Вы здесь

Малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну Дністра

Автор: 
Пацура Ігор Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002886
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У роботі передбачалось виявити рідкісні лісові природні комплекси карпатської частини басейну ріки Дністер, дослідити лісівничі особливості їх стану, структуру, генезу, формування, динамічні тенденції та розробити наукові засади охорони і відтворення. Такий вибір району досліджень зумовлений його географічною ориґінальністю та репрезентативністю для Карпатського регіону в цілому, оскільки охоплює на площі близько 2 млн. га лісові території держлісфонду на площі понад 500 тис. га у межах рівнини та височини передгір'я, лісового низькогір'я та середньогір'я північного макросхилу Українських Карпат.

2.1. Програма досліджень

Програмою досліджень було передбачено вивчити особливості рідкісних лісових угруповань у структурі лісового ландшафту реґіону, зокрема:
1. Проаналізувати лісовий фонд району досліджень і виявити малопоширені та рідкісні деревостани за переважаючими породами, типами едафотопів та типами лісу;
2. Виявити малочисельні і рідкісні популяції деревних видів;
3. Дослідити та узагальнити фітоценотичне середовище;
4. Вивчити структурно-динамічні особливості лісових природних угруповань, зокрема:
а) генезу та сучасний стан;
б) загальні тенденції формування рідкісних лісових угруповань;
в) особливості і тенденції природного відновлення лісів.
6. Виходячи з цих матеріалів, планувалось розробити наукові основи охорони і відновлення рідкісних лісових угруповань та ведення господарства в них:
а) запропонувати шляхи збереження;
б) запропонувати оптимально-господарські режими;
в) запропонувати можливі шляхи розширення.
2.2. Об'єкт району дослідження

Об'єктом дослідження вибрано лісові природні комплекси карпатської частини басейну р. Дністер (табл. 2.1), для яких властива значна просторова гетерогенність у висотно-поясному та едафічному аспектах.
Таблиця 2.1
Території земель підприємств Держкомлісгоспу охоплені дослідженням
Об'єкт дослідженняПлоща, гаОб'єкт дослідженняПлоща, гаЛьвівська областьІвано-Франківська областьБоринський ДЛГ 18368Болехівський ДЛГ 30285Дрогобицький ДЛГ 30006Брошнівський ДЛГ 30530Самбірський ДЛГ 33983Вигодський ДЛГ 59950Сколівський ДЛГ 22881Галицький ДЛГ (Блюдниківське, Крилоське, Галицьке л-ва)8911Славський ДЛГ 24641Івано-Франківський ДЛГ 22922Стрийський ДЛГ 35107Калуський ДЛГ 20943Старо-Самбірський ДЛГ 31913Надвірнянський ДЛГ 49639Турківський ДЛГ18723Осмолодський ДЛГ 64375НПП "Сколівські Бескиди" 24697Солотвинський ДЛГ31602Разом559476
Зважаючи на істотно відмінні лісорослинні умови та характер лісового покриву, виділені чотири категорії гірського ландшафту (рівня підкласів і типів) [21, 22]: передгірна рівнина, передгірна височина, низькогір'я та середньогір'я, послужили основою для лісівничо-екологічного поділу території досліджуваного району, проведення ландшафтно-типологічного аналізу та узагальнення лісового фонду і зібраного матеріалу. Далі у роботі для зручності ми будемо застосовувати термін тип ландшафту.

2.3. Методика дослідження

Теоретичними основами роботи слугували концепції про континуальність та дискретність рослинного покриву [13, 18, 32, 38, 60, 61, 65, 68, 145], залежність його диференціації від зонально-кліматичних та едафічних факторів [28, 82, 88, 112, 118, 120] формування складу лісових фітоценозів, залежно від обсягу фундаментальних та реалізованих екологічних ніш популяцій конкретних видів, уявлень про їх мінімальну територіальну достатність [69].
Виявлення рідкісних лісових угруповань лісового покриву реґіону, дослідження їх особливостей здійснювалося на основі всебічного аналізу структури лісового фонду на ландшафтно-географічній основі. Для цього було використано наведені у табл. 2.1 матеріали поділяночного обліку лісового фонду лісокористувачів. На основі текстових файлів роздруківок таксаційних описів було створено відповідну базу даних у середовищі СУБД Access-2000. Вона містить інформацію про 158013 ділянок, загальна площа яких складає 559476 га. Розроблена нами система релятивних таблиць зберігає дані про належність ділянок до конкретних лісгоспів, лісництв, кварталів, господарських частин, категорій захищеності, особливості призначення та їх площу. У межах ділянок наводиться повна таксаційна характеристика деревостанів і невкритих лісом комплексів, віднесення їх до певних типів лісу. Для забезпечення можливості проведення структурно-ландшафтного аналізу лісового фонду на рівні кварталів вказується інформація про віднесення їх до вищенаведених категорій типів ландшафту.
Для поділу лісового фонду території дослідження за типами ландшафту застосовувалися картографічні матеріали масштабу 1:200000, а саме топографічні карти [47, 59] місцевості і картосхеми розподілу територій Львівської та Івано-Франківської областей на квартали, лісництва і підприємства тощо.
З метою поглибленого аналізу складу деревостанів і представництва лісоутворюючих деревних видів була створена у базі даних спеціальна таблиця. У ній у стовпцях зберігається інформація про представництво кожної породи на кожній ділянці у складі деревостанів у десятках відсотків. Відсутність її у складі деревостану позначалася "0", а присутність у вигляді домішки - "+". Обробка матеріалів цієї таблиці здійснювалася у %. Далі в процесі обробки матеріалу значення "+" змінювалося на 5 %.
Для аналітичних процедур було розроблено програму обчислення формули усередненої участі деревних порід у складі деревостанів. Результати за кожною породою подаються у %. Програма працює за принципом обчислення середньозваженої величини представництва кожної породи на площі з урахуванням фактичної участі у складі множини конкретних деревостанів. Застосовувався такий алгоритм:
визначалася загальна сумарна площа множини ділянок, залучених до аналізу;
у межах кожної ділянки виконувалося множення її площі на відносну участь породи у складі деревостану;