Вы здесь

Моделювання процесів реінжинірингу та реструктуризації менеджменту інформаційної фірми

Автор: 
Пахомов Олексій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002798
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
2.1. Моделювання процесу реструктуризації менеджменту фірми
Реструктуризація організаційної структури менеджменту направлена на адаптацію до змінних умов ринку з метою підвищення ефективності роботи інформаційної фірми.
Ефективність функціонування фірми оцінюється показниками W=(Wi), i = (1,K), де K - це множина показників оцінки ефективності функціонування.
З метою підвищення ефективності функціонування фірми (або підтримки її на належному рівні) необхідно дослідити залежність функції W від значень параметрів і характеристик, які її визначають.
Загальна схема взаємозв'язків і функціонування фірми представлена на рис. 2.1. На схемі в просторі функціонування визначаються три складові частини: зовнішнє середовище, менеджмент, виробнича система. Розглянемо ці частини детальніше.
Під зовнішнім середовищем розуміємо сукупність систем із якими взаємодіє підприємство, в процесі виробничої діяльності.
По-перше, це ринок, точніше ті частини ринку, із якими взаємодіє підприємство: ринок капіталу, ринок праці, ринок сировинних ресурсів, ринок збуту готової продукції фірми. Взаємодія з цими ринками здійснюється за допомогою системи маркетингу.
Друга, не менш важлива складова зовнішнього середовища, охоплює податкові органи та інші фіскальні служби, вищі органи управління, яким підпорядковується фірма (концерн, міністерство, холдинг); орендаторів, з якими фірми знаходиться у певних стосунках.

Рис. 2.1. Схема взаємозв'язків і функціонування інформаційної фірми
Третя складова зовнішнього середовища визначається характеристиками, що обумовлюють причини, які впливають на підприємство в зв'язку з можливістю форс-мажорних обставин.
Основним призначенням виробничої системи інформаційної фірми є розробка, впровадження та після продажна підтримка інформаційного продукту. Основними характеристиками виробничої системи є: загальна кількість продуктів, що поставляються фірмою на ринок; обсяг попиту на кожний продукт; ціна одиниці продукції; витрати ресурсів на виробництво продукції; параметри ризику.
Виробнича система включає в себе: технологічні приміщення й обладнання, персонал, в тому числі науково-технічний персонал, інструментальне забезпечення. Можливості та рівень виробничої системи залежать від наявності засобів та предметів праці, а також фінансових ресурсів фірми. Характеристики виробничої системи визначають можливості щодо обсягу випуску продукції та її собівартість.
Основною функцією менеджменту є управління виробничо-господарською діяльністю об'єкта, його зв'язками та відносинами з іншими об'єктами. Управління забезпечує досягнення поставлених перед фірмою відповідних цілей шляхом вироблення (при необхідності) управлінських взаємодій на об'єкт управління з метою досягнення поставлених цілей.
Для виконання функцій управління у складі менеджменту потрібно організувати відповідні підрозділи, які повинні бути забезпечені кадрами, а також мати в своєму розпорядженні необхідні ресурси, в тому числі й резервні.
Визначення номенклатури та обсягів випуску продукції є найважливішою задачею менеджменту, обгрунтоване рішення якої дозволяє максимізувати стабільний прибуток фірми, розширити або укріпити її присутність на ринку, а також забезпечити розвиток фірми.
У той же час ця задача повинна вирішуватися з врахуванням ризику невизначеності ринку (попит на продукцію фірми, активність конкурентів, новації в галузі науки й технології, тощо). Найбільш істотною тут є небезпека як недовиробництва, так і перевиробництва продукції, а також правильність вибраної номенклатури продукції, що планується до випуску в конкретному плановому періоді. Ці задачі вирішуються, в основному, підсистемами планування, фінансового забезпечення та маркетингу і знаходяться в полі особливої уваги вищих менеджерів фірми.
Досвід показує [129], що вирішення визначеної проблеми суттєво спрощується при переході на процесну організацію управління фірмою, яка спрямована на удосконалення повноти реалізації функцій управління, підвищення ефективності менеджменту за рахунок поліпшення обслуговування споживачів, зниження витрат на функціонування менеджменту.
Для цих цілей необхідно виконати реструктуризацію менеджменту фірми. Розглянемо причини необхідності проведення реструктуризації.
Реінжиніринг бізнес-процесів, що планується до проведення на фірмі означає, що управління буде здійснюватися у вигляді виконання сукупності управлінських (допоміжних) бізнес-процесів, тобто повинна бути побудована модель функціонування фірми, що базується на процесній структурі менеджменту.
Побудова процесної структури вимагає проведення наступних операцій в плані реструктуризації [84,129]:
оновлення переліку підрозділів в складі менеджменту;
зменшення чисельності, особливо в складі вищих менеджерів фірми;
побудова нової структури менеджменту і формування складу бізнес-процесів, що виконуються в кожному підрозділі.
При переході до процесної структури склад і структура менеджменту повністю оновлюються. До складу підрозділів менеджменту повинні бути включені виконавці всіх бізнес-процесів, що входять в менеджмент. Сам по собі факт впровадження процесної структури орієнтує склад виконавців бізнес-процесів на тісний контакт з споживачами, що є засобом та способом зміцнення прямих і зворотних зв'язків виконавець-споживач.
При реструктуризації і побудові нової структури, при створенні якої враховуються принципи А.Файоля [70] виникають необхідність виконати наступні перетворення:
1. Встановлення відповідності організаційної структури менеджменту
(ОСМ) та дерева цілей, і ОСМ та переліку бізнес-процесів менеджменту (принципи А.Файол