Вы здесь

Методика діагностики фінансового стану господарюючих суб'єктів споживчої кооперації України

Автор: 
Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U004420
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Оцінка фінансового потенціалу та ділової активності господарюючих суб'єктів споживчої кооперації
2.1. Основні напрями експрес-діагностики фінансового стану
Перший модуль діагностики фінансового стану господарюючого суб'єкта споживчої кооперації акумулює експрес-діагностику - найбільш узагальнену оцінку фінансового стану в цілому, тобто за основними параметрами, які є носіями його сутності: майновий стан або загальна вартість активів; джерела формування майна споживчого товариства (спілки) - обсяг прав власників і зобов'язання (рис. 2.1).
Використання таких методів фінансового аналізу, як: вертикального, горизонтального, трендового аналізу, коефіцієнтного методу; побудова системи аналітичних балансів дозволяє у підсумку дій за першим модулем отримати попередні висновки стосовно динаміки фінансового стану за основними параметрами; оцінити характер якісних зрушень у складі активів, джерел їх формування та їх взаємної обумовленості та отримати узагальнену оцінку фінансового стану у першому наближенні.
Вхідну інформацію для першого проміжного модулю містить основне її синтетичне джерело - баланс суб'єкта господарювання споживчої кооперації, який поєднує наступні інформаційні блоки:
- вартість економічних ресурсів або майна, яке знаходиться у розпорядженні господарюючого суб'єкта (активи);
- обсяг прав власників споживчого товариства (спілки) - власний капітал;
- позиковий капітал або зобов'язання - можливе зменшення у майбутньому економічних переваг господарюючого суб'єкта споживчої кооперації внаслідок передачі активів або надання послуг, проведення операції або здійснення подій).

Рис. 2.1. Схема першого модулю діагностики фінансового стану господарюючого суб'єкта споживчої кооперації
Баланс дає статичну картину фактичного фінансового стану в абсолютних величинах, тому предметом загальної оцінки фінансового стану споживчого товариства (спілки) є розгляд загальних тенденцій: змін в абсолютних величинах та порівняльної структури основних характеристик фінансового стану.
Особливе значення для коригування фінансової стратегії, визначення перспектив споживчого товариства (спілки) на основі загальної оцінки структури балансу, має трендовий аналіз окремих показників фінансового стану за досить тривалий проміжок часу. Доцільним є використання економіко-математичних методів, а саме визначення функцій, які описують зміну розмірів даної характеристики, середнього прирощення та т. і.
Проведені розрахунки на основі зведеної звітності Центральної спілки споживчих товариств України (табл. 2.1) дозволяють зробити наступні висновки.
Таблиця 2.1
Динаміка активів, власного капіталу та зобов'язань Центральної спілки споживчих товариств України за 1998-2003 рр. станом на 1.01 відповідного року
млн. грн.
Показник1998 р.1999 р.2000 р.2001 р.2002 р.2003 р.Показник
2003 року у % до1998 р.2002 р.1. Загальна вартість майна (активи)6707,36653,65719,43743,13569,04710,870,23131,992. Іммобілізовані активи 5737,15681,14915,23121,12949,94099,671,46138,973. Мобільні активи970,2972,5804,2622,0619,1611,263,0098,724. Загальна вартість сукупного капіталу (пасиви) 6707,36653,65719,43743,13569,04710,870,23131,995. Власний капітал5900,15329,24508,22972,12859,92796,347,3997,786. Позиковий капітал (зобов'язання)807,21324,31211,2771,0709,11914,5237,18269,99Джерело: розраховано за даними зведеної бухгалтерської звітності відповідних років
З 1998 по 2003 рік має місце зменшення загальної вартості майна на 1996,5 млн. грн. (-29,77 %). Враховуючи середньорічні темпи росту індексів інфляції в Україні які в 1997 році склали 115,9 %, 1998 році - 110,6 %, 1999 році - 122,7 %, 2000 році - 128,2 %, 2001 році - 112,0 %, 2002 році - 100,8 % відповідно, реальне зменшення майнового потенціалу споживчої кооперації є значно більшим.
Власний капітал системи зменшився за цей період більш ніж в два рази, що є наслідком стагнації розвитку, зменшення обсягів діяльності та збитковості. Знецінений інфляцією і власний оборотний капітал, що призвело до деформації структури активів. Частка капіталу, спроможна генерувати прибуток, складає менше 15 %. Виходячи з цього має місце значна витратомісткість обороту та низький рівень конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Обтяжлива структура активів проявляється в значних обсягах іммобілізації капіталу. Вкладення коштів в необоротні активи, хоча і зменшилися, але дещо меншими темпами ніж вкладення коштів в поточні активи. Оборотний капітал в 2002 році порівняно з 1997 зменшився на 37 %, основний капітал - на 28,54 % відповідно. Маючи розгалужену матеріально-технічну базу, система несе збитки, пов'язані з вимушеною реалізацією майнових комплексів, об'єктів основних засобів, які не використовуються, за цінами, нижчими за балансову вартість. В іммобілізовані активи вкладений весь наявний власний капітал. Протягом 1998-2002 років відсутній власний капітал в обороті. Значними темпами (+137,18 %) збільшується позиковий капітал, що погіршує фінансову сталість суб'єктів господарювання. Додаткове залучення позикового капіталу із зовнішніх джерел пов'язане з додатковими витратами, які негативно впливають на фінансовий стан. Лінії тренда трьох ключових показників експрес-діагностики фінансового стану Центральної спілки споживчих товариств України: сукупного капіталу, власного капіталу та короткострокового позикового капіталу наочно демонструють тенденцію погіршення фінансового стану її господарюючих суб'єктів (Додаток Б).
Інструментом загальної оцінки структури балансу споживчо