Вы здесь

Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді.

Автор: 
Романюк Людмила Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004003
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДІАГНОСТИКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

2.1. Організація та основні методики дослідження ціннісних орієнтацій студентів

Дослідження проводилося поетапно, протягом 1997-2003 років.
На першому етапі (1997-1999) аналізувалися та узагальнювалися дані з наукової літератури за досліджуваною проблемою, конкретизувалися мета, предмет та завдання дослідження, формулювалася робоча гіпотеза, підбиралися методики дослідження, здійснювалося пошукове опитування студентів та контент-аналіз їх автобіографій.
На другому етапі (2000-2002) проводився констатуючий експеримент та узагальнювалися його результати, здійснювалася апробація розвиваючого експерименту в системі підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами - агрономія, зооінженерія, ветеринарна медицина, механізація і електрифікація сільського господарства, облік і аудит, менеджмент організацій, професійно-педагогічна освіта, військово-інженерна освіта.
На третьому етапі (2002-2003) узагальнювались та оформлялись результати дослідження у вигляді статей у фахових виданнях та кандидатській дисертації.
В роботі серед базових понять використовуються поняття "чинники" і "фактори". Перше, за А.Ребером, є умовою антецедента, тобто тим, що передує явищу таким чином, який дозволяє зробити логічний висновок про наявність причинного зв'язку [25, 32; 26, 409], а друге, як незалежні змінні та як числа у факторній матриці [26, 409].
В ході експериментального етапу дослідження, було визначено експериментальну ситуацію, експериментальні психологічні чинники та о'єктивні фактори, експериментальний об'єкт дослідження.
Експериментальну ситуацію визначила добровільна участь студентів у психодіагностичному дослідженні особистості в умовах студентської аудиторії та індивідуального консультування, а також їх участь в психологічних тренінгах з розвитку ціннісних орієнтацій.
Експериментальними психологічними чинниками визначена сукупність переживань в процесі рефлексії, оцінки, самооцінки, інтересу, які проявляються через поведінку, вчинки. Об'єктивними факторами виступають незалежні змінні спеціальність і стать студентів та залежна змінна - вплив дослідника. Ця сукупність поєднує в собі всі структурні і змістовні характеристики даних понять, весь спектр їх зовнішніх особливостей і внутрішніх взаємовпливів.
За експериментальний об'єкт взято розвиток ціннісних орієнтацій особистості в студентському віці через рефлексію, інтерес, оцінку і самооцінку, що є центром взаємоспівдії внутрішньо-особистісних і соціально-психологічних чинників.
Респондентами і піддослідними були 230 студентів і курсантів Подільської державної аграрно-технічної академії віком 17 - 23 роки (денної форми навчання) і 17 - 33 роки (заочної форми навчання). Вибірку складали студенти розділені нами умовно на чотири групи в залежності від структури майбутньої взаємодії. До першої групи ми включили студентів, де переважає підготовка в напрямку взаємодії "людина-природа", зокрема студентів інституту агротехнологій, зооінженерного факультету, факультету ветеринарної медицини. Другу групу сформували з студентів, що взаємодіятимуть в системі "людина-техніка". Це студенти інституту механізації та електрифікації сільського господарства та курсанти військово-інженерного інституту. В третю групу було об'єднано студентів спеціальності "Менеджмент організацій" економічного факультету і спеціальності "Професійне навчання" інституту механізації та електрифікації сільського господарства, котрі готуються до взаємодії в системі "людина-людина". Четверту групу складали студенти спеціальності "Облік і аудит" економічного факультету, спрямовані на підготовку до взаємодії в системі "людина-знакова система".
Для формування вибірки ми користувалися методикою "Диференціально-діагностичний опитувальник" (ДДО) Є.А. Клімова. Тестування проводилося з студентами кожної спеціальності. Всього 24 академічних групи. За результатами тестування були отримані наступні дані:
Таблиця 2.1.
Професійна спрямованість студентів перших курсів ПДАТА (в %)
СпеціальністьЛ-ПЛ-ТЛ-ЛЛ-ЗЛ-ХАгрономія62,612,116,24,15,0Плодоовочівництво і виноградарство67,312,214,14,23,2Ветеринарна медицина71,513,112,02,11,3Зооінженерія63,715,015,04,22,1Механізація с.г.17,064,610,26,22,0Енергетика в с.г.9,476,218,34,02,1Військово-інженерна справа5,161,423,07,23,2Професійне навчання15,052,524,16,12,3Менеджмент організації14,27,346,126,46,0Облік і аудит12,110,319,054,64,0
Після обробки результатів ДДО учасникам було поставлене запитання: "На скільки відсотків, на Вашу думку, ваша спеціальність вимагає взаємодіяти в кожній системі?" Відповіді подаємо в таблиці 2.2.
У відповідності з завданнями дослідження на добровільній основі з числа учасників першого тестування в академії були сформовані: 1) експериментальні студентські групи, учасники яких працювали в психологічному тренінгу; 2) контрольні студентські групи, що складалися зі студентів, які не брали участі у розвиваючому експерименті. До експериментальних груп увійшли переважно ті студенти, які максимально визначилися відносно взаємодії в системі "людина-людина".
Таблиця 2.2.
Необхідність взаємодії спеціаліста з предметом праці (в %)
Студенти спеціальностейПТЛЗХАгрономія59,214,416,210,20Плодоовочівництво і виноградарство60,514,115,310,10Ветеринарна медицина72,313,46,28,10Зооінженерія60,214,416,18,31,0Механізація с.г.35,340,219,15,40Енергетика в с.г.12,158,115,214,60Військово-інженерна справа2,248,346,33,20Професійне навчання16,424,448,18,03,1Менеджмент організацій14,212,252,520,11,0Облік і аудит16,65,014,464,00
Для проведення практичної частини дослідження здійснювався підбір методик, що відповідав наступним критеріям: валідність, надійність, концептуальна обумовленість, можливість співставлення і порівняння результатів даного дослідження з ре