я-образу є розроблені вітчизняною і зарубіжною психологічною наукою концепції, що розкривають закономірності і принципи розвитку особистості і Я-образу як її невід'ємної складової (концепція особистісного Я в контексті самопізнання У.Джемса, загальнопсихологічна трикомпонентна модель психіки З.Фрейда, Я-концепція як унікальний результат психічного розвитку, розроблена Р.Бернсом, концепція плідної цілісної особистості Е.Фромма, теорія організмічної особистості К.Роджерса, теорія самоактуалізуючої особистості А.Маслоу, інтегративні рівні розвитку особистості Б.Ананьєва, інваріанти новоутворень якісного розвитку особистості С.Л.Рубінштейна, неузгодженості в Я-концепції Л.І.Божович, багатоваріантність спрямованості особистості О.М.Леонтьєва, аспекти психологічного прояву особистості А.В.Петровського); розроблені вітчизняною і закордонною соціальною і педагогічною психологією, психотерапією психокорекційні технології, спрямовані на формування і підтримку психічного здоров'я людини, гармонічний і всебічний розвиток особистості (К.Роджерс, К.Рудестам, Р.Ассаджолі, Ф.Перлз, Я.Морено, Д.Рейнуотер, В.Сатир, Л.Петровська, Х Міккін, Т.Яценко й ін.).
Важливими теоретичними положеннями в даному дослідженні також є сучасний підхід філософії і психології до поняття особистості як людини в системі соціально обумовлених психологічних характеристик, що виявляються в суспільних по природі зв'язках і відносинах, які є стійкими, визначальних моральних вчинках людини, що мають істотне значення для неї самої і оточуючих [94,с.336-337]; істотний момент, що зв'язаний з особистісним аспектом емоцій полягає в тому, що сама система і динаміка типових емоцій характеризує людину як особистість [94, с.454].
Виходячи з цього, емоційна орієнтація Я-образу, що є інтроактивним відображенням особистості, розглядається як така, що безпосередньо впливає на формування і розвиток особистості в цілому.
Дослідження процесу формування позитивної рефлексії емоційної орієнтації Я-образу засобами психокорекції передбачає вивчення наступних основних проблем:
- діагностика рівня сформованості основних складових позитивної емоційної орієнтації Я-образу в учасників груп психокорекції;
- визначення результативності психокорекційних впливів на формування позитивної рефлексії емоційної орієнтації Я-образу.
Основні сфери дослідження відповідають структурним складовим любові до себе або позитивної емоційної орієнтації Я-образу: інтернальність, прийняття себе, турбота про себе, оптимістичне переживання відношення до життєвих проблем. Стартові обставини процесу розвитку, іншими словами рівень сформованості визначених для дослідження характеристик, виступають у даному контексті важливими чинниками становлення особистості.
Виходячи з гіпотези роботи враховувалися можливі варіанти в стартовому співвідношенні рівня сформованості структурних складових Я-образу:
1. Навчання позитивній інтроспекції і позитивній рефлексії різних проявів Я-образу в життєдіяльності особистості сприяє розвитку структурних складових любові до себе. У ході здійснюваної програми психокорекційних процедур емоційної орієнтації Я-образу у формі соціально-психологічного тренінгу негативні показники виділених для дослідження характеристик емоційної орієнтації психологічного самопочуття досліджуваних повинні змінитися у бік формованих ознак.
2. Рівень стартових показників структурних складових позитивної емоційної орієнтації Я-образу, що характеризується як нормальний у ході здійснюваних психокорекційних процедур залишається стійким. По закінченні тренінгової процедури стартові і вихідні показники досліджуваних характеристик залишаються незмінними або варіюють у рамках рівня, позначеного як "задовольняючий нормам".
3. Рівень стартових показників структурних складових позитивної орієнтації Я-образу, що характеризується як незадовільний, змінюється у бік "задовольняючого нормам" під впливом проведеної програми психокорекційних впливів. Досліджувані характеристики потерпають зміни по ходу психокорекційних процедур і на виході повинні відповідати або наближатися до рівня, позначеного як "задовольняючий нормам".
Для підтвердження або спростування висунутих варіантів гіпотези проведені дві форми експерименту - формуючий і контрольний, - кожний з який має 4 етапи: 1) підготовчий; 2) основний; 3) обробки даних; 4) аналізу отриманих результатів.
1) Підготовчий або організаційний етап. На основі сформульованих гіпотез дослідження здійснені планування й організація експерименту. Місцем проведення програми психокорекційних процедур з'явився спеціально обладнаний кабінет, що передбачає наявність: зручних для досліджуваних меблів (крісел, стільців, столів для використання в рольових і ділових і