Вы здесь

Моделі оцінки та аналізу в логістичних системах підприємства.

Автор: 
Пукіш Наталія Богданівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U004251
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛІ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
2.1. Опис загальної схеми управління гнучкою логістичною системою
Проведений аналіз [20, 22, 24, 81] показав, що управління логістичною системою
є найважливішою складовою частиною управління всією діяльністю фармацевтичного
підприємства. Під логістичною системою в роботі розуміється система, призначена
для виконання логістичних функцій і операцій, які складаються з різноманітних
елементів, об'єднаних у підсистеми, тісно пов'язані між собою. Можна виділити
наступні характеристики логістики, як складної системи управління [80]:
- розгалуженість потокових процесів, логістичних каналів і ланцюгів;
- багатокритеріальність, тобто наявність низки суперечливих критеріїв, які
повинні задовольняти всіх учасників логістичного процесу, у зв'язку з чим
необхідне вирішення проблеми узгодження їх інтересів;
- багаторазова зміна стану, структури і складу логістичних процесів, яким
властивий динамічний характер.
Матриця організаційно-логістичної структури підприємства приведена на рис. 2.1
[80, 81].
Основними чинниками, що мають значний вплив на ці характеристики, як
вказувалося в першому розділі, є динамічність ринку, розвиток
науково-технічного прогресу, зміна пріоритетів державної соціально-економічної
політики.
Від ефективності функціонування логістичної системи залежить дотримання і
підвищення динамічності постачань, скорочення збутових витрат, покращення
планування завантаження і використання потужностей тощо.
Логістична діяльність підприємства, як і будь-яка інша, пов'язана з
ймовірнісним характером навколишнього середовища. Тому виникає необхідність
розробки гнучкої стратегії логістичної системи, що дозволяє зберігати основні
її характеристики.
Так як стратегії логістики, маркетингу і виробництва являють собою суміжні
сторони одного процесу виробничо-господарської діяльності підприємства, то їх
планування і управління повинно здійснюватися в нерозривній єдності. Плани
логістики і маркетингу погоджуються з планами виробництва в кількісному і
асортиментному виразі, з розбивкою за періодами на основі угод на постачання
продукції, і, таким чином, визначаються відповідні пріоритети портфеля
замовлень. У ринкових умовах виконання договірних зобов'язань, вираженням яких
є поставки вчасно і з мінімальними витратами, розглядається як один з основних
критеріїв ефективності функціонування логістичної системи, і підприємства в
цілому. Ієрархія цілей логістичної системи приведена на рис. 2.2.
На першому рівні формуються економічні стратегії фармацевтичного підприємства,
що визначаються його призначенням і спрямовані на забезпечення можливості
підтримки визначеного конкурентного статусу підприємства, як на внутрішньому,
так і на зовнішніх ринках; отримання прийнятного рівня прибутку; досягнення
визначеної ринкової частки; постійний ріст і диверсифікованість виробництва
тощо.
Стратегія розвитку фармацевтичного підприємства припускає постійний економічний
ріст за рахунок збільшення обсягів діяльності, а також галузевої, асортиментної
і регіональної диверсифікованості цієї діяльності. Довгостроковий ріст
підприємства (зростаючі обсяги продажу, зростання прибутку) є надійним захистом
проти погіршення стану його діяльності і зовнішнього середовища. Збільшення
ринкової частки визначає більш стійку ринкову позицію стосовно конкурентів,
постачальників і споживачів. Ріст через диверсифікованість звільняє
підприємство від застарілого асортименту фармацевтичної продукції, відкриває
нові
можливості по покращенню діяльності.
Розробка стратегічних цілей логістичної системи складає зміст другого рівня
ієрархії цілей. До таких цілей відносяться [78, 79, 82]:
- створення інтегрованих систем матеріальних і інформаційних потоків;
- узгодження використання логістичних потужностей сфер виробництва і звертання;
- перехід до гнучкого виробництва на основі індивідуалізації попиту;
- закріплення ринків збуту і джерел постачання;
- розробка альтернативних варіантів карт логістичних цілей на основі отримання
замовлень на продукцію;
- асортиментне відновлення;
- оптимізація матеріальних, інформаційних та інших потоків, що забезпечують
мінімізацію сукупних витрат тощо.
На третьому рівні формуються тактичні задачі системи, що включають:
- формування портфеля замовлень;
- зниження витрат у всіх ланках логістичного ланцюга;
- скорочення часу збереження продукції;
- раціональний розподіл транспортних засобів;
- зменшення запасів усіх видів і на всіх етапах;
- скорочення часу перевезень тощо.
При розробці стратегічних цілей логістики особлива увага в сучасних умовах
повинна приділятися формуванню і підтримці адаптивних якостей системи. Вони
проявляються в її здатності пристосовуватися, насамперед, до високого ступеня
невизначеності попиту, викликаного різноманітним асортиментом товарів і послуг.
Це є причиною різких коливань різних динамічних характеристик матеріальних,
інформаційних та інших потоків. Саме адаптивні якості логістичної системи
забезпечують підприємству стійкість на ринку, що дуже важливо для організації
функціональної діяльності господарських структур. Вимоги динамічної стійкості,
надійності функціонування, інваріантості щодо зовнішніх збурень і перешкод,
маневреності, економічності можуть бути враховані тільки при розробці гнучкої
системи упраління логістичною діяльністю підприємства.
До основних принципів гнучкого управління логістичною діяльністю
фармацевтичного підприємства відносяться [63, 86, 105, 119]:
- безперервність процесу управління логістичною діяльністю, починаючи з
визначення стратегічних цілей логістики і закінчуючи формуванням портфеля
замовлень;