Вы здесь

Економіко-математичне моделювання вибору варіанта функціонування фірми в умовах перехідного періоду економіки

Автор: 
Кривда Олена Віталіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001944
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМИ
2.1. Критерій функціонування фірми
Процес функціонування фірми являє собою комплекс дій по використанню
можливостей ринку та власного потенціалу в умовах невизначеності зовнішнього та
внутрішнього середовища. Одним з можливих підходів до рішення цієї проблеми є
розробка головних напрямків функціонування фірми.
Головною задачею є глибоке дослідження факторів, які впливають на діяльність
фірми, визначають мету функціонування та забезпечують підприємницьку діяльність
за умов урахування можливих ризиків.
Основна концепція, мета та задачі з урахуванням перспектив та їх довгострокових
оцінок забезпечують можливість підтримки визначеного конкретного статусу фірми
на якомусь можливому періоді часу. Але стабільність функціонування фірми
залежить від багатьох факторів, які впливають на неї. Неврахування цього
аспекту призводить до того, що фірма може стати неефективною, тобто вона буде
мати перевищення витрат в порівнянні з доходами. Фактори, пов’язані з
діяльністю фірми, можуть здійснювати різний негативний вплив, що призводить до
краху. Загальний вектор впливу цих факторів може бути непередбачуваним, тому не
завжди можна простежити первісну причину виникнення нестабільності
функціонування фірми [56].
Тому необхідно провести аналіз та оцінку зовнішніх та внутрішніх факторів з
метою обґрунтування прийняття управлінського рішення по вибору варіанта
функціонування фірми в умовах конкуренції (рис. 2.1).
З цією метою повинен бути проведений аналіз мікро та макросередовища фірми
[57].
Рис.2.1. Схема аналізу та оцінки мікро та макросередовища функціонування фірми
Зовнішнє середовище ніколи не буває стабільним. Тому фірма перш за все повинна
ураховувати економічні фактори, а також соціальні, юридичні, технологічні та
політичні фактори, які утворюють зовнішнє середовище.
За функціональною ознакою зовнішнє середовище підрозділяється на соціальне,
економічне, політичне та технологічне середовище. Всі складові частини
зовнішнього середовища мають значний вплив на процес функціонування фірми,
взаємообумовлені між собою і не можна той чи інший фактор віднести тільки до
соціального чи технологічного середовища. Такі фактори, як стан інвестиційних
можливостей фірми, які визначають технологічне та соціальне середовище;
інфляційні процеси, які можна віднести до політичного, економічного та
соціального середовищ; стан банківської та фінансової систем, які визначаються
політичним та економічним середовищами.
Таким чином, необхідно розглядати макросередовище, яке об’єднує всі зовнішні
фактори, що негативно впливають на процес функціонування фірми і сприяють
погіршенню її економічних показників.
Внутрішнє середовище фірми - це таке середовище, в якому приймаються конкретні
рішення по здійсненню підприємницької діяльності. Вивчення ринкових можливостей
(маркетинг) є особливим видом діяльності фірми, яка спрямована на виявлення та
задоволення ринкових потреб в продукції, що виробляється [58].
В орієнтованих на ринок виробничих структурах маркетинг забезпечує інтеграцію
усіх внутрішніх функціональних структур для прийняття ринково-орієнтованих
рішень.
Вивчення попиту на продукцію фірми означає розвиток на конкретному ринку
продукту, який являє собою найбільш важливий фактор для життєздатності фірми в
довгостроковому періоді.
Вивчення виробничої функції фірми спрямовано на доведення продукції до
споживачів. Оцінка економічного середовища фірми дає можливість простежити за
грошовими аспектами бізнесу.
Таким чином, внутрішнє середовище є спектром деяких обмежень та можливостей.
Необхідність розширити діяльність фірми спирається на фінансові обмеження та
ресурсні можливості.
Попит споживачів як частина зовнішнього середовища впливає на можливості фірми
по досягненню необхідних значень обсягів прибутку та продажів. Введення нових
технологій для маркетингових цілей можуть бути обмежені ресурсами, а також
можуть бути створені умови для зміни ринкової позиції фірми.
Отже, мікросередовище фірми впливає на розробку рішення з діяльності фірми в
умовах впливу на неї факторів цього середовища.
В результаті аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ можна
встановити функцію цілі функціонування фірми в залежності від діючих на неї
факторів, які, як правило, знижують основні економічні показники діяльності
фірми.
Кінцевим фінансовим результатом діяльності фірми є прибуток або збиток, який
визначає співвідношення її доходів та витрат. Більшість відомостей про джерела
цих доходів та їх використання, ділові зв’язки, місця закупівлі сировини та
товарів, ціни майбутніх прибутків, методи управління фінансами, маркетингом та
виробництвом складають комерційну таємницю. Бухгалтерські та фінансові
документи відкриті лише для фінансових та податкових служб, а також аудиторів,
які відповідають за розголошення інформації перед законом. В той же час не
можуть бути тємницею установчі та реєстраційні документи,
фінансово-господарська звітність, відомості про платоспроможність, чисельність,
оплата та умови праці робітників, сплата податків, забруднення навколишнього
середовища тощо.
Загальний доход (виручка) фірми включає:
­ доход від реалізації продукції по діючих цінах, який визначається фірмою і
обґрунтовується умовами господарювання по мірі сплати продукції;
­ виручка від реалізації основних активів та іншого майна;
­ доходи від операцій, які безпосередньо не пов’язані з виробництвом і
реалізацією продукції: від часткової участі в діяльності інших підприємств чи
фірм; від здачі майна в оренду; від дооцінки виробничих запасів і готової
продукції; дивіденди по акціях,