Вы здесь

Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні

Автор: 
Азьмук Надія Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U000103
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Особливості розвитку та оцінка діючої системи уПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ
У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2.1. Аналіз стану, структури і тенденцій розвитку малого підприємництва у
Черкаській області
Підтримка становлення та розвитку малого підприємництва є одним з визначальних
пріоритетів державної політики. Проте дієвість заходів політики підтримки
малого підприємництва виявилась недостатньою, певною мірою це обумовлено тим,
що цей процес здійснюється без урахування реґіональних особливостей. Для
врахування природних, економічних, соціально-демографічних та
історично-етнічних умов та факторів, які впливають на формування та розвиток
цього сектору економіки, необхідно спочатку дослідити специфіку певного
реґіону. Розглянемо загальноекономічну характеристику конкретного регіону.
Черкаська область знаходиться у центральній зоні лісостепової частини України.
Територія Черкаської області складає 20,91 тис. кв. км., що становить 3,5% від
території України. Вона межує з Вінницькою, Кіровоградською, Київською та
Полтавською областями. Адміністративно Черкаська область має 20 районів та 16
міст, у т.ч. 6 міст обласного значення (Черкаси, Умань, Ватутіно, Золотоноша,
Сміла), 15 селищ міського типу та 824 села. Населення Черкаської області
складає 1,38 млн. жителів, у тому числі в обласному центрі проживає близько
294,8 тис. чол.. Економічно активне населення області у 2002 р. складає 636,0
тис. осіб., а кількість зареєстрованих безробітних – 32,4 тис. осіб, при цьому
потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць становить
– 1,84 тис. осіб. Офіційний рівень зареєстрованого безробіття в області складає
– 4,9%. За структурою Черкаська область аграрно-промислова. Загальна площа
сільськогосподарських угідь становить 1457,1 тис. га. у тому числі 1278,8 тис.
га. ріллі, яка в структурі угідь займає 87,8 %. За якісними показниками ґрунтів
Черкащина займає одне з перших місць, їх рівень забезпеченості на душу
населення – вищий від середньодержавних показників. Обсяг валової продукції
сільського господарства області у 2002 р. складає 2865,1 млн. грн., що
становить - 4,7 % по Україні. На Черкащині працює 1011 фермерських господарств,
у їх розпорядженні знаходиться 66,86 тис. га сільськогосподарських угідь, або
66,1 га на одне господарство[137]. Основною сферою діяльності фермерів є
землеробство.
Промисловість області представлена сформованим багатогалузевим виробництвом,
загальний обсяг промислової продукції у 2002 р. становить 3285,1 млн. грн.
Найбільша питома вага в обсягах виробництва належить харчовій промисловості та
переробленню сільськогосподарських продуктів (38,3%) і хімічній та
нафтохімічній (29,2%). Крім того, значні обсяги мають виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води (10,1%), машинобудування (8,6%).
Кількість великих промислових підприємств у 2002 р. становить 316 одиниць,
чисельність промислово-виробничого персоналу складає 80,9 тис. осіб,
середньомісячна заробітна плата – 356 грн. Кількість малих промислових
підприємств становить 887, їх частка в загальних обсягах промислового
виробництва складає – 4,9 % [36].
Особливе місце в промисловості області займає харчова промисловість, до складу
якої входять підприємства м'ясо-молочної, консервної, хлібопекарної,
кондитерської, макаронної, борошно-круп'яної промисловості. Частка малих
підприємств у загальнообласних обсягах виробництва харчової промисловості у
2002 р. становить – 2,4%. Хімічна та нафтохімічна промисловість представлена
відкритими акціонерними товариствами “Азот”, “Хімволокно”, “Віет-колор” та
заводами хімічних реактивів. За питомою вагою ця галузь займає значне місце у
промисловому виробництві області. Випуск продукції хімічної промисловості
здійснюють також і малі підприємства, хоча через специфіку виробництва їх
частка становить лише 1,1% від загальнообласних обсягів виробленої продукції.
До складу легкої промисловості на території області входять підприємства по
виробництву шовкових тканин, швейних та трикотажних виробів. Питома вага
сектора малого підприємництва в обласному обсязі виробництва легкої
промисловості у 2002 р. становить – 19,7 %. Транспортна галузь області
представлена такими видами: автомобільним, авіаційним, залізничним та річковим.
Найбільш розвинутим є автомобільний транспорт, питома вага якого у відправленні
пасажирів становить 94,2 % у відправленні вантажів – 24,4%, залізничний
транспорт відповідно – 5,8% та 74,2%. Інвестиції в основний капітал у 2002 р.
становлять 582 млн. грн., та мають таку структуру: спрямовані на технічне
переозброєння та реконструкцію діючих підприємств, що за питомою вагою
становить – 71,1%, на будівництво нових підприємств, включаючи розширення
діючих – 15,6%, на об’єкти діючих підприємств – 13,3% [137].
Про місце Черкаської області в економіці України у 2002 р., свідчать дані
наведені у табл. 2.1, що дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, область
за рівнем розвитку економіки відноситься до слаборозвинутих (по більшості
позицій Черкаська область займає 16-25 місця серед 27 регіонів). По-друге, за
показником продукція сільського господарства вона займає 9 місце та відноситься
до першої третині рейтингу серед областей України. По-третє, майже останнє
місце займає область за показниками: інвестиції в основний капітал та
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. Це стримує
відтворення виробництва, яке є необхідним для ефективного розвитку економіки
реґіону. По-четверте, Черкаська область займає досить низькі місця за
показниками: кількі