Вы здесь

Психологічні особливості розвитку професійно важливих фізичних якостей особистості офіцера.

Автор: 
Хміляр Олег Федорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004386
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРИНЦИПИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Мета даного розділу полягає у висвітленні процедури дослідження професійно важливих фізичних якостей особистості офіцера - витривалості, влучності та спритності. Окрім традиційних психологічних методів, головну увагу нами буде приділено описанню психодіагностичних методик, вимірювальних приладів і психомоторних випробувань спрямованих саме на ефективний розвиток зазначених фізичних якостей особистості.
2.1. Принципи дослідження фізичних якостей особистості
Виходячи із сучасних поглядів загальної психології [65], проблема розвитку професійно важливих фізичних якостей особистості розглядалась з позицій особистісного підходу (С.Д. Максименко), який передбачає, що основним механізмом психомоторної діяльності в особливих умовах є енергопотенціал людини й зміни в структурних зв'язках та відношеннях тих психічних процесів і якостей, що поєднуються особистістю в єдину інтегральну функціональну систему, яка й забезпечує розвиток фізичних якостей на різних рівнях.
У дослідженні враховувався взаємозв'язок методів спостереження, експерименту та об'єктивної реєстрації зовнішніх проявів психічної діяльності особистості в процесі виконання рухових дій (М.В. Макаренко, Е.М. Сурков, В.В. Клименко, В.П. Озеров). Методи дослідження, доповнюючи один одного, підвищили достовірність результатів дослідження, висновків і практичних рекомендацій.
У процесі вивчення психологічних особливостей розвитку професійно важливих фізичних якостей рухів і дій особистості офіцера в якості провідних принципів використовувались принцип єдності свідомості й діяльності, принцип випереджувального відображення діяльності та принцип доступності [61, 65, 157].
Принцип єдності свідомості й діяльності дозволяв нам розглядати стан психічної напруженості людини, який визначався інтенсивністю психологічних і фізіологічних процесів у ході розвитку психомоторних механізмів витривалості. Відображення властивостей рухів дає можливість особистості не тільки планувати, але й передбачати ефективність виконуваної дії, що, в свою чергу дозволяє цілеспрямовано розвивати психологічні механізми регуляції рухів, набувати необхідних знань і удосконалювати вміння. Планомірна організація зовнішньої предметної діяльності, її адекватна мотивація сприяє формуванню образів рухів, "опредмеченню" їх властивостей, що підвищує регулювальну функцію свідомості в засвоєнні фізичних якостей.
Принцип випереджувального відображення дійсності давав можливість вивчати вплив попереднього досвіду для створення нових образів рухів і уточнення раніше сформованих суб'єктивних еталонів психічних станів. Конкретизація випереджувального відображення давала можливість в експерименті створювати більш виразні образи особистісних станів, які адекватні діям особистості в умовах навчальних занять з фізичної підготовки. Ці образи виконували сигнально-інформаційну, мотиваційну, енергетичну, орієнтувальну й адаптаційну функції [82].
Принцип доступності дозволяв найбільш оптимально, із затратою мінімальних зусиль вирішувати задачі нашого дослідження. Спосіб його впровадження полягав у двох основних прийомах. Перший прийом доступності являв собою систему чітко сформованих задач дії, на основі якої досліджуваний повинен був подумки, в уяві створити програму майбутніх дій, тобто в думках вирішити рухову задачу. Переусвідомлювання змісту задачі дії передбачало в уявній ситуації виконання рухового акту зі зміною тих чи інших його характеристик (кінематичних, часових, динамічних) [135].
Другий прийом доступності полягав у підключенні до сталої структури рухової дії нових сенсорних корекцій або способів регуляції рухів під час розвитку фізичних якостей особистості. Передбачалось, що внесені в систему рухів перепрограмовані елементи спочатку обов'язково матимуть дезорганізуючий вплив на управління та їх регуляцію [18]. А подальше засвоєння принципу доступності сприятиме активізації процесів самоорганізації мислення досліджуваних, і результативність дій підвищуватиметься.
Окрім зазначених принципів, у дослідженні використовувались принципи цілісності й системності діяльності, а також детермінізму, об'єктивності й розвитку [61, 98, 157].
Висновки
1. В якості провідних принципів дослідження розвитку професійно важливих фізичних якостей особистості офіцера перевага надавалась тим, на яких базується сучасна загальна психологія, зокрема: принципу єдності свідомості й діяльності, випереджувального відображення діяльності, принципам доступності, цілісності й системності діяльності, детермінізму, об'єктивності й розвитку.
2. Отриманий у процесі дослідження матеріал аналізувався за допомогою понятійного апарату, прийнятого в загальній психології, та в психології спорту.
3. Успішність діяльності розвитку професійно важливих фізичних якостей рухів і дій особистості офіцера визначалась у співвідношенні з енергетичними затратами його організму.
2.2. Організація дослідження
Процедура дослідження передбачала такі стадії:
- розробка програми дослідження (постановка наукового завдання, визначення об'єкту та предмету дослідження, уточнення понятійного апарату);
- визначення експериментальних об'єктів дослідження (вибірки);
- збір необхідної інформації з проблеми дослідження;
- експериментальне дослідження;
- статистична обробка результатів;
- написання роботи.
Дослідження проводилось у 2001-2004 роках. Враховуючи його специфіку, нами було визначено особливості дослідження розвитку фізичних якостей офіцера - добровільну участь в експерименті. В ньому взяли участь слухачі Національної академії оборони України, які були практично здоровими та систематично працювали над своїм професійним і психомоторним зростанням.
З метою отримання достовірних результатів щодо розвитку фізичних якостей особистості офіцера дослідження проводилось безпосередньо в ході планових занять з фізичної підготовк