Вы здесь

Механізми залучення заощаджень населення кредитними установами України

Автор: 
Рисін Віталій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U004589
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФАКТИЧНОГО СТАНУ
В СФЕРІ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ
2.1. Обсяги та динаміка грошових доходів, витрат і заощаджень населення України в 1991-2001 роках

У зв'язку з тим, що протягом досліджуваного періоду грошові доходи населення обліковувалися в різних грошових одиницях, які істотно різнилися за масштабом цін, доцільно аналізувати їх динаміку окремо за періоди 1991-1995 рр. та 1996-2001 рр. Такий підхід зумовлюється ще й тим, що монетарна політика за її цілями та інструментами теж істотно різнилася.
Обсяги та динаміка грошових доходів населення України протягом 1991-1995 рр. характеризуються даними, наведеними в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Грошові доходи населення України в 1990-1995 рр.
№Показники1990 р.1991 р.1992 р.1993 р.1994 р.1995 р.1.Загальний обсяг ГД
Сума (млрд крб)
Зростання:
- до попер. року (рази)
- до 1990 р. (рази)
110,0
1,0
204
1,86
1,86
2366
11,6
21,51
62850
26,56
571,36
538914
8,57
4899,22
2649787
4,92
24089,02.Чисті ГД
Сума (млрд крб)
Зростання:
- до попер. року (рази)
- до 1990 р. (рази)
98
1,0
187
1,91
1,91
2160
11,60
22,04
58790
27,22
599,90
501364
8,53
5116,00
2434209
4,86
24838,873.Рівень інфляції
- індекс до попер. року (рази)
- індекс до 1990 р. (рази)
1,0
3,9
3,9
21,9
81,9
102,6
8402,9
5,0
42014,5
2,8
117641,04.Реальні ГД
Сума в масштабі цін попер. року (млрд крб)
- відношення до попер. року (%)
Сума в масштабі цін 1990 р. (млрд крб)
- відношення до 1990 р. (%)
98,0
100,0
47,9
50,8
47,9
48,9
102,8
214,6
26,4
26,9
573,0
557,4
7,0
7,1
100273,0
17500,0
11,9
12,1
869360,0
867,0
20,7
21,15.ВВП у порівняльних цінах
до 1990 р. (%)
100,0
91,3
82,3
70,6
54,4
47,8 Примітка. Складено за даними: Статистичний щорічник України. 1995. - К., 1996.

Як видно з наведених даних, обсяги чистих грошових доходів зростали в 1991-1995 роках швидше, ніж загальний обсяг доходів: за п'ять років загальний обсяг доходів зріс у 24 089 разів, а обсяг чистих доходів - у 24 839 разів. Це є результатом більш повільного зростання прямого оподаткування населення, якщо порівнювати зі зростанням загального обсягу доходів. Така тенденція є цілком зрозумілою в умовах гіперінфляції, коли по суті були зняті обмеження з емісії грошей для покриття бюджетних витрат. Це свідчить про те, що обидва номінальних показники грошових доходів в умовах високої інфляції перестають виражати дійсний стан рівня життя населення і потребують заміни більш досконалим показником.
Таким показником може бути лише обсяг реального грошового доходу, визначений шляхом коригування обсягу чистого доходу на рівень інфляції. Він враховує втрати населенням номінальних доходів не тільки через сплату прямих податків, а й завдяки інфляційному знеціненню грошової одиниці (інфляційні втрати).
Обсяг реальних грошових доходів у табл. 2.1 визначено у двох вимірах:
* у масштабі цін попереднього року. Він виражає обсяг доходів, яким може розпоряджатися населення після відшкодування зростання цін у поточному році;
* у масштабі цін 1990 року. Він виражає обсяг доходів, якими може розпоряджатися населення після відшкодування зростання цін за весь період після 1990 р.
Сфера застосування першого із цих показників досить обмежена - лише при співставленні соціально-економічної ситуації за два суміжних роки. Другий показник може мати значно ширше застосування - для порівняння соціальних та економічних процесів будь-якого року цього періоду з усіма іншими роками, включаючи 1990-й.
Реальні грошові доходи населення в масштабі цін 1990 року в міру зростання темпів інфляції скорочувалися, а в міру зниження темпів інфляції - зростали. Найменшого обсягу - 70 млрд крб - вони досягли 1993 р., коли темпи інфляції були найвищими (102,6 раза). Їх обсяг становив лише 7,1% від обсягу номінальних доходів 1990 р., тобто життєвий рівень населення знизився за три роки більш ніж у 14 разів.
У 1994-1995 рр. намітився процес зростання реальних доходів населення - до 11,9 млрд крб та до 20,7 млрд крб відповідно. 1995 року обсяг реальних грошових доходів порівняно з 1993 р. збільшився майже втричі. Проте порівняно з 1990 р. він усе ще був приблизно в 4,8 раза менший, тобто життєвий рівень населення України залишався 1995 року набагато нижчим, аніж напередодні проголошення незалежності.
Звертає на себе увагу той факт, що в 1994-1995 рр. темпи зростання чистих доходів населення та індекс інфляції мали однакову динаміку - знизилися приблизно в 1,75 раза. Це свідчить про те, що інфляція провокувалася перш за все чинниками, що діяли у сфері попиту, тобто переважно монетарними факторами.
Обсяги та динаміка грошових доходів населення України протягом 1996-2001 рр. характеризуються даними, наведеними в табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Грошові доходи населення України в 1996-2001 рр.
№Показники 1996 р.1997 р.1998 р.1999 р.2000 р.2001 р.1.Загальний обсяг ГД
Сума (млн грн)
Зростання до попер. року (%)
40311,0
152,1
50069,0
124,2
54379,0
108,6
61865,0
113,8
86911,0
140,5
108835
125,22.Чисті ГД
Сума (млн грн)
Зростання до попер. року (%)
36393,0
149,5
44846,0
123,2
48811,0
108,8
55115,0
112,9
77682
140,9
94858
122,13.Рівень інфляції
індекс до попер. року (%)
139,7
110,1
120,0
119,2
125,8
106,14.Реальні ГД
Сума в масштабі цін попер. року (млн грн)
відношення до попер. року (%)
20185
82,9
38694
106,3
44133
98,4
44919
92,0
60594
109,9
84695
109,0 Примітка. Складено за даними [21; 22].
Як видно з даних табл. 2.2, обсяги та динаміка грошових доходів населення в 1996-2001 роках характеризувалися такими тенденціями.
По-перше, номінальні доходи (загальні та чисті) стали зростати значно повільніше, ніж у попередньому періоді, що зумовлювалося зниженням рівня інф