Вы здесь

NO-залежні механізми еміграції лейкоцитів.

Автор: 
Бабій Валентина Павлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U001442
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріали дослідження. Обґрунтування вибору об’єкту дослідження
Для дослідження були обрані кров, змішана нестимульована слина і змиви
порожнини рота як взаємозалежні біологічні рідини, компоненти яких відображають
стан системного і місцевого рівня захисту організму, а також клітинна складова
частина рідини порожнини рота і крові - поліморфно-ядерні лейкоцити (ПЯЛ).
Можливість виникнення патофізиологічних відхилень у місцевому і системному
неспецифічному захисті, пов’язана з розвитком патологічних процесів, у тому ж
числі із запаленням і ростом злоякісних пухлин [237-245].
Новоутворення жіночої репродуктивної сфери є на сьогоднішній день медичною і
соціальною проблемою. Так, захворювання раком тіла матки складають щорічно у
світі більш 140 тис. нових випадків, дві третини з них реєструються в країнах
Європи й Америки [246, 247]. У Росії щорічно більш 14 тисяч жінок хворіють на
рак ендометрія; стандартний показник захворюваності складає 12,5 на 100000
жіночого населення [248], причому в Україні показник п’ятилітньої виживаності
за 1998 рік становив 84,3 %, а по показниках смертності – 4,8 (15 місце у
світі).
Практично всі клітини системи крові (моноцити, Т-лімфоцити, нейтрофіли та ін.)
володіють цитоксичною активністю, що сприяє обмеженню росту пухлини [10, 21,
227]. Крім лізису пухлинних, дані клітини крові беруть активну участь у процесі
знищення вірус інфікованих клітин, бактерій і паразитів, а також елімінації
старіючих клітин організму [14, 30, 31, 57, 183]. Одним із механізмів
цитотоксичної дії клітин крові на пухлинні, бактеріальні клітини і віруси, є
синтез ними оксиду азоту (NO), що вільно проникає в середину чужорідної або
зміненої власної клітини і руйнує їх [15, 17, 21, 221, 249, 250].
NO є одним з головних факторів ПЯЛ, відповідальний за порушення метаболічних
процесів у клітинах мікроорганізмів, у результаті чого знижується їх енергетика
і порушуються процеси розмноження. Продукція NO лейкоцитами починається після
їх активації Т-лімфоцитами або бактеріальними ендотоксинами [14, 80, 81].
Відомо, що адгезивні властивості нейтрофілов різко знижуються у хворих на рак
тіла матки [9, 251], що відбивається на їхній еміграційній здатності і
призводить до зниження фагоцитарної функції. Однак, при активації нейтрофілів
під дією зовнішніх стимулів у них відбувається ряд змін у результаті яких вони
перетворюються в могутні біологічно активні захисні клітини організму, які
здатні продукувати вільні кисневі сполуки (О2-, NO, OH-), як це відбувається
при запаленні легень [252, 253], запаленні слизової оболонки порожнини рота
[165, 166], злоякісних пухлинах [254]. Тому, визначення метаболічних змін у
лейкоцитах і утворення вільних радикалів кисню, в зв’язку з процесом фагоцитозу
є одним з показників функціональної активності ПЯЛ при даних процесах.
В останні роки знову зріс інтерес до контактних методів променевого лікування
після оперативного видалення пухлини [255]. Нерідко використовується, як засіб
лікування багатьох злоякісних утворень, іонізуюча радіація, з однієї сторони
може слугувати як мутагенний стимул, а з іншої ініціювати локальну
імунодепресію, викликати зниження загальної кількості клітин крові [256], а
також чинити інгібуючий вплив на розвиток захисно-компенсаторної реакції
кровотворної системи, у тому числі і на стан еміграції лейкоцитів [257].
Недавно розроблені методи використання екзогенної NO-терапії при лікуванні
ранніх променевих реакцій дозволяють у 88% онкологічних хворих проводити
повноцінний курс променевої терапії не побоюючись наслідків порушень у системі
крові [258]. Тому вивчення процесу еміграції лейкоцитів у динаміці при
пухлинному процесі, після видалення пухлини і після курсу гама-терапії, а також
дослідження змін вмісту оксиду азоту в плазмі крові, слині і змивній рідині
ротової порожнини дозволить розкрити механізми можливого впливу NO на
інтенсивність еміграції лейкоцитів на слизову оболонку порожнини рота.
Відомо, що при гематологічних захворюваннях, зокрема, при гострих і хронічних
лейкозах ускладнення і смертельний результат пов’язані, в значній мірі, зі
зниженням вмісту нейтрофілів і, особливо, дефектом якої-небудь з відомих
функцій [259-262]. Тому, дослідження стану еміграції лейкоцитів на слизову
оболонку представляється надзвичайно цікавим, особливо з одночасним вивченням
фагоцитарної активності й утворенням кисневих радикалів, і, зокрема, оксиду
азоту. Використання НСТ-тесту, дозволить виявити наявність “метаболічного
вибуху” у нейтрофілах у процесі фагоцитозу, а використання стимульованого
НСТ-тесту – виявити функціональний “резерв”, тобто метаболічну спроможність ПЯЛ
до фагоцитозу.
Хронічний і гострий мієлолейкози (лейкемії) відносяться до злоякісних клонових
захворювань кровотворної системи з порушенням стовбурних клітин-попередників.
ХМЛ представлений лейкемічними клітинами різного ступеня зрілості, які
морфологічно як би не відрізняються від нормальних клітин крові, однак при
електронно-мікроскопічному дослідженні виявляється ряд дефектів у їхній
структурі [263], що може впливати на стан еміграції ПЯЛ.
Використання цитохімічних та імуноцитохімічних методів призвело до виділення
субпопуляцій аномальних нейтрофілів з дефіцитом одного чи більш компонентів:
мієлопероксидази, лужної фосфатази, лактоферину і еластази [254, 260].
Функціональними дослідженнями виявлені пригнічення хемотаксису нейтрофілів,
продукції кисневих радикалів [263], функціональної активності [260], а також,
було виявлено збільшення іNOS і рівня нітритів у кістковому мозку в 92 % хворих
мієлодиспластичним синдромом [261, 263], що