Вы здесь

Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у системі національних рахунків та ВВП

Автор: 
Лавриненко Лариса Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U003492
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КІНЦЕВІ СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
У ФАКТИЧНИХ ЦІНАХ
2.1. Вибіркове обстеження бюджетів сімей та вибіркове обстеження умов життя домогосподарств як база для розрахунків кінцевих споживчих витрат домогосподарств.

Кінцеві споживчі витрати домогосподарств визначаються не безпосередньо, а виходячи з розподілу та перерозподілу окремих елементів ВВП, які попередньо розраховуються виробничим методом. Така методика непрямих розрахунків цього компоненту ВВП за кінцевим використанням не гарантує від неточностей.
Кінцеві споживчі витрати домогосподарств найскладніше визначити при розподілі створеного ВВП у порівнянні з іншими складовими. Інші основні компоненти ВВП за кінцевим призначенням мають відповідні (або близькі до них) показники у галузевих статистиках. Кінцеві витрати сектору загального державного управління базуються на даних зведеного бюджету, експорту та імпорту - зовнішньоторговельної статистики, валового нагромадження основного капіталу - на даних інвестиційної статистики, змін запасів матеріальних оборотних активів - на матеріалах фінансової статистики. Дані, які використовуються макростатистикою для розрахунків кінцевих споживчих витрат домогосподарств (статистика торгівлі і послуг, надходження товарів і послуг у натуральній формі), менш вірогідні, вони містять і неспоживчі витрати, і тому, в певній мірі можна стверджувати, що вони визначаються "залишковим методом". Це випливає з того, що попередньо вони вимушено обчислюються виключенням з ВВП інших вищезгаданих компонентів кінцевого використання. Важливо усвідомлювати, що при обчисленні ВВП виробничим методом істотна частина тіньової економіки "випадає" з розрахунків і це неминуче впливає на показники кінцевих споживчих витрат. З врахуванням вони б мали бути більшими.
Вибіркові обстеження бюджетів сімей і домогосподарств частково включають елементи тіньової економіки, хоча їх суттєвим недоліком є те, що від участі в них відмовляються переважно заможні верстви населення. Ця обставина, якщо її не враховувати при розрахунках цього компоненту ВВП, веде до певної недооцінки і заниження обсягу кінцевих споживчих витрат домогосподарств.
Порівняння цього компоненту ВВП краще здійснювати окремо за даними бюджетного обстеження сімей для періоду 1990-1998 рр. і нового вибіркового обстеження умов життя домогосподарств з 1999 р. В останньому використовуються дещо відмінні концепції сукупних витрат і доходів, вони відповідають сучасним соціально-економічним умовам України і міжнародним стандартам. Увага до матеріалів бюджетного обстеження сімей, як важливого джерела визначення кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП, випливає з двох міркувань. По-перше - робота над дисертацією почалася в 1997-1999 рр., тобто коли існувало бюджетне обстеження і ще не було запроваджено нове вибіркове обстеження умов життя домогосподарств. По-друге - аналіз є важливим і необхідним засобом для уявлення про якість цих обстежень у нових умовах та якість розрахунків ВВП за виробничим та кінцевим використанням і кінцевих споживчих витрат домогосподарств, як найбільшої частини ВВП. Вони охоплюють перші роки розрахунків ВВП в Україні, коли бракувало необхідного досвіду і тому їх точність могла поступатися сучасному рівню.
Порівняння кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП і сукупних доходів бюджетного обстеження сімей наводяться у табл. 2.1.

Таблиця 2.1
Порівняння обсягів кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП та сукупних доходів за вибірковим обстеженням бюджетів сімей
у 1990-1998 рр.
РокиКінцеві споживчі витрати домогосподарств у
ВВПРічні сукупні доходи на душу населення
Середньо-річна чисельність населення,
млн. чол.Сукупні доходи
населення
Співвідно-шення, %
А12345 = 4 :1млрд.крб.крб.хмлрд.крб.х
199092 2066,551,85107116,319911564019 52,00209134,01992211248228 52,152515119,1199365350... **52,15...** ...19945331391593600051,90827078155,1199527093747340000051,503780100139,5млн.грн.грн.хмлн.грн.х
1996434691284,751,1065648151,01997506171320,350,7066939132,21998583231304,350,3065606112,5 Джерело: складено за даними [58; 59; 61; та даних обстежень бюджетів сімей Держкомстату України]. ** У 1993 р. бюджетні обстеження сімей проводились лише за IV квартал.

У бюджетному обстеженні сімей основним показником були доходи, а не витрати. Тому, (див. табл. 2.1), основна мета якої полягає в тому, щоб привернути увагу до істотних розходжень за суміжні роки в їх співвідношенні з кінцевими споживчими витратами домогосподарств, вони спочатку порівнюються з доходами бюджетних сімей. А в наступній табл.2.2 здійснено перехід від доходів до витрат і далі від трактування витрат в обстеженні бюджетів сімей до категорії кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП.
Як видно, між цими двома блоками статистичних даних є досить значна різниця. За всі дев'ять років сукупні доходи населення за даними бюджетного обстеження сімей перевищували кінцеві споживчі витрати домогосподарств у ВВП. Звертає увагу й істотна нерівномірність отриманих співвідношень за окремі роки. Найбільшими перевищення були у 1994 р. - 155,1 % та у 1996 р. - 151,0 %, близькими до середніх - у 1991, 1995 та 1997 рр., а найменшими - у 1990 (116,3 %), 1992 р. (119,1 %) та у 1998 р. (112,5 %). В цілому перевищення доходів домогосподарств за бюджетним обстеженням над їх кінцевими споживчими витратами у ВВП закономірне, бо перша категорія за своєю суттю дещо ширша за другу. Але з врахуванням цього можна було очікувати, що за окремі роки ця різниця не буде такою строкатою і матиме лише незначні відхилення від середнього значення за період 1990-1998 рр. Наявні річні відмінності свідчать або про неточність базових розрахунків кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП, або про неточність у визначенні сукупних доходів населення під час проведення бюджетного обстеження сімей. Можливі і певні неточності в обох ро