Вы здесь

Підвищення ефективності контрейлерних перевезень

Автор: 
Сілантьєва Юлія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002985
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br /> Теоретичні передумови дослідження системи контрейлерних перевезень<br /> <br /> <br /> 2.1. Методика дослідження організації системи доставки вантажів<br /> Міжнародні перевезення одним або декількома видами транспорту складають основу системи доставки вантажів. Удосконалення транспортного процесу будь-якого виду транспорту не вирішує всіх проблем, що виникають у процесі перевезень. І пов'язано це із необхідністю виконувати специфічні операції, які на практиці не здійснюють ні вантажовласники, ні перевізники. Тому суттєве підвищення ефективності міжнародних перевезень можливе тільки на основі комплексного дослідження процесу доставки вантажів. За методологічну основу комплексного підходу до дослідження прийнято системний аналіз, який в останній час отримав широке розповсюдження як інструмент вирішення складних задач у різноманітних сферах діяльності [43, 77].<br /> Метою системного аналізу є пошук шляхів підвищення ефективності транспортного забезпечення торговельних угод. Така постановка задачі вимагає визначення проблем функціонування системи доставки вантажів, місця їх виявлення, їх змісту та факторів впливу.<br /> Згідно з методологією системного аналізу його основними етапами є: опис і аналіз об?єкту дослідження; конкретизація мети дослідження; розробка і аналіз альтернатив та вибір раціональної організації.<br /> Основним завданням опису та аналізу об?єкту дослідження є його представлення у системному вигляді, зручному для подальшого дослідження. У результаті виконання цього етапу повинні бути визначені: <br />* мета функціонування системи; <br />* організаційно-функціональна структура; <br />* показники; <br />* критерії ефективності; <br />* проблеми і оцінка їх впливу на кінцеві результати. <br /> Взаємний зв?язок цих елементів наведено на рис. 2.1.<br />Обґрунтування систем доставки вантажів<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Рис. 2.1. Взаємозв'язок етапів дослідження<br /> <br />Аналіз починають з конкретизації об?єкту дослідження як єдиної системи. Він полягає у визначенні системи доставки вантажів і її елементів; виділенні зовнішнього середовища, яке уявляє собою сукупність матеріальних об'єктів, з якими система вступає в певні відносини в процесі функціонування; встановленні вимог зовнішнього середовища до об`єкту дослідження; визначенні його мети і основних задач.<br /> Наступним етапом є декомпозиція системи на "виробництво" і "управління". Виконується шляхом представлення системи у вигляді об`єкту управління і системи управління. Опис об`єкту управління полягає у виявленні особливостей системи доставки вантажів, складу учасників і проблем їх взаємодії. При опису системи управління визначається яким чином учасники виконують планування і управління доставкою вантажів. Основними результатами цього етапу є створення моделі системи доставки вантажів і визначення показників оцінки роботи системи для подальшого дослідження шляхів підвищення ефективності перевезень.<br /> Система доставки вантажів у міжнародному автомобільно-залізничному сполученні у загальному укрупненому видгляді уявляє собою сукупність транспортних процесів різних видів транспорту, інформаційних та фінансових потоків, що супроводжують перевезення (рис. 2.2).<br /> При цьому транспортний процес, згідно з сучасними поглядами провідних вчених [9, 13, 78], повинен розглядатися як сукупність операцій з вантажами і транспортними засобами. Методологічним принципом дослідження транспортного процесу є положення про його циклічність. Це дозволяє поділити будь-яке перевезення вантажів на послідовні елементи, що повторюються: підготовка товару і транспорту до перевезень, подання транспортних засобів під завантаження, завантаження, переміщення, розвантаження або перевантаження, заключні операції, тощо. При цьому проходження фінансових та інформаційних потоків, як свідчить практика, впливає тільки на затримки початку операцій транспортного процесу. <br /> <br />На відміну від внутрішніх магістральних перевезеннях при міжнародних перевезеннях спостерігається збільшення кількості елементів транспортного процесу за рахунок виконання митних формальностей і процедури перетину кордонів. Сукупність перелічених елементів, які утворюють закінчену операцію з доставки вантажів, складає цикл перевезень.<br /> Вивченню окремих елементів циклу магістральних перевезень присвячено багато робіт. У цих дослідженнях детально розглянуті операції, пов?язані з підготовкою вантажів до перевезень [78, 79], вантажно-розвантажувальними роботами [60, 80] і переміщенням [13, 55]. Загалом, ці дослідження виконувались на прикладі внутрішньодержавних перевезень і не могли враховувати специфічних особливостей виконання операцій підготовки транспортних засобів і товарів до міжнародних перевезень, а також виконання вантажних робіт, які пов?язані із такими перевезеннями.<br /> Окрім цього, бурхливий розвиток транспортної техніки і технології потребує уточнення результатів досліджень, виконаних у минулі роки, а операції, пов?язані з митним і прикордонним контролем, залишились не недостатньо вивченими. Тому метою дослідження елементів циклу перевезень є встановлення їх характеристик.<br /> Дослідженнями [13, 81] встановлено, що кожний елемент циклу описується вартісними і натуральними показниками. В ролі вартісної оцінки операції, що розглядається, виступає кошторис. За натуральні характеристики транспортної операції у більшості досліджень приймається математичне очікування часу виконання операції і його розподіл [13, 55].<br /> Визначення натуральних показників транспортної операції можливе на основі статистичної обробки за відомими методиками [13, 82]. Визначення вартісних характеристик можливе як статистичними методами, так і розрахунковими [13, 55].<br /> Математичний опис окремих операцій є фундаментом створення моделі транспортного процесу, яка отримана як результат узагальнення ряду досліджень [13, 55] за схемою операцій, наведеною н</p>