Вы здесь

Тактико-психологічне забезпечення очної ставки.

Автор: 
Лозова Світлана Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002698
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Проблемна ситуація та програма дослідження
Розслідування злочинів – процес дуже складний і копіткий, який потребує від
слідчого не тільки виключного знання правових дисциплін, але й розуміння
особливостей їхнього психологічного супроводження. В арсеналі слідчого є така
слідча дія, як очна ставка, яка поєднує в собі, в неповторному сполученні,
можливості процесуального і психологічного впливу. Слідчі досить часто
використовують очну ставку, але при цьому вважають її неефективною і
застосовують не за призначенням. Ситуація, що склалася, з одного боку,
обумовлена певною складністю і трудомісткістю при підготовці і проведенні даної
слідчої дії. З іншого боку, недостатністю знань і вмінь слідчого стосовно очної
ставки.
На наш погляд, такий стан зумовлений специфікою процесу навчання, яке в
більшому ступені є теоретичним. У курсантів немає можливості застосувати
отримані теоретичні знання до моменту проходження практики. Під час проходження
виробничої практики на місцях курсантам не завжди вдається бути присутніми при
провадженні всіх слідчих дій. У результаті молодий спеціаліст, приходячи на
роботу в практичні органи, необґрунтовано звужує спектр тактико-психологічних
прийомів впливу через відсутність їх застосування в особистому досвіді,
невміння їх застосовувати на практиці. Безліч дій проваджується методом спроб і
помилок.
При організації нашого дослідження ми виходили з того, що:
* ефективність очної ставки підвищується в умовах відповідності провадження
слідчої дії певним параметрам. Це, в свою чергу, запобігає виникненню
тактико-психологічних помилок і, відповідно, потребує від слідчого володіння
певними психологічними вміннями і навичками.
* засвоєння відповідних вмінь і навичок більш ефективно при використанні
методів активного соціально-психологічного навчання (тренінгу).
Для досягнення мети ми провели дослідження, що має декілька напрямків:
* оцінка рівня підготовки слідчих до провадження очної ставки;
* з’ясування параметрів тактико-психологічного забезпечення ефективної очної
ставки;
* виявлення типових тактико-психологічних помилок при провадженні очної ставки;
* оцінка результатів проведення тренінгу “Професійна комунікація слідчого (на
прикладі очної ставки)”.
Проведення психологічних досліджень в умовах правоохоронної діяльності виявило
цілу низку особливостей:
* зважаючи на специфіку дослідження (вивчається слідча дія – очна ставка)
респондентами могли бути лише слідчі, що утруднювало формування вибірки;
* слідчі, рідко погоджувалися на присутність дослідника при проведенні слідчої
дії (в якості спостерігача). Особливе занепокоєння слідчих викликав факт
застосування аудіо і відеоапаратури. Це пояснюється низкою обставин: по-перше,
таємницею слідства, по-друге, побоюванням слідчих щодо використання зібраних
дослідником матеріалів супроти них, по-третє, негативним впливом, в деяких
випадках, сторонньої особи на хід слідчої дії (погіршення її результату);
* при проведенні анкетування, інтерв’ювання, і, особливо, включеного
спостереження, з боку респондентів відчувалася сторожкість, побоювання. Слідчі
досить часто відмовлялися від участі в дослідженні, виявляли недовіру до його
результатів, відчувалося побоювання щодо наслідків такого співробітництва.
Наше дослідження було розподілено на послідовні етапи, кожний з яких
присвячувався вирішенню конкретної частини загальної задачі і ставав базою для
подальших досліджень.
Пошуковий етап (1998-2000 рр.). Була визначена наукова проблема, її стан.
Окреслені підходи щодо її вирішення, розроблені початкові принципи та методики
дослідження, сформульована робоча гіпотеза.
Дослідницький етап (2001-2002 рр.), включав в себе підбір методик та
дослідження питань, що постають у дисертаційній роботі. Результати цього етапу
дозволили розкрити основні тактико-психологічні детермінанти, що пов’язані з
наявним рівнем підготовки слідчих до проведення очної ставки і параметрами її
забезпечення, які впливають на ефективність проведення слідчої дії.
Теоретико-узагальнюючий етап – (2003-2004 рр.), у межах якого проводився
концептуальний аналіз, систематизація та узагальнення основних результатів,
визначались подальші перспективи дослідження.
Під час пошукового етапу нами було проаналізовано велику кількість літературних
джерел щодо наявного рівня тактико-психологічного забезпечення очної ставки,
який виявився недостатнім. Це дозволило нам сформулювати мету та завдання
дослідження.
На дослідницькому етапі для виявлення психологічних параметрів ефективності
очної ставки нами проводилося включене спостереження, контент-аналіз
кримінальних справ, анкетування, інтерв’ювання, психологічне тестування.
Включене спостереження:
* по-перше, це самостійне проведення очних ставок (10 очних ставок);
* по-друге, спостереження під час проведення очної ставки разом із іншими
слідчими (30 очних ставок).
Після цього, для отримання інформації щодо якомога більшої кількості очних
ставок, порядку їх проведення і аналізу типових помилок слідчих, їх впливу на
подальший хід розслідування кримінальної справи, нами проводився контент-аналіз
кримінальних справ.
Всього нами була проаналізована 201 кримінальна справа. З цією метою було
вивчено понад 100 справ різних категорій, розглянутих Харківським обласним
судом на протязі 1996-98 рр., за якими було проведено 232 очні ставки і 101
справа, розглянута Харківським обласним судом на протязі 1998-2000 рр., за
якими було проведено 260 очних ставок. Всього нами проаналізовано 492 очні
ставки за матеріалами кримінальних справ. Характер вивчених справ був
зумовлений їхньою спільно