Вы здесь

Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом

Автор: 
Катаєва Євгенія Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U003185
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УЧБОВИМ ПРОЦЕСОМ

2.1. Елементи інформаційного середовища вищих закладів освіти

Задачі створення технічних, організаційно-технічних та технологічних систем відзначаються великою складністю. У більшості випадків відсутні аналітичні методи їх дослідження, що не дозволяє знаходити рішення в повному обсязі [60]. Практичною основою розв'язування цих задач залишається системний підхід та методи моделювання. Концентрованим виразом такого підходу є системні моделі. Системна модель становить складну багаторівневу структуру, кожний рівень якої є визначеним етапом зображення системи, вираженим та зафіксованим мовою даного рівня. До таких рівнів належать: рівень цілей, задач (методів), алгоритмів (технологій), організаційно-технічних засобів та процесів, що відбуваються [61, с.22].
Кожний вищий заклад освіти, є досить складною організаційно-технічною системою, що досягає в процесі свого функціонування двох цілей діяльності:
1) підготовку висококваліфікованих спеціалістів:
2) забезпечення життєдіяльності системи в процесі досягнення першої із
цілей.
Інтегрована система управління ВЗО направлена на отримання, обробку та використання інформації для досягнення цих цілей. Тому в цій інтегрованій системі можна виділити дві складові:
1. Система управління навчанням (процесно-орієнтована). Забезпечує досягнення цілей підготовки спеціалістів.
2. Система управління ВЗО (орієнтована на організацію). Забезпечує діяльність ВЗО як організаційно-технічної системи.

Будемо вважати, що вся необхідна для системи управління ВЗО інформація входить до інформаційного середовища ВЗО.
Визначення 2.1. Під інформаційним середовищем ВЗО будемо розуміти сукупність інформаційних об'єктів (ІО) та інформаційних функцій (ІФ), необхідних для досягнення цілей діяльності ВЗО.
В подальшому інформаційне середовище ВЗО будемо розглядати як

де - множина інформаційних об'єктів інформаційного середовища ВЗО; - множина інформаційних функцій інформаційного середовища ВЗО.
Визначення 2.2. Інформаційний об'єкт інформаційного середовища ВЗО - цілісний набір даних чи знань, який сприймається як закінчений інформаційний продукт чи ресурс системи управління ВЗО.
Системний підхід до опису предметної області грунтується на розбитті множини інформаційних об'єктів на групи, які надалі будемо називати типами об'єктів. Необхідність такого розбиття викликана тим, що різні "примірники" об'єктів з однаковими властивостями мають однаковий вияв в предметній області (до них застосовуються одні і ті ж правила описів, у них один і той же тип впливів на інші об'єкти). Подібне структурування предметної області значно спрощує задачу побудови її математичної моделі. Кожний інформаційний об'єкт можна описати формальною трійкою:

,де- інформаційний об'єкт;- тип інформаційного об'єкта;- множина параметрів інформаційного об'єкта;- інформаційне наповнення параметрів інформаційного об'єкта.
Визначення 2.3. Тип інформаційного об'єкта - опис структури інформаційного об'єкта (структури інформації, яка міститься в інформаційному об'єкті).
Визначення 2.4. Під параметрами інформаційного об'єкта () будемо розуміти складові інформаційного об'єкта, формування значення кожної з яких може виконуватись незалежно.
Визначення 2.5. Наповнення інформаційного об'єкта () - множина даних чи знань, яка відповідає значенням параметрів інформаційного об'єкта (є означенням параметрів інформаційного об'єкта).
Між ІО інформаційного середовища ВЗО існують певні зв'язки, які надалі будемо називати інформаційними функціями.
Визначення 2.6. Під інформаційною функцією будемо розуміти реалізовані в процесах інформаційної взаємодії відношення між інформаційними об'єктами.
Кожна інформаційна функція може бути описана формальною двійкою:

де
- інформаційна функція;
- тип інформаційної функції;
- технологія реалізації інформаційної функції. Кожна інформаційна функція представляє собою інформаційний процесор по перетворенню даних і знань (які належать параметрам одних ІО) в параметри іншого ІО. По суті інформаційна функція інформаційного середовища ВЗО - сукупність процесів формування інформаційних об'єктів.

.
Конкретне наповнення функції (конкретні дії) залежить від конкретних інформаційних об'єктів, які використовуються в ній. Але визначення дій щодо реалізації інформаційних функцій буде типовим для однакових типів інформаційних об'єктів. Тому, за аналогією з фреймами є сенс визначити інформаційні функції-прототипи (як загальне представлення дій щодо переробки даних і знань) - підмножини функцій одного типу і інформаційні функції-екземпляри (процеси переробки даних і знань, які представлені заданими параметрами сформованих інформаційних об'єктів - наприклад, навчальним планом конкретної спеціальності) - конкретна функція, що входить до функції-прототипу:

- інформаційна функція-прототип, якщо таких що .

Тоді - інформаційна функція-екземпляр.
Для розв'язання поставленої в дисертаційній роботі наукової задачі необхідно:
1.Визначитися із структурою та наповненням інформаційного середовища ВЗО.
2.Розробити ефективну технологію формування значень інформаційного середовища ВЗО в процесі автоматизованого навчання і контролю знань студентів.
Для цього розглянемо більш детально структуру інформаційного середовища ВЗО.

2.2. Інформаційні об'єкти і функції в управлінні учбовим процесом

В інформаційному середовищі ВЗО, відповідно до цілей діяльності, можна виділити інформаційне середовище системи управління навчанням та інформаційне середовище системи управління ВЗО. Оскільки система управління ВЗО являє собою сукупність інформаційних о