Вы здесь

Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови).

Автор: 
Рейпольська Ольга Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003203
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. Організаційно-педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновікових групах дошкільного навчального закладу81 - 164 2.1. Характеристика готовності дітей до вивчення іноземної мови (констатуючий етап)81 - 116 2.2. Методика експериментального навчання дітей 4 - х - 6 - ти років англійської мови (формуючий етап) 116 - 152 2.3. Ефективність експериментальної методики навчання дітей іноземної мови (контрольний етап)152 - 163 Висновки до розділу 2163 - 164 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ165 - 168СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛДОДАТКИ
ВСТУП
Одним із найважливіших завдань реформування освіти, визначених Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття), є формування освіченої, творчої особистості. Зважаючи на це, у загальноосвітніх навчальних закладах великого значення надається вивченню іноземних мов. У "Національній доктрині розвитку освіти" наголошується, що "... у державі створюється система безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опанувати рідну (національну) і практично володіти хоча б однією іноземною мовою". Це, у свою чергу, передбачає комплексне розв'язання проблем розвитку дітей, що охоплює і навчання дітей дошкільного віку іноземної мови. Нині це особливо актуально, оскільки вивчення іноземної мови в загальноосвітніх середніх школах України (починаючи з 1993 - 1994 навчального року) запроваджено з першого класу.
За таких обставин виникла потреба у вивченні проблеми раннього оволодіння дітьми дошкільного віку іноземною мовою. Крім того, це зумовлено і тенденціями її впровадження в практику дошкільних навчальних закладів, а також недостатньою розробкою у вітчизняній педагогічній науці питань змісту та педагогічних умов організації навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, зокрема англійської.
Останнім часом проблемі навчання іноземної мови дітей дошкільного віку приділяли увагу Л. Артемова, Б. Бенедиктов, А. Богуш, Г. Бражникова, О. Вєтохов, Т. Вороніна, І. Вронська, О. Глухарева, О. Дмитрієва, І. Зимня, О. Коломинова, О. Леонтьєв, З. Нікітенко, О. Негнівицька, В. Плахотник, А. Поніматко, Т. Полонська, С. Роман, Н. Скляренко, В. Співаковський, Р. Юдашкова та ін. Більшість авторів доводять, що навчання іноземної мови дітей доцільно розпочинати з 5 - 6 - річного віку. Слід зазначити, що, як правило, експериментальна робота проводилась у групах з дітьми одного віку.
Спілкування дітей різного віку в процесі спільної діяльності та його вплив на їхній загальний розвиток досліджували Т. Маркова, В. Нечаєва, Л. Пеньєвська та ін.; ефективність впливу педагога на дошкільників за допомогою старших дітей вивчали А. Давидчук, І. Дьоміна та ін.; О. Тихєєва, О. Соловйова з'ясували переваги різновікового складу дошкільної групи над одновіковою в розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку. Теорію мовленнєвої діяльності розробляли такі вчені, як А. Богуш, Л. Виготський, І. Зимня, О. Леонтьєв, Т. Рябова та ін.
Проте специфіка навчання дітей дошкільного віку іноземної мови в різновікових групах у цих дослідженнях не розглядалася, у той час як педагогічний досвід свідчить, що в різновікових групах створюються ефективні умови для мовленнєвого розвитку дошкільників. Це відбувається насамперед завдяки тому, що в таких групах є можливість взаємного навчання.
Психолого-педагогічні дані [7; 11; 13; 28; 49; 50] свідчать про важливість навчання дітей іноземної мови. Проте аналіз наукових джерел виявляє, що з урахуванням виховних і навчальних вимог це питання вивчено недостатньо.
Нині в багатьох дошкільних навчальних закладах створюються групи з навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, як правило, старшого дошкільного віку. Щоб забезпечити наступність у загальній системі мовної освіти, треба докладно вивчити проблему навчання як рідної, так і англійської мови дітей саме дошкільного віку.
На основі аналізу відповідної психолого-педагогічної літератури виявлено певні суперечності між:
* розумінням перспективності раннього навчання дітей дошкільного віку іноземної мови та відсутністю єдиного науково обґрунтованого підходу щодо визначення періоду початку такого навчання;
* теоретичним обґрунтуванням принципів, підходів до навчання іноземної мови та відсутністю оптимальних його технологій;
* наявністю кількох авторських програм із навчання іноземної мови дітей дошкільного віку та їх недостатньою експериментальною апробацією.
Ураховуючи соціально-педагогічну значущість проблеми, її недостатню теоретичну і методичну розробку, а також особистий досвід практичної роботи викладача англійської мови в дошкільному навчальному закладі, було обрано тему "Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови)".
Об'єкт дослідження - процес мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах різновікової групи дошкільного навчального закладу (на матеріалі англійської мови).
Предмет дослідження - педагогічні умови й методика розвитку іноземного мовлення дітей дошкільного віку.
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови, розробити методику, яка забезпечує англомовний розвиток дітей дошкільного віку в умовах груп з різновіковим складом.
Гіпотеза дослідження - опанування іноземної мови дітьми (тобто формування в них елементарних навичок і вмінь англомовного усного мовлення) забезпечується сукупністю таких педагогічних умов:
* організацією диференційованого та індивідуалізованого навчання дітей;
* ефективним поєднанням різних організаційних форм навчання в групах із різновіковим складом;
* застосуванням фасцинативних дидактичних прийомів;
* поетапним розвитком мовленнєвої компетенції дітей і бажанням старших допомагати молодшим.
На основі мети та гіпотези визначено завдання дослідження:
1. З'ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та освітянській практиці.
2. Визначити та обґрунтувати педагогічні умови готовності д