Вы здесь

Страхування відповідальності в Україні

Автор: 
Заїкін Юрій Віталійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U003647
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

2.1. Макроекономічна оцінка страхування відповідальності та показників його розвитку

З 1996 року в Україні відбувається зростання надходжень страхових премій (платежів) у всіх галузях страхування. За період 1997-2002рр. обсяг страхових платежів зріс майже в 11 разів. У 2000 році частка страхового сектору економіки в ВВП країни вперше перевищила один відсоток, а в 2002 році ця величина становила 2,0%. Збільшення частки валового внутрішнього продукту, яка перерозподіляється за допомогою страхування, свідчить про підвищення ролі та значення цього сектору фінансової системи Україні.
Серед трьох галузей страхування, перше місце в Україні, як за сумою зібраних премій, так і здійснених страхових виплат, посідає добровільне майнове страхування. В 2002 році, за даними Міністерства фінансів України, на нього припадало 76,9% страхових премій та 41,9% страхових виплат. В 2000-2002рр. страхування відповідальності посідало друге місце за страховими преміями та третє місце за виплатами [87, 88, 89, 93, 94, 95]. Так, наприклад, в структурі премій за 2002 рік частка добровільного особистого страхування (крім страхування життя) склала 5,8%, а в структурі виплат цей показник становив 27,0%. Таким чином, страхування відповідальності в 2002 році за величиною валових премій перевищувало особисте в 2,2 рази та було в 1,4 рази меншим особистого страхування за абсолютним розміром виплат.
Страхування відповідальності є повноцінним сегментом страхового ринку країни. Це підтверджується розрахунком в табл. 2.1 частки страхування відповідальності в сукупній величині надходжень страхових платежів на ринку (до страхових платежів галузі включені й платежі за обов'язковими видами страхування відповідальності, які Міністерство фінансів України відносило до групи видів недержавного обов'язкового страхування).
Таблиця 2.1
Частка страхування відповідальності в загальному обсязі страхових премій, зібраних страховиками України в 1998-2002 роках. (млн. грн.)*
ПоказникиРокиТемпи приросту, %199819992000200120022002/1998Страхові премії, всього, в т.ч.789,21 164,12 136,03 030,54 442,1463Страхування відповідальності94,4242,4334,8399,3553,2486Частка страхування відповідальності, %11,920,815,713,212,5-*Розраховано за даними Департаменту фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України.

Абсолютні величини виплачених відшкодувань у галузі та їх частки в загальному розмірі страхових виплат, здійснених страховиками України за період 1998-2002рр., наведено в табл. 2.2. За останні шість років частка страхування відповідальності знаходилась в межах від 8,7% в 1997р. до 19,8% в 2001р. [85-95].
Таблиця 2.2
Частка виплат страхування відповідальності в загальному обсязі страхових виплат, здійснених страховиками України в 1997-2002 роках. (млн. грн.)*
ПоказникиРокиТемпи приросту, %199819992000200120022002/1998Страхові виплати, всього, в т.ч.177,8360,9407,0424,1543,1205Страхування відповідальності18,931,449,083,9105,6459Частка страхування відповідальності, %10,68,712,019,819,4-*Розраховано за даними Департаменту фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України.

Однією з причин зменшення частки страхування відповідальності протягом останніх трьох років є інтенсивний розвиток добровільного майнового страхування, темпи якого традиційно є найбільшими в Україні. За період 2000-2002рр. валова премія з добровільного майнового страхування збільшувалася темпами, які відповідно на 12%, 6% та 5% перевищували середні темпи по ринку.
Наведені в табл. 2.1 і 2.2 розрахунки дають підстави стверджувати, що в Україні має місце позитивна динаміка абсолютних валових показників галузі - страхових премій та виплат. Протягом останніх шести років премії зросли у 9 разів, а виплати в 9,6 рази (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Страхові платежі та страхові виплати зі страхування відповідальності в Україні

Розрахунок відносних показників засвідчив зростання останніми роками рівня виплат. До 2001 року частка страхових премій у галузі була більшою за частку виплат. З 2001 року відбувається протилежна тенденція перевищення частки виплат над часткою премій (рис. 2.2).
Вищий рівень виплат у порівнянні із середньою по ринку величиною цього показника є однією з характерних рис галузі. Якщо у страхуванні загалом рівень виплат в останні три роки стабільно знижувався з 19,1% в 2000р. до 12,2% в 2003 році, то в страхуванні відповідальності відношення виплат до платежів зросло до 21% в 2001 році. В 2002р. це співвідношення знизилось до 19,1%, хоча і залишається вищим за середній по ринку рівень на 56% [87, 88, 89, 93, 94, 95].
Ці зміни можна пояснити в т.ч. і коливанням рівня виплат у інших галузях, наприклад, за добровільним майновим страхуванням цей показник зменшився з 13% в 2000 році до 6,6% в 2002 році. З іншого боку, на зростання рівня виплат з 1999 року вплинули і структурні перетворення в самій галузі.
Рис. 2.2. Частка страхування відповідальності в структурі страхових премій та виплат в Україні.

Швидкі темпи нарощування премій є характерною рисою молодих страхових ринків, яка відображає також і величезний потенціал їх розвитку. Водночас, такий характер поширення страхування відповідальності вимагає подальшого аналізу всередині галузі за класами, формами, видами страхування, які здійснюються вітчизняними страховиками. В табл. 2.3 показано динаміку розвитку страхування відповідальності в Україні (статистичні дані згруповано відповідно до класифікації, розробленої автором в першому розділі роботи).
Проведені розрахунки дають можливість виявити реальну структуру галузі за класами страхування відповідальності. Протягом досліджуваного періоду в середньому 90% страхових платежів надходило з двох класів страхування відповідальності, які фактично визначають розвиток галузі: власників наземного транспорту та страхування відповідаль