Вы здесь

Розвиток спеціальних рухових здібностей у гімнасток 8-12 років засобами вільних вправ

Автор: 
Сидорова Вікторія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003456
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методи дослідження
Вивчення рухових здібностей передбачає виділення таких питань: визначення здібностей до певного виду рухової активності; об'єктивну оцінку здібностей для прогнозу успішного навчання й удосконалювання спортивної техніки; вибір засобів і методів формування здібностей для їх ефективного розвитку. Дані напрямки є актуальними для теорії та методики фізичного виховання, спортивного тренування, у тому числі і спортивної гімнастики.
У багатьох роботах, пов'язаних з дослідженням рухових здібностей, говориться про необхідність їхнього комплексного вивчення. Тільки при використанні комплексної методики можливо об'єктивно виявити взаємозв'язок між окремими психофізичними, сенсомоторними функціями з особистими якостями спортсмена стосовно конкретного виду спорту [21, 40, 191].
При цьому не виключається підхід, при якому вивчається зміст конкретної рухової діяльності з виділенням окремих компонентів здібностей і визначенням їхньої функціональної значимості. Одержання кількісних параметрів змісту здібностей дозволяє визначати структурно-функціональні залежності між ними. Визначення рівня розвитку окремих функцій сприяє об'єктивній оцінці спеціальних рухових здібностей [40].
Такий підхід у нашій роботі ми використовували для вивчення спеціальних рухових здібностей гімнасток. Їхнє виділення в окрему структуру обумовлено специфікою рухових дій, характерною для окремих видів гімнастичного багатоборства, зокрема - вільних вправ.
При оцінці рівня розвитку рухових здібностей, спортивно-технічної майстерності досліджуваних ми дотримувались положень і рекомендацій, запропонованих у спеціальній літературі [157, 171, 243], а також правил суддівства змагань із спортивної гімнастики. При використанні контрольних вправ, враховуючи їх валідність, надійність та об'єктивність, ми дотримувалися таких методичних правил:
- вправи-тести повинні бути прості й у той же час подібні за структурою основних дій і рухів, які складають у спортивній гімнастиці програму навчання;
- вправи за структурою та змістом не повинні дублювати одна одну;
- спеціальні вправи повинні підлягати строгій регламентації й об'єктивній оцінці;
- тестування завжди повинно проводитися в стандартних для досліджування умовах.
Для вивчення проблеми розвитку спеціальних рухових здібностей ми застосували такі методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури; педагогічні спостереження з використанням відеозйомки та відеореєстрації; педагогічний експеримент в умовах спортивного тренування з використанням тестування і контрольних вправ за оцінкою рівня розвитку рухових якостей, сенсомоторних характеристик, спортивно-технічної майстерності й естетичності виконання вільних вправ. Математико-статистична обробка результатів дослідження.
При вивченні рівня розвитку рухових якостей щодо спортивної гімнастики ми визначали: швидкість; силову витривалість у динамічному режимі; силову витривалість у статичному режимі; вибухову силу м'язів нижніх кінцівок і верхнього плечового поясу; швидкісно-силову витривалість м'язів нижніх кінцівок і верхнього плечового поясу; спеціальну витривалість у положенні несталої рівноваги; пасивну та активну гнучкість [206]; технічну витривалість за методикою Є.Г. Попової [201] і адаптованої нами згідно до сучасних вимог до складності програм III-I розрядів.
При дослідженні рівня показників сенсомоторних храктеристик фіксувалися результати за: точністю відтворювання заданого інтервалу часу [299]; точністю дифиренціювання зусиль [191, 299]; точністю відтворення просторових характеристик руху [299]; стійкістю вестибулярних реакцій [171]; швидкістю простої реакції [157]; швидкістю рухів за теппінг-тестом [299]; сенсомоторною координацією [234]; вибірковістю зорової пам'яті [234]; оперативною руховою пам'яттю зі спрямованим використанням зорової та слухової інформації [171], концнтрацією, стійкістю та переключенням уваги [212, 234].
Для інтегральної оцінки спеціальної фізичної та технічної підготовленості юних гімнасток нами був розроблений спеціальний тест за назвою "стрибок на тумбу у стійку на руках - курбет".
Для визначення рівня естетичності виконання композицій вільних вправ ми розробили критерії оцінки. Результати педагогічного експерименту оброблялися загальноприйнятими методами математичної статистики.
Використовувані у сукупності методи дозволили визначити:
- тенденції розвитку вільних вправ;
- різнобічний розвиток особистості гімнасток;
-структуру найбільш значимих рухових здібностей для удосконалювання виконавської майстерності гімнасток у вільних вправах;
- взаємозв'язок фізичних якостей і сенсомоторних здібностей з рівнем спортивно-технічної майстерності гімнасток у вільних вправах;
- зміни рівня спортивно-технічної майстерності, розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкості, показників сенсомоторних характеристик, естетичності виконання вільних вправ гімнастками у результаті впровадження розробленої нами методики.
Педагогічні спостереження та самоспостереження обумовлені завданнями дослідження. За їхньою допомогою відзначалася поведінка гімнасток під час виконання спеціальної програми, їх емоційний стан та бажання виконувати базові композиції, зосередженість під час занять, значення зовнішнього вигляду гімнасток. Самоспостереження складалося в ході навчально-тренувального процесу та проходило шлях від безсловесних і несвідомих відчуттів до усвідомлення змістовного й образного вираження. Це означає узагальнення та зіставлення внутрішніх форм психологічного стану гімнасток із переходом до нового типу їхньої регуляції та управлінню власною поведінкою в умовах підвищеного емоційного стану [290]. Для об'єктивної реєстрації досліджуваних показників педагогічні спостереження доповнювалися бесідою, відеозйомкою, відеореєстрацією.
Бесіда. На першому етапі досліджень проводилися бесіди з тренерами, хореографами та гімн