Вы здесь

Структурно-функціональні особливості жовчного міхура в нормі та їхні зміни при хронічному холециститі: вікові та статеві аспекти

Автор: 
Шамрай Наталія Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001757
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Матеріали дослідження

Поставлені завдання реалізовано в експериментах на морських свинках та комплексним морфологічним дослідженням жовчних міхурів, видалених при хронічних холециститах, у осіб різного віку чоловічої та жіночої статі.
Використано 122 морських свинки, які були розділені на 8 груп. 1-а група включала 15 практично здорових самців віком 8 місяців з масою тіла (614,0 ? 6,0) г, 2-а група - 15 інтактних самок морських свинок аналогічного віку масою (605,0 ? 7,0) г, 3-я та 4-а групи - експериментальні тварини (самці та самки) віком 32 місяці. Кожна з цих груп складалася з 15 особин масою (820,0 ? 7,5) г та (845,0 ? 8,0) г відповідно. Тварини, у яких моделювали хронічний холецистит, були поділені на 4 групи (5, 6, 7, 8-му). 5-а - 6-а групи - морські свинки - самці та самки віком 8 місяців з хронічним холециститом (по 15 тварин у кожній групі). 7-а - 8-а групи включали по 16 особин (самці та самки) віком 32 місяці з аналогічною патологією (табл. 2.1). Тварини утримувалися в одному приміщенні при постійній температурі (19 - 23 °С) на стандартному раціоні віварію з дотриманням вимог Стразбурзької конвенції (1985) "Про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та наукових робіт".
Таблиця 2.1
Перелік груп досліджуваних тварин
Група спостереженьКількість тварин12інтактні самці віком 8 місяців15інтактні самки віком 8 місяців15інтактні самці віком 32 місяці15інтактні самки віком 32 місяці15
Продовження таблиці 2.1
12самці віком 8 місяців з експериментальним холециститом15самки віком 8 місяців з експериментальним холециститом15самці віком 32 місяці з експериментальним холециститом16самки віком 32 місяці з експериментальним холециститом16Всього:122
Комплексними морфологічними методами вивчено 25 жовчних міхурів практично здорових людей. З них - 6 у чоловіків та 7 - у жінок віком від 30 до 50 років та 5 і 7 непошкоджених вказаних органів чоловіків та жінок віком 60 - 77 років, які загинули внаслідок травм (табл. 2.2). Людей поділяли на вікові групи згідно класифікації, прийнятої на VII конференції по проблемам вікової морфології, фізіології та біохімії [150].
Таблиця 2.2
Перелік груп непошкоджених жовчних міхурів, використаних в досліді
Група спостережень
Кількість жовчних міхурів
зрілий вік
(30 - 50 років)похилий та старечий вік
(60 - 77 років)чоловікижінкичоловікижінки67571312Всього
Досліджено також 41 жовчний міхур людей. Ці органи були видалені під час операцій з приводу хронічного калькульозного холециститу. Одну групу склали 6 жовчних міхурі чоловіків зрілого віку (30 - 50 р.) з хронічним калькульозним холециститом. У жінок до цієї групи ввійшли 18 жовчних міхурів, видалених при аналогічній патології. Інша досліджувана група нараховувала 5 та 12 жовчних міхурів, видалених у чоловіків і жінок похилого та старечого віку (60 - 77 р.) з хронічним калькульозним холециститом (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Перелік груп жовчних міхурів з хронічним калькульозним холециститом, використаних в досліді
Група спостережень
Кількість жовчних міхурів
зрілий вік
(30 - 50 років)похилий та старечий вік
(60 - 77 років)чоловікижінкичоловікижінки6185122417Всього
Вказані органи забиралися для гістологічного, морфологічного, гістохімічного та імунофлюоресцентного досліджень.
2.2. Методи дослідження

Хронічний холецистит у експериментальних тварин моделювали за способом М.С. Скрипнікова та співавт. (1991) в модифікації М.С. Гнатюка та Н.В. Шамрай (2001) [151, 152]. Морських свинок виводили з досліду на 45 день експерименту. Евтаназію тварин здійснювали швидкою декапітацією в умовах тіопентал-натрієвого наркозу.
Для оцінки стану місцевого імунітету жовчного міхура вивчали активність функціонування плазматичних клітин-продуцентів з імуноглобулі-нами A, M та G за допомогою методу імунофлюоресценції [153, 154, 155, 156]. Мікротомні зрізи жовчного міхура оброблялися моноспецифічними антисироватками проти IgA, IgM та IgG, кон'югованими з ізоціанатом флюоресцеїна, застосовуючи прямий метод Кунса з відповідними контролями [77]. Зрізи вивчалися при допомозі люмінісцентного мікроскопа "Люмам Р-8". В люмінісцентному світлі підраховувалися плазматичні клітини, що давали специфічне світіння на 1 мм 2 слизової оболонки. Визначення SIgA в слизовій оболонці проводилося методом радіальної імунодифузії в агарі з допомогою специфічної сироватки проти SIgA [157].
На даний час в медико - біологічних дослідженнях все ширше використовуються кількісні методи, які дозволяють отримати найбільш адекватні та високоінформативні дані про структуру і функції досліджуваних органів, особливості їхніх перетворень в різних умовах функціонування організму, що виникають при змінах його внутрішнього та зовнішнього середовищ.
Морфометричні методи не тільки розширюють можливості дослідника: об'єктивізують отримані результати, але й дозволяють глибше розкрити закономірності, що лежать в основі уражень досліджуваних структур та їхніх компенсаторних перетворень [158, 159, 160, 104].
Слід вказати, що, не дивлячись на значні успіхи сучасної гастроентерології, деякі питання патоморфогенезу хронічних уражень жовчного міхура не ясні і є предметом чисельних дискусій та досліджень [161, 162, 163, 103, 164, 165, 166]. Виходячи з цього завданням даного дослідження було морфометричне вивчення стінки і судинного русла жовчного міхура в нормі та при хронічному холециститі у людей різного віку і статі, а також у експериментальних тварин аналогічних груп.
Для морфологічного дослідження вирізані шматочки жовчного міхура фіксувалися в 10 % нейтральному формаліні, рідинах Карнуа, Ценкера і після відповідного проведення заливалися в парафін. Мікротомні зрізи фарбували гематоксиліном та еозином, за ван-Гізон, Малорі, Вейгертом.