Вы здесь

Інтегральна підготовка баскетболістів 17-19 років при переході до команди Суперліги

Автор: 
Мітова Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002555
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження
Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи і методики:
2. Аналіз і узагальнення літературних джерел.
3. Педагогічні спостереження за змагальною діяльністю баскетболістів.
4. Соціологічне дослідження-опитування.
5. Педагогічне тестування.
6. Психологічне тестування.
7. Педагогічний експеримент.
8. Методи математичної статистики.
Аналіз і узагальнення літературних джерел
Підготовка баскетболістів на етапі переходу в команди високого класу є, насамперед, педагогічним процесом, тому вона підпорядковується специфічним вимогам її організації. Ці вимоги формують в загальному виді теорія і методика фізичного виховання, що і визначило необхідність вивчення науково-методичної літератури з проблеми підготовки баскетболістів на етапі переходу в команди високого класу.
Аналіз літератури з психології дає можливість розглянути значення психологічної підготовки баскетболістів на даному етапі спортивного удосконалення й ефективність процесу адаптації з погляду компонентів психологічного чинника. Весь масив літературних джерел дозволив нам сформулювати гіпотезу і завдання дослідження.
Для організації дослідження необхідно було вивчити літературу з питань методології проведення наукового дослідження: збору й інтерпретації даних літератури і практики, формулювання робочої гіпотези і завдань дослідження, проведення педагогічних спостережень, бесід, анкетування, педагогічного експерименту.
Отримані дані оброблені сучасними методами математичної статистики - тільки за таких умов можлива їхня наукова інтепретація. Вивчення літератури з математичної статистики в педагогічних дослідженнях дозволило нам вибрати адекватні методи опрацювання отриманих результатів і визначити їхню достовірність.
Методика педагогічних спостережень
Педагогічні спостереження були спрямовані на одержання інформації про рівень технічної, фізичної і психологічної підготовленості баскетболістів в умовах змагальної діяльності в командах високого класу.
Обстеження змагальної діяльності займає особливе місце серед багатьох видів комплексного контролю, оскільки тільки в умовах гострого єдиноборства із суперником повною мірою виявляються як позитивні, так і негативні сторони підготовленості баскетболістів.
Соціологічне дослідження - опитування.
Самооцінка слабких сторін в різних видах підготовленості у баскетболістів 17-19 років на етапі переходу в команди Суперліги визначалася за допомогою опитувача (Додаток А). Опитувач складався з загального питання "З якими труднощами ви зіткнулися при переході в команду майстрів?" 6 підрозділів та запропонованих варіантів відповідей до кожного підрозділу. Баскетболіст повинен був вибрати один чи кілька варіантів відповідей, які відповідали б його рівню підготовленості. Отримані дані дозволили виявити найбільш слабкі сторони підготовленості молодих гравців.
Педагогічне тестування
Оцінка рівня спеціальної фізичної підготовленості проводилася за такою програмою тестування:
1) Оцінка швидкісно-силових якостей: вертикальне вистрибування з положення напівприсяд поштовхом двох ніг. Оцінюється середній результат із трьох спроб (кращий і гірший результати не враховуються). Для виміру висоти стрибка використовується час безопорної фази руху (польоту), що реєструється мілісекундоміром ф-209, сполученим із контактною платформою. Переклад часу польоту (мс) у висоту вистрибування (см) здійснюється за номограмою, розробленою С.Ю. Тюленьковим із співавт. (1990), співробітниками Всеросійського науково-дослідного інституту фізичної культури і вводяться в пам'ять комп'ютера.
2) Оцінка швидкісних можливостей: використовувався метод виміру пробігання коротких відрізків - 6 м і 20 м. Суть його полягає в наступному: спортсмен із високого старту пробігає з максимальною швидкістю 30 м, при цьому реєструється час пробігання 6-метрового відрізка (стартова швидкість) і час пробігання 20-метрового відрізка (дистанційна швидкість). Для виміру тимчасових інтервалів використовується комплекс виміру швидкості бігу, що складається з трьох пар фотодатчиків (світловипромінювачі і світлоприймачі) і мілісекундомір. Показники вводяться в пам'ять комп'ютера [143].
3) Оцінка швидкісної витривалості: тест біг 2 рази по 40 с з інтервалом відпочинку 1 хв. Методика тестування така - спортсмен послідовно, без пауз бігає від однієї лицьової лінії баскетбольного майданчику до іншої, намагаючись перебороти максимальну дистанцію за 40 с. Припинення-повороти для зміни напрямку бігу повинні бути такими, щоб одна нога гравця в момент припинення знаходилося цілком за лицьовою лінією. Виконуються дві спроби з інтервалом 1 хв., фіксується сумарна дистанція, пройдена спортсменом за дві спроби [143].
Оцінка рівня технічної підготовленості проводилася за такою програмою:
1) Оцінка ефективності середніх і дальніх кидків за методикою визначення рівня технічної підготовленості баскетболістів "М-100", розробленої А.И. Вальтіним і А.Д. Леоновим [13, 14].
Організація тестування:
Програма тестування виконується на одній половині баскетбольного майданчика одночасно 2-3 гравцями.
Для одержання об'єктивної інформації про досягнутий рівень технічної майстерності в кидковій підготовці гравців тестова вправа виконувалася в режимі, за інтенсивністю:
1. Змішаному аеробно-анаеробному (середньої рухової активності) - ЧСС на рівні 150-175 уд/хв;
2. Анаеробно-гліколітичному (біляграничної інтенсивності рухових дій) - ЧСС 180-200 уд/хв.
Достатньо об'єктивним показником рухової активності спортсменів може служити ЧСС, визначена за 10 секунд і помножена на 6.
Перед початком тестування у всіх гравців визначається ЧСС у спокої і дані заносяться в протоколи. Потім виконується 5-хвилиний біг, після якого фіксується ЧСС.
Виконавши перший кидок із дистанції 6 метрів