Вы здесь

Еколого-економічні аспекти економічного обороту землі в Україні

Автор: 
Паламарчук Лариса Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001626
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО ОБОРОТУ
ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

2.1. Наукові аспекти економічного обороту землі в Україні

Поняття економічного обороту землі в науці нове. Започатковане воно вперше дисертантом [134]. Обґрунтування цього поняття базується на тому, що в умовах ринкової економіки, яка в нашій країні прийшла на заміну командно-адміністративній, земля набула ознак товару, має ціну, купується і продається, користування нею платне, всі операції з землею здійснюються з врахуванням її вартості. Отже, земля в нових умовах господарювання стала товаром. А товар - це економічна категорія. Тому використовуване раніше поняття "обіг землі" наразі не відповідає сутності цього процесу. В дійсності здійснюється оборот товарної цінності, а в узагальненому розумінні це є процес економічного обороту землі з властивими йому економічними ознаками.
Тепер, на погляд дисертанта, обіг землі доцільно іменувати економічним оборотом, так, як обертається земля не лише як природний об'єкт чи засіб виробництва, а як економічна субстанція, яка має визначену вартість - нормативну, експертну та ринкову, слугує наповненню бюджетів всіх рівнів грошовими коштами, громадяни від операцій по обороту землі отримують відповідний економічний зиск, вартість землі переходить від одного суб'єкта власності до іншого.
Дисертант вважає, що економічний оборот землі - це процес перерозподілу земельної власності на засадах товарно-грошових та правових відносин.
В економічному розумінні земля в обороті має такі ознаки:
- природний об'єкт в певному екологічному стані;
- територія;
- засіб виробництва;
- товарна цінність;
- об'єкт з певною правовою визначеністю;
- товар правової форми власності - державної, комунальної, приватної;
- категорія землі за призначенням - сільськогосподарським і несільськогосподарським.
На практиці економічний оборот землі здійснюється:
- між різними власниками землі. При цьому змінюється або не змінюється форма власності на землю;
- між суб'єктами господарювання, землекористувачами. При цьому змінюється або не змінюється цільове призначення землі;
- між різними адміністративними одиницями. При цьому може змінюватись або не змінюватись форма власності на землю, належність суб'єкту господарювання, цільове призначення земельних ділянок;
- між різними категоріями земель. При цьому змінюється цільове призначення використання земельних ділянок;
- між різними державами. При цьому змінюється власник землі та кордони держави.
Економічний оборот землі забезпечують:
- ринкові операції - купівля-продаж землі та прав оренди на неї, оренда, застава та міна землі;
- позаринкові (цивільно-правові) операції - дарування, передача у спадщину, передача частки землі із спільного майна подружжя, відведення землі для відповідних потреб.
Процес економічного обороту землі вимагає наукового обґрунтування, визначення принципів та підходів до побудови його наукової системи, її цілей та функцій.
До принципів та підходів до побудови системи економічного обороту землі дисертант передусім відносить такі:
- реалізація попиту і пропозиції власників земельних ділянок по здійсненню певних операцій з землею на засадах товарно грошових відносин;
- повноваження - тобто право здійснювати операції з землею мають визначені законодавчо органи державної влади, самоврядування, нотаріату;
- правонаступності - тобто вільного вирішення власником земельної ділянки передачі її в користування іншій юридичній чи фізичній особі;
- обґрунтування права на здійснення операції з землею - тобто офіційне, документально оформлене право суб'єкта на власність, підтвердження відсутності обмежень на здійснення певної операції з землею;
- нотаріального посвідчення - тобто оформлення операції з землею в державного чи приватного нотаріуса, уповноваженого здійснювати ці дійства;
- цивільно-правового оформлення операцій з землею шляхом укладання договорів, угод, складання свідоцтв та ін.;
- платності - всі операції з землею здійснюються на платних умовах, на засадах встановлених державою чи домовленості суб'єктів обороту;
- вільного волевиявлення - тобто взаємної згоди двох сторін, які беруть участь у здійсненні операції з землею;
- правового поля, законодавчо визначених правових норм, що регламентують здійснення операцій з землею;
- землевпорядної підготовки - тобто здійсненню операцій з землею передує розробка встановленої землевпорядної документації;
- еколого - економічний, який передбачає, що придбана земля має використовуватися на принципах сталого землекористування, забезпечення екологічності використання землі не повинно ставати на шляху її ефективного використання;
- інформаційної забезпеченості учасників ринку землі про його умови;
- прозорості, який передбачає здійснення актів купівлі-продажу земельних ділянок на відкритих для юридичних та фізичних осіб торгах землею;
- конкурентності, який передбачає участь у торгах земельними ділянками кількох зацікавлених суб'єктів у їх придбанні;
- фіксування - реєстрації операцій з земельними ділянками та кадастрових даних про них в державних органах;
- економіко - правовий, що означає зміну правового статусу земельної ділянки в результаті акту з нею;
- відповідності ідеологічній основі держави, її економічній системі;
- єдиного ринкового середовища, в якому мають функціонувати всі фактори виробництва, в тому числі і земля;
- інфраструктурного забезпечення економічного обороту землі різними інституціями з законодавчо визначеними правами і обов'язками.
Система економічного обороту землі покликана забезпечити досягнення таких цілей:
- втілення в життя земельної політики держави;
- задоволення потреб населення у здійсненні з землею операцій купівлі-продажу, оренди, застави, міни, передачі в спадок, даруванн