Вы здесь

Розробка моделей та методів дослідження банківської діяльності

Автор: 
Бібік Ілля Гаврилович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U002758
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЛІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ БАНКУ

2.1. Зміст досліджень по плануванню розвитку філіальної мережі банку

Планування розвитку будь-якої складної системи є процес вироблення й обґрунтування управлінського рішення щодо її майбутнього розвитку на базі наявних кількісних і якісних даних з урахуванням їх можливих змін.
Відповідно до цього під загальним визначенням планування розвитку філіальної мережі банку слід розуміти вироблення рішень і пропозицій щодо кількісно-якісного складу філій і відділень, темпів їх планування і будівництва (введення в експлуатацію) на базі наявних даних про потреби ринку, фінансово-економічних можливостей банку, умов кон'юнктури ринкового середовища.
Якісний склад філій і відділень (тобто здатність надавати необхідні послуги), як і всякої іншої системи визначається внутрішніми можливостями банку по здійсненню необхідних видів послуг і операцій, а також визначенням таких значень їх якісно-вартісних характеристик, що забезпечують рішення необхідних задач (задоволення запитів клієнтів) з визначеним рівнем ефективності. Однак фінансово-економічні можливості банку визначають лише принципово можливий кількісно-якісний склад філіальної мережі банку. Конкретний же кількісно-якісний склад філіальної мережі у складі філій і відділень різного функціонального призначення, кожне з яких займає своє місце у філіальній мережі, конкретне призначення кожної функціональної одиниці в цілому визначається покладеними задачами на банк, обраною ним стратегією розвитку, умовами рішення цих задач, а також фінансово-економічними можливостями банку.
Як видно, планування розвитку філіальної мережі - це складний комплекс взаємозалежних економічних і організаційно-практичних задач, на рішення яких впливають такі групи закономірностей:
1. Закономірності економіко-політичного характеру, що визначають залежність розвитку філіальної мережі банку від економічної і політичної ситуації в країні.
2. Закономірності ринкового характеру. Вони відбивають залежність вимог до складу філіальної мережі від кон'юнктури ринку.
3. Фінансово-економічні закономірності, що виражають залежність розвитку і складу філіальної мережі від фінансових можливостей банку.
4. Економіко-технічні закономірності, що характеризують залежність складу філіальної мережі від досягнутого і прогнозованого рівнів розвитку банківських технологій.
Крім того, при плануванні розвитку філіальної мережі банку повинні враховуватися такі основні фактори :
* невизначеність умов ринкової ситуації;
* існуючий склад;
* виділені банком кошти на розвиток філіальної мережі;
* необхідний обсяг і рівень рішення задач;
* умови рішення задач;
* вартість проектування, будівництва й експлуатації філій і відділень;
* достатність кількості філій і відділень для рішення задач з необхідним рівнем ефективності;
* тривалість планованого періоду розвитку філіальної мережі і кількість інтервалів у ньому;
* технологічний цикл банківських послуг;
* неоднорідність коефіцієнта важливості і необхідних рівнів ефективності рішення задач;
* можливість закриття окремих філій у результаті їхньої збитковості;
* невизначеність вихідної інформації;
* різноманіття умов рішення задач;
* численність епізодів, пов'язаних з умовами ринкового середовища при рішенні задач, а також різноманіття дій конкурентів, так і власних дій;
* наявність великої кількості послуг; тактичні і стратегічні задачі, для рішення яких призначаються філії і відділення;
* місце і задачі розглянутих філій і відділень в ієрархічній структурі вищого структурного рівня;
* взаємозв'язки і взаємозалежності з іншими підрозділами, що складають разом з розглянутим формування вищого рівня.
Таким чином, планування розвитку філіальної мережі банку є процесом взаємного пов'язування кількісно-якісного складу філій і відділень по можливості рішення задач у процесі функціонування на ринку банківських послуг з урахуванням основних факторів і закономірностей.
Необхідність врахування вищевикладених факторів і закономірностей визначає проведення стратегічних, ринкових і економічних досліджень при плануванні розвитку філіальної мережі банку.
У ході проведення стратегічних досліджень повинні бути визначені: задачі, для філіальної мережі; необхідний обсяг і рівень ефективності розв'язуваних задач філіальною мережею; стратегічні вимоги до філіальної мережі, а також економічні вимоги до філій і відділень, переліку послуг, що надаються ними; перспективний якісний склад філій і відділень, номенклатура їхніх послуг; перспективна організаційна структура регіональних управлінь банку, що входять до складу філіальної мережі.
У ході проведення ринкових досліджень повинні бути визначені: досяжний рівень розвитку ринкових характеристик філій і відділень, номенклатури наданих ними послуг; очікувані вартісні характеристики філій і відділень, обумовлені їх ринковими характеристиками; раціональні ринкові характеристики філій і відділень, номенклатура надаваних ними послуг; раціональний якісний склад філій і відділень з можливостями надавати визначені послуги.
У ході проведення економічних досліджень повинні бути визначені: кількісно-якісний склад філіальної мережі при виділених ресурсах на її розвиток; ресурси, що виділяються на розвиток філій і відділень, послуг, надаваних ними; терміни початку будівництва нових філій і відділень, розробки нових банківських послуг; терміни закінчення будівництва філій і відділень, розробки нових послуг.
При цьому при проведенні стратегічних досліджень по плануванню розвитку філіальної мережі відповідно до необхідності обліку перерахованих вище закономірностей і факторів повинне бути забезпечено:
1. Збалансування рівня розв'язуваних задач філіальною мережею з обсягом можливих економічних втрат, що можуть виникнути в результаті дій конкурентів.
Таке збалансування передбачає визначення такого рівня ефективності розв'язу