Вы здесь

Моделювання динамічних характеристик структури капіталу підприємства

Автор: 
Кононов Олег Юрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000705
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КОМПЛЕКС АДАПТИВНИХ МОДЕЛЕЙ
УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Схема взаємодії компонентів моделі оперативного управління структурою капіталу підприємства
Управління динамічними характеристиками структури капіталу на сучасному етапі функціонування виробничо-економічних систем є досить складною задачею в силу ряду причин. Однією з основних причин є наявність нетривалого горизонту планування властивого сучасної ВЕС, а також висока динамічність зовнішнього середовища, що переносить розв'язання ряду тактичних, а в деяких випадках і стратегічних задачах управління на оперативний рівень [3, 5, 7, 73].
У відповідності із концептуальною моделлю управління динамічними характеристиками структури капіталу (рис. 1.6), приводиться опис моделей і підмоделей оперативного управління процесом формування динамічних характеристик структури капіталу ВЕС.
У рамках оперативного управління звичайно виділяють два роди взаємозалежних задач управління структурою капіталу: визначення майбутніх витрат і джерел їхнього покриття [24].
Серед витрат ВЕС можна виділити наступні:
1) виплата зарплатні;
2) ряд бюджетних платежів, а саме: податок на прибуток, ПДВ, прибутковий податок, а також відрахування в ряд бюджетних і позабюджетних фондів;
3) розрахунки з постачальниками;
4) погашення кредиторської заборгованості;
5) сплата штрафів по договірних зобов'язаннях;
6) сплата кредитів і відсотків по ньому;
7) інші витрати.
Доходи ВЕС поділяються на чотири групи:
1) виручка від реалізації;
2) позареалізаційна виручка;
3) повернення дебіторської заборгованості;
4) погашення заборгованості фондами по переплаті податків ВЕС.
Таким чином, задачі оперативного управління процесом формування структури капіталу зводяться до адаптивного управління майбутніми витратами і джерелами їхнього покриття. Адаптивність у даному випадку полягає у здатності системи пристосовувати керуючі параметри до впливів зовнішнього середовища ВЕС в умовах нестабільних обсягів майбутніх витрат і поточних доходів.
У будь-якій виробничо-економічній системі можна виділити три основних види потоків, що описують взаємодію керуючого і керованого контуру з зовнішнім середовищем, а саме:
1) потоки керуючих впливів;
2) матеріальні потоки;
3) інформаційні потоки.
На рис. 2.1 представлена принципова схема руху вищевказаних потоків між керуючим і керованим контуром ВЕС, а також зовнішнім середовищем.
Опис руху потоків потрібен з точки зору інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень по управлінню динамічними характеристиками структури капіталу. На основі наведених потоків здійснюється безупинна взаємодія між контурами, ефективність якої визначає ефективність функціонування ВЕС взагалі.

Рис. 2.1. Схема руху потоків у системі оперативного управління

Основною задачею контуру управління є обробка інформаційних потоків, що надходять, і прийняття на їхній основі необхідних управлінських рішень, які відповідають певним цілям формування динамічних характеристик структури капіталу.
Опис потоків взаємодії наведено в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Потоки взаємодії контурів управління
ПозначенняОпис потокуПотік, який містить інформацію про стан зовнішнього середовища, а саме інформацію про попит на вироблену продукцію, інформацію, яка визначає господарсько-правові параметри функціонування системи у виді ставок оподатковування, порядку амортизаційних відрахувань, всіляких обмежень і дозволів на ведення господарської діяльності і т.д.Потік, який надходить у контур управління і несе інформацію про стан джерел позаборотних активів і їхнє розміщенні на певний момент часу Потік, який надходить у контур управління і несе інформацію про стан джерел оборотних активів і їхнє розміщенні на певний момент часу Потік, який надходить у контур управління і несе інформацію про стан джерел власних засобів і їхнє розміщенні на певний момент часу Потік, що надходить у контур управління і несе інформацію про стан джерел позикових засобів і їхнє розміщенні на певний момент часу Потік, спрямований на взаємодію ВЕС із зовнішнім середовищем, а саме: постачальниками, споживачами, конкурентами, органами контролю і ревізії і т.д.Подовження табл. 2.1 Впливи по управлінню позаборотними активамиВпливи по управлінню оборотними активамиВпливи по управлінню власними засобами ВЕСВпливи по управлінню позиковими засобами ВЕСПотік споживаних ресурсівПотік готової продукції
У рамках даного розділу розглядається модель оперативного управління процесом формування динамічних характеристик структури капіталу ВЕС М0.3. відповідно до концептуальної моделі (рис. 1.6). На рис. 2.2 представлена модель оперативного управління.
Основною функціональною задачею цієї моделі є забезпечення сталого і поступального формування динамічних характеристик структури капіталу в умовах дестабілізуючих впливів як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ. Іншими словами модель забезпечує адаптацію управлінських впливів до безупинних змін внутрішнього і зовнішнього середовищ.
Модель контуру оперативного управління включає наступні під моделі [39]:
1. Підмодель контролю.
2. Підмодель аналізу.
3. Підмодель оцінки.
4. Підмодель прогнозування.
5. Підмодель планування.
6. Підмодель вибору типу управлінського впливу.
1.
Рис. 2.2. Модель оперативного управління динамічними характеристиками структури капіталу ВЕС

Інформаційною основою блоку контролю є сукупність первинної бухгалтерської інформації, яка відбиває всебічну господарську діяльність ВЕС. Вона складається з головної книги, книги бухгалтерських проводок, розрахованого балансу і різного роду бухгалтерської звітності. Отримана первинна інформація про фінансовий стан обробляється і перетворюється шляхом агрегування чи дезагрегування по елементах, які складають предмет аналізу та оцінки наступних етапів.
У силу того, що кожна виробничо-економічна система має свою специфіку, що визначає необхідність біль