Вы здесь

Статускорекція важких форм дифтерії

Автор: 
Корогод Сергій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U004207
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ, ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАТУСКОРЕКЦІЇ ТА МЕТОДІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Клінічна характеристика хворих з тяжким перебігом дифтерії
Для рішення поставлених завдань дослідження під нашим спостереженням і
лікуванням знаходилося 113 хворих з тяжким перебігом дифтерії. Розподіл хворих
за клінічною формою дифтерії наведено на рисунку 2.1.
Чоловіків – 44 (38,9 %), жінок – 69 (61,6 %). Розподіл хворих по статі, віку в
за-лежності від клінічних форм захворювання представлено в таблиці 2.1.
Середній вік обстежених чоловіків 42,3+9,4(16-60) роки, жінок 44,4+9,6 (18-67)
роки. Від-повідно до рекомендацій Московського Симпозіуму по віковій
періодизації [29] дифтерія реєструвалася: у людей у віці 16-21 року – 4 (3,5%)
випадки, у віці 22-34 років – 13 (11,5%), у віці 35-59 років – 90 (79,7%), 60
років і більше – 6 (5,3%) випадків.
У 30 (26,5 %) хворих мали місце різні супутні захворювання: гіпертонічна
хвороба – 12 (10,6 %), ішемічна хвороба серця – 6 (5,3 %), ожиріння – 3 (2,7
%), тіреотоксикоз – 1 (0,91 %), 8 (14 %) хворих зловживали алкоголем.
Важливим у перебігу та наслідках захворювання були відносно пізні терміни
госпіталізації хворих і початку специфічної терапії. Так, 48 (42,5%) хворих
надій-шли на 3 добу захворювання, 15 (13,3%) - на 5 і більше віддалений день
хвороби. Дані приведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.1 Розподіл хворих з тяжким перебігом дифтерії по статі, віку і
клінічним формам
Клінічна форма дифтерії
Вік
Стать
16-21 рік
22-34 року
35-59 років
60 років і більш
Чоловіча
Жіноча
Розповсюджена
54
24
43
Комбінована
35
20
26
Усього
14
89
44
69
Таблиця 2.2 Терміни госпіталізації хворих з тяжким перебігом дифтерії
День хвороби
7 і більше
Госпіталізовано
Абсолютна кількість
38
48
12
10
33,6
42,5
10,6
8,8
2,7
1,8
У 69 (61,1 %) хворих мала місце розповсюджена форма мигдалин, дужок, язичка,
м'якого піднебіння. Комбінована форма захворювання була у 44 (38,9 %) хворих:
мигдалин і гортані у 29, мигдалин і носа у 14, мигдалин, гортані, трахеї і носа
у 1 хворого. Захворювання починалося гостро і на початку виявлялося симптомами
інтоксикації: лихоманка, головний біль, слабкість, ломота в тілі, зниження
апетиту, сонливість, біль в горлі, що зростала з кожним днем та підсилювалася
при ковтанні. У деяких хворих з'являлася осиплість голосу, утруднення подиху,
задишка (таблиця 2.3)
Таблиця 2.3 Частота скарг хворого з тяжким перебігом дифтерії
Симптоми
Абсолютна кількість
Температура:
37-38°С
38,1-39°С
більше 39°С
26
62
25
23
54,8
22
Слабкість:
Помірно виражена
Різко виражена
69
44
61,1
38,9
Сонливість
24
21,2
Біль у горлі:
Помірно виражена
Різко виражена
88
25
77,9
22,1
Зміна голосу
44
38,9
Утруднення дихання
29
25,7
Задишка
48
42,5
При огляді хворих виявлявся набряк підшкірної клітковини шиї. У підщелепній
області до I складки у 60 хворих, до II складки у 33 хворих, до ключиць у 15
хворих і нижче ключиці у 5 хворих. Крім того, відзначалася гіперемія і набряк
слизуватої мигдалин, дужок, язичка і м'якого піднебіння, іноді з елементами
геморагій, а також типові для дифтерії фібринозні нальоти, що виходили за межі
мигдалин.
Клінічні симптоми що мали місце у хворих дифтерією, наведені в таблиці 2.4.
Збільшення підщелепних лімфовузлів відзначалося у всіх обстежених пацієн-тів, у
тому числі до 2 см у 82 хворих (72,8 %); більше 2 см (27,2 %) у решти.
У 29 хворих з важким перебігом дифтерії мигдалин мало місце і поразка гор-тані.
У всіх обстежених хворих вона носило вторинний характер. На тлі загального
важкого стану хворі відзначали зміну голосу, охриплість, кашель, утруднення
поди-ху. При огляді мала місце виражена блідість шкіри (25 %); акроцианоз (19,4
%); при лярингоскопії – гіперемія і набряк слизуватої оболонки гортані (100 %);
фібринозні плівки на істинах (31,4 %) і помилкових зв'язках (17,2 %),
черпакуватих хрящах (18,3 %), надгортаннику (11,1 %).
Дифтерія гортані у всіх випадках ускладнювалася розвитком крупа. Круп I ступеню
виявлений у 15 (13,3 %) хворих, II – 10 (8,8 %), III ступеню у 4 (3,5 %). У 5
(4,4 %) хворих з важким перебігом захворювання, відзначався розвиток
осередкової пневмонії (рентгенологічними дослідженнями підтверджені).
Комбінована форма дифтерії (розповсюджена плівчата мигдалин і гортані) у 14
хворих сполучилася з поразкою носа. Хворі скаржилися на утруднений носовий
подих, почуття закладеності носа, негусті сукровичні або серозно-гнійні
виділен-ня. При риноскопії: набряк і гіперемія слизуватої оболонки, у нижніх і
середніх хо-дах ніжні білісуваті плівки. У чотирьох випадках процес був
однобічним. При важ-кому перебігу дифтерії у більшості – 97 (85,8%) хворих,
були виявлені різні усклад-нення: міокардит у 55 (48,7%), поразка периферичної
нервової системи у 74 (65,5%), з них у двох мала місце полірадікулонейропатія
по типу Ландрі, в інших випадках виявлений парез м’якого піднебіння.
Рандомізація досліджених хворих на групи відбувалася згідно тяжкості
зах-ворювання, відповідно з якою у складі статускорекції окрім аферентних
технологій, використовували еферентні. Згідно з особливостями статускорекції
досліджені хво-рі були розподілені на 3 групи. В першій використовували саму
антитоксичну те-рапію (64 хворих). Другу дослідну групу склали хворі у
лікуванні яких, крім анти-токсичної терапії, застосовували гемосорбцію (20
хворих). До третьої групи увійшли ті пацієнти, яким антитоксичну терапію
проводили разом з виконанням дискретного плазмаферезу (29 хворих)
Таблиця 2.4 Частота кліничних симптомів у хворих з тяжким перебігом дифтерії
Симптом