Вы здесь

Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного потоку

Автор: 
Дудніков Олександр Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U000732
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br />ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ<br />ДО АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ<br /> 2.1 Енергетичні характеристики та безпека дорожнього руху<br /> У даному розділі виконано детальний аналіз поняття і структури забезпечення безпеки руху в рамках досягнення поставленої мети дослідження.<br /> Розкрито процес формування різного роду небезпек руху. Обґрунтовано підхід до аналізу небезпечних явищ, що виникають у транспортних потоках. Відповідно до обраного підходу пропонуються певні характеристики безпеки руху.<br /> Питаннями підвищення безпеки дорожнього руху в області транспортних систем займалися багато вітчизняних і закордонних учених. Основні напрямки наукових досліджень формувалися в області аналізу статистики ДТП, дорожніх умов, кінематики дорожнього руху і функціонування системи АВД.<br /> Безпека руху (БР) як поняття в більшості робіт ототожнюється з рівнем аварійності на тій або іншій ділянці дороги.<br /> Наукові задачі ставилися і вирішувалися типовим методом, наприклад:<br />- моделі аналізу БР в області дослідження кінематики дорожнього руху:<br />1) зв'язок інтенсивності руху і числа ДТП [6, 45, 59-61];<br />2) зв'язок щільності руху і числа ДТП [6, 45, 62-64];<br />3) зв'язок швидкості потоку і числа ДТП [6, 45, 63-70] та інше;<br />- моделі аналізу БР в області дорожніх умов [56-77]:<br />1) зв'язок величин радіусів кривих у плані з числом ДТП [71-75];<br />2) зв'язок видимості дорожньої покриття з числом ДТП [50, 71-76];<br />3) зв'язок ширини розділової смуги з числом ДТП [6] і т.д.;<br />- моделі аналізу БР в області характеристик конструкції й експлуатації автомобіля: зв'язок конструктивних параметрів з аварійністю [77-85].<br /> До вказаних задач розроблялися різні імовірнісні математичні апарати. Кожен апарат вимагав виконання визначеного планування експерименту. В експерименті збиралися матеріали про предмет і об'єкт дослідження, підбиралася статистика про ДТП, і все це надалі оброблялося по необхідних алгоритмах, з метою одержання в підсумку визначених кореляційних залежностей.<br /> В умовах такої постановки задачі, де відомі зміни вхідних факторів і вихідна характеристика системи, а об'єктивні процеси, що відбуваються тим часом у системі називаються складними і не розглядаються, необхідно використовувати тільки імовірнісний математичний апарат. Усе це у свою чергу прив'язує отримані результати до конкретних умов експерименту і не дає можливості навіть у межах вирішеної задачі коректно узагальнити результати. <br /> Поширення отриманих залежностей на загальні випадки проводиться шляхом доведення математичної моделі коригувальними коефіцієнтами до потрібного рівня або штучним заниженням її ступеня точності.<br /> Розв'язувана в даній роботі задача по аналізу безпеки руху за допомогою енергетичних характеристик транспортних потоків передбачає детермінований підхід, що використовує об'єктивні закони природи.<br /> У зазначеному ракурсі і розглянемо поняття безпеки руху. <br /> Як відзначалося вище, безпеку руху часто ототожнюють з аварійністю, тобто з числом ДТП при цьому розглядаючи її як імовірнісну систему.<br /> Аварійність являє собою статистичний показник, що відбиває тільки формальним образом (кількісно) прояву деяких негативних процесів в автотранспортних системах. І саме деяких, тому що не всі негативні явища виражаються в ДТП, але навіть якщо вони і впливають на аварійність, то не кожна дія зможе якісно змінити дорожньо-транспортну ситуацію, тобто привести до ДТП, а збиток при цьому системі обов'язково наноситься.<br /> <br /> Аварійність, з погляду процесу функціонування транспортної системи, являє собою окремі прояви якісних змін даної системи. При цьому не розкриваються ні кількісні ні якісні зміни, які привели систему в такий стан, і тим більше не розкривається механізм їхнього подальшого розвитку.<br /> Безпека руху, як характеристика дорожнього руху, що визначається аварійністю - це, результат насамперед процесу взаємодії у системі "дорожні умови - транспортний потік" у виді кількісної оцінки деяких якісних змін у русі транспортного потоку (ДТП), але певна безпека руху присутня постійно та певним чином змінюється у часі, як й характеристики руху потоку.<br /> Серед впливаючих факторів на поточний рівень безпеки руху можна віднести:<br />1) водія і його характеристики: психофізіологічні, розумові, інтелектуальні і творчі;<br />2) автомобіль і його конструктивні характеристики: активної, пасивної, післяаварийної і екологічної безпеки; його технічний стан у цілому й за елементами;<br />3) дорожні умови і їхні характеристики: поперечний і подовжній профіль, дорожні спорудження;<br />4) елементи організації руху і їхні характеристики.<br /> Імовірність виникнення ДТП у даному випадку визначається всіма перерахованими чотирма параметрами, а можливість запобігання - обмежується технічним станом автомобіля і характеристиками водія.<br /> Загальна схема структури формування поточної безпеки руху представлена на рис. 2.1.<br /> Однією з основних характеристик є безпека, що у розглянутій задачі виступає у виді однієї з якісних характеристик руху транспортних потоків або функціонування транспортної системи в цілому, і яка вимагає подальшої конкретизації. Для визначення необхідних напрямків розробки майбутніх енергетичних характеристик виконаємо системний аналіз безпеки руху в межах розв'язуваної задачі.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Рис. 2.1. Модель формування поточного рівня безпеки руху транспортного потоку.<br /> 2.2 Системний аналіз безпеки руху у термінах енергетичного підходу<br /> <br /> <br /> У роботі [86] д.т.н. В.Н. Іванова розглядалося питання про управління безпекою дорожнього руху. Автор вказує, що "безпека руху виступає як суспільна потреба в цілості комунікацій і їхніх носіїв, а також за допомогою визначення, що погоджує поняття швидкості і безпеки, раз і назавжди вирішити проблему багатокритеріальності, а заодно й основне питан</p>