Вы здесь

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Автор: 
Ткаченко Наталія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U003547
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. Оцінка та організаційні основи інвестиційної діяльності українських
страховиків
2.1. Аналіз інвестиційних можливостей та напрямків розміщення коштів страхових
компаній
Діяльність страхових компаній з надання класичних страхових послуг та
здійснення інвестиційної діяльності тісно взаємопов’язані між собою. Це було
доведено в підрозділі 1.1 даної роботи. Тому аналіз інвестиційної діяльності
страховиків слід проводити поряд із аналізом діяльності з надання страхових
послуг. При цьому остання свідчить про обсяги інвестиційних можливостей
страхових компаній (якщо не враховувати перестрахування).
Основним фактором, який сприяє зростанню інвестиційних можливостей страховиків,
є збільшення обсягів надходження страхових премій. Загальна сума страхових
премій за 2003 рік склала 9135,3 млн. грн., що на 4693,2 млн. грн. (у 2,1 рази)
більше від 2002 року та на 6999,3 млн. грн. (у 4,3 рази) більше від 2000 року.
Це свідчить про позитивну тенденцію щорічного постійного збільшення обсягу
страхових премій (рис. 2.1 і рис. 2.2).
Рис. 2.1. Надходження страхових платежів у розрізі кварталів за 2000-2003 роки
[30,31,111]
Рис. 2.2. Надходження страхових платежів наростаючим підсумком у розрізі
кварталів за 2000-2003 роки [30,31,111]
За 1996-2003 роки надходження страхових платежів зросли у 29 разів (додаток Ж).
У результаті частка страхових премій у ВВП (основний показник, що характеризує
рівень розвитку страхування) у 2003 році досягла 3,47%, тоді як у 1996 році
вона становила 0,39%, тобто зросла на 3,08%. Але зіставлення наведених, високих
на першій погляд показників, з аналогами у розвинених країнах, свідчить про
їхню мізерність. Там страхові компанії акумулюють у вигляді страхових платежів
7-12% ВВП своїх держав [85, с. 96]. Розвиток страхування в Україні стримується
багатьма об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Головними серед них є
відсутність платоспроможного попиту на страхові послуги внаслідок низького
рівня життя населення, обмеженість корпоративних фінансів, відсутність
економічних стимулів розвитку страхування.
В той же час, оцінити реальний обсяг страхового ринку – завдання дуже складне і
навряд чи хтось зможе точно визначити цю цифру. Аналізуючи показники, пов’язані
з обсягами страхових премій слід мати на увазі, що оцінка реального обсягу
страхового ринку за обсягом брутто-премій не є коректною, з огляду на
перестрахування. У випадку перестрахування ризиків на внутрішньому ринку
виникає багаторазове врахування обсягу страхових премій. А відтак – правильно
було б оцінювати збори страхових премій за нетто-преміями, тобто преміями, що
залишилися в компанії після перестрахування. Додатковим чинником непрозорості
українського страхового ринку є проблема відокремлення обсягів „не класичного”
страхування із показників страхових компаній, що в принципі зробити не можливо,
оскільки за формальними ознаками воно нічим не відрізняється від звичайного
страхування. За окремими оцінками реальний обсяг ринку страхування по дуже
приблизній оцінці складає цифру в 3-4 рази менше тієї, що наводиться в
офіційних публікаціях Ліги страхових організацій України, тобто приблизно 1-1,5
млрд. грн. на рік [131, с. 22].
Рис. 2.3. Частка страхових премій у ВВП (2002-2003 рр.) у розрізі кварталів
наростаючим підсумком
Отже, валові показники платежів аж ніяк не дають уявлення про реальну ситуацію
на страховому ринку. Так, за оцінками експертів, платежі з реального
страхування становлять у загальному обсязі надходжень не більше третини, а
левова частка ринку припадає на так звані фінансові схеми, які дають змогу,
наприклад, використовувати страхові виплати для мінімізації оподаткування.
Аналіз даних таблиці 2.1 свідчить, що загальна сума виплат за 2003 рік склала
860,6 млн. грн., що більше порівняно з 2002 роком на 317,5 млн. грн., а
відносно 2001 року відповідно на 436,5 млн. грн.
Таблиця 2.1
Показники діяльності страхового ринку України за 2000-2003 роки
Показники
2000 рік
2001 рік
2002 рік
2003 рік
Страхові премії, млн. грн.
2136,0
3030,5
4442,1
9135,3
Страхові виплати, млн. грн.
407,0
424,1
543,1
860,6
Рівень страхових виплат, %
19,1
14,0
12,2
9,4
Кількість страховиків, одиниць
283
328
338
357
Темпи росту виплат українських страхових компаній як у 2002 році, так і у 2003
році відстають від темпів росту страхових платежів. У 2003 році темп росту
страхових платежів порівняно з 2002 роком склав 2,1 рази, а відносно 2000 року
– 4,3 рази. При цьому темп росту виплат у 2003 році порівняно з 2002 роком
склав 1,59 рази, а відносно 2000 року – 2,1 рази. Даний розрив в темпах росту
виплат і платежів зменшив і без того невисоку норму збитковості (співвідношення
виплат і платежів) українського страхового ринку. Цей факт свідчить про
„схемність” роботи більшості компаній і відсутність широких можливостей
страховиків інвестувати кошти та виплачувати страховку із отриманих доходів. За
підсумками 2003 року рівень страхових виплат склав 9,4%, що на 4,6% менше 2001
року та на 9,7% менше 2000 року. До речі, норма збитковості – це показник того,
наскільки страхова галузь справляється зі своїм головним завданням –
матеріальним захистом економіки країни від різноманітних ризиків. На
українському страховому ринку цей показник із року в рік знижується, що створює
негативний імідж страхуванню, чим зумовлюється недовіра до страхових компаній
(рис. 2.4).
Якщо на початку 2000 року співвідношення виплат і платежів перевищувало 30%, а
у першому півріччі 1999 року – навіть досягало 50%, то у 2003 році клієнтам
страхових компаній поверталися тільки 9,4% тих коштів, які вони заплатили за
поліси, а 90,6% - йшло на розвито