Вы здесь

Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників

Автор: 
Суржанська Вікторія Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003564
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
59
2.1.
Організація, методика і аналіз результатів констатуючого етапу експерименту . .
. . . . . . . . . . . . . .
59
2.2.
Реалізація розвивальної методики формування пізнавальної активності дітей
старшого дошкільного віку засобами творчих завдань . . . . . . . . . . . . . .
84
2.3.
Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження на контрольному
етапі . . . . . . . . . .
127
Висновки до другого розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . .
170
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
ВСТУП
Актуальність дослідження. З переосмисленням пріоритетів, цілей і завдань
навчання та виховання дітей дошкільного віку актуальною стає проблема
становлення дитячої особистості, виявлення та розвиток її здібностей, набуття
досвіду пізнання. Такий підхід висвітлений у державних документах, розроблених
в Україні. Зокрема, Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст.
визначає головну мету діяльності дошкільних закладів, яка полягає у створенні
умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формуванні покоління,
здатного навчатися впродовж життя. У законі “Про дошкільну освіту” і Базовому
компоненті дошкільної освіти в Україні визнається пріоритетна роль дошкільної
освіти у формуванні особистості дитини, розвитку її творчих здібностей.
Наукові дослідження, що розглядають теоретико-методологічні аспекти проблеми
формування пізнання людини (філософи: Аристотель, Г.Гегель, І.Кант та інші;
психологи: Д.Богоявленська, Н.Лейтес, М.Лісіна, В.Юркевич та інші; педагоги:
Л.Арістова, О.Брежнєва, Л.Буркова, В.Кузь, В.Лозова, М.Матюшкін та інші)
охарактеризовують “формування” як процес і результат цілеспрямованих та
стихійних впливів соціальної дійсності на особистість з урахуванням
індивідуальних, особистісних можливостей, неповторності. Поряд з цим аналіз
психолого-педагогічної літератури з проблеми формування пізнавальної діяльності
дитини дозволяє зазначити, що незалежно від того, як розуміється сутність
понять “пізнання”, “пізнавальна діяльність”, “пізнавальна активність”,
Л.Артемова, Д.Богоявленська, М.Матюшкін, М.Поддьяков, О.Проскура, К.Щербакова,
Г.І.Щукіна та інші, підкреслюють їх виняткову важливість у розвитку
особистості, хоча залишається значна кількість нерозв’язаних проблем та
необхідність визначення нових перспективних засобів, які стимулюватимуть як
загальний розвиток особистості, так і її пізнавальну активність.
Сучасні психолого-педагогічні праці у контексті проблеми формування
пізнавальної активності дітей дошкільного віку розкривають сутність
пізнавальної активності (О.Брежнєва, Л.Буркова, Д.Годовікова, О.Кононко,
С.Ладивір, М.Лісіна, Л.Лохвицька, Г.Люблінська, Б.Мухацька, К.Щербакова та
інші), її структуру — типи, види, компоненти, основні форми прояву, критерії,
показники та рівні (Л.Буркова, Д.Годовікова, С.Ладивір, М.Лісіна, Г.Люблінська,
К.Крутій, М.Матюшкін, Б.Мухацька та інші), індивідуальне зростання пізнавальної
активності дітей (О.Бєлова, В.Кузьменко, С.Ладивір, Г.Ляміна, В.Пінчук,
Р.Хаустова та інші), виокремлюють низку засобів (Л.Артемова, О.Брежнєва,
Л.Буркова, Г.Бурма, Л.Венгер, З.Друзь, О.Івакіна та інші).
У працях Д.Богоявленської, Л.Буркової, С.Гавриливої, Н.Дметерко, З.Друзь,
Г.Сироти, Г.Стадник особливого значення у роботі з дітьми набувають завдання
різних типів і видів. Ознайомлення з науковими дослідженнями, присвяченими
проблемі застосування творчих завдань у роботі з дітьми дошкільного віку, дало
змогу виявити низку суперечностей, які об’єктивно мають місце у педагогічній
науці та освітній практиці, обумовлені:
1) потребами суспільства у творчих всебічно розвинених громадянах країни та
недостатньою забезпеченістю умов для цього;
2) проголошенням пріоритетної ролі дошкільної освіти у становленні особистості
і відсутністю педагогічних методик, спрямованих на формування активної
особистості, здатної самостійно вирішувати різноманітні дитячі проблеми,
самореалізовуватись у житті;
3) наявністю бажання дітей брати активну участь у житті і відсутність знань,
умінь для його реалізації.
Актуальність проблеми формування пізнавальної активності, недостатнє
висвітлення в дошкільній педагогіці творчих завдань, потреба практики у дієвих
способах підвищення ефективності освітньої роботи з дошкільниками зумовила
вибір теми дослідження: “Творчі завдання як засіб формування пізнавальної
активності старших дошкільників”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного
дослідження є складовою частиною комплексної програми науково-дослідної роботи
кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського державного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, що виконується за проблемою
“Засоби навчання як система”. Тему дослідження затверджено вченою радою
Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
(протокол № 1
від 25 лютого 2000 р.), на засіданні Ради з координації наукових
досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 5
від 20 червня 2000 р.).
Об’єкт дослідження — формування пізнавальної активності дошкільників.
Предмет дослідження — розвивальна методика формування пізнавальної активності
старших дошкільників засобами творчих завдань.
Мета дослідження — теоретично обґрунтувати та експерименталь