Вы здесь

Статистичний аналіз взаємозв'язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України

Автор: 
Кулинич Роман Омелянович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U003550
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
закономірності розвитку зовнішньої торгівлі
2.1. Аналіз динаміки і структури зовнішньоторговельної діяльності
Динаміка й структура зовнішньої торгівлі та її взаємозв’язок і взаємовплив з
економікою України в умовах системної трансформації потребує детального
вивчення. Потрібно відмітити, що зовнішньоторговельна діяльність держави
залежить від багатьох чинників, які взаємопов’язані між собою та мають тісний
зв’язок з проблемами внутрішньої економіки. Також досить відчутною є роль
зовнішньої торгівлі як одного з головних чинників, що формує обсяг ВВП.
Вивчення поступального розвитку і змін суспільних явищ вирішується на основі
аналізу динамічних рядів. Побудова й дослідження рядів динаміки має велике
значення для вивчення розвитку суспільних явищ у їх взаємозв’язку і
взаємозалежності, дозволяє виразити зміни кількісно, служить базою оцінки та
прогнозування соціально-економічного розвитку суспільства.
Зміна обсягів зовнішньоторговельного обороту та його складових відбувається під
впливом різних соціальних, економічних, політичних, технічних та інших
чинників. Вивчення динаміки дозволяє виявити і оцінити особливості розвитку
явищ протягом часу під впливом різних факторів.
Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України на етапі ринкових перетворень
дозволяє визначити, як розвиваються торговельні відносини країни, зростають чи
зменшуються їх розміри, швидко чи повільно відбуваються ці зміни тощо [116].
Для України міжнародні економічні зв’язки мають особливе значення. У 2002 році
експорт товарів і послуг України становив 51,9% від розміру валового
внутрішнього продукту, обсяг імпорту товарів і послуг – 42,9 відсотків (див.
табл.1.5 підрозділу 1.2). Це свідчить про велику залежність вітчизняної
економіки від міжнародної, адже експортна квота України, тобто питома вага
експорту у ВВП вища, ніж скажімо, такої експортоорієнтованої країни, як
Німеччина (16,4% у 2000 році) [98, с. 33; 109, с. 577, 584; 110, с. 621 – 624].
Крім того, в умовах сучасного стану української економіки робота на експорт є
чи не єдиним джерелом виплати заробітної плати на багатьох підприємствах.
Займаючи більше половини ВВП, експорт відіграє ще більшу роль в функціонуванні
грошового обігу, визначаючи рівень доларизації економіки та залежність від
цього стану функціонування і розвитку господарського механізму.
Вирішення багатьох соціально-економічних аспектів життєдіяльності суспільства
залежить від стану зовнішньоторговельної діяльності країни.
Українськими економістами, такими як: Ю.Василенко, В.Геєць, А.Єріна,
В.Михайлов, Р.Моторин, Н.Парфенцева, Є.Савельєв, А.Філіпенко та рядом інших
вчених проводиться аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі України. Але
виділення зовнішньоторговельної діяльності як одного з головних чинників, що
формують обсяг валового внутрішнього продукту України, потребує більш
детального статистичного вивчення. Тому висвітлення сучасного стану
зовнішньоторговельної діяльності як одного з головних чинників формування ВВП
України є актуальним.
Розглянемо та проаналізуємо сучасний стан і перспективи розвитку
зовнішньоторговельної діяльності України з 1996 по 2002 роки як одного з
основних чинників, що формує обсяг валового внутрішнього продукту країни, адже
обмін товарами, рух факторів виробництва та взаємопов’язаний таким чином
контакт індивідуумів і є завдяки цьому основою поступального розвитку держави.
У зв’язку з організаційними змінами у зборі даних про обсяги зовнішньої
торгівлі України доцільно за базу для проведення статистичного аналізу
зовнішньоторговельної діяльності країни прийняти рівень 1996 року, показники
якого та наступного 1997 року були зіставні до існуючих тепер стандартів обліку
торгівлі товарами та послугами, а також підготовлені на єдиній методологічній
основі.
Для проведення такого аналізу потрібно звернути увагу на наступні ключові
аспекти: характеристика сучасного стану зовнішньоторговельної діяльності;
виділення основних тенденцій розвитку; аналіз структурних зрушень зовнішньої
торгівлі України товарами і послугами та характер географічної структури
зовнішньої торгівлі.
Характеристику сучасного стану та динаміки зовнішньоторговельної діяльності
розглянемо за даними додатку Б.2 [37, 39, 106, 108, 109]. З даних додатку Б.2
видно, що починаючи з 1996 року відбулось зниження обсягу
зовнішньоторговельного обороту, досягаючи найменшого значення у 1999 році
(28154,8 млн. доларів). І тільки з 2000 року зафіксовано зростання обсягу
зовнішньоторговельного обороту, найвищий рівень якого досягнуто у 2002 році –
40180,8 млн. доларів. Розвиток експорту та імпорту товарів і послуг як
складових частин зовнішньоторговельного обороту відповідно є схожим. Так, з
початку досліджуваного періоду (1996р.) обсяги зазначених показників
знижувались в наступних 1997, 1998 та 1999 роках. Поступове зростання їх рівнів
зафіксовано з 2000 року (див. рис.2.1).
Рис. 2.1. Динаміка експортно-імпортної діяльності в Україні за 1996 – 2002 роки
Найбільші обсяги експорту та імпорту товарів і послуг за досліджуваний період
досягнуто у 2002 році (22012,4 та 18168,4 млн. доларів відповідно). Потрібно
також відмітити, що сукупне сальдо торговельного балансу України, тобто різниця
між експортом та імпортом товарів і послуг, з 1996 по 2002 роки є позитивним, а
сам торговельний баланс – активним. Позитивне значення торговельного балансу
зафіксовано на рівнях 339,5 та 3844,0 млн. доларів у 1996 та 2002 роках
відповідно.
Обсяг зовнішньої торгівлі у 2002 році складався з товарообміну товарами та
послугами на 86,9 та 13,1 відсотків від